All posts by Casopis KVALITA

22jún/17
Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Pavel Večeřa
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
manažér kvality

resumé
Metodika Lean Six Sigma je všeobecne, niekedy až dogmaticky, vnímaná ako medika určená pre výrobné podniky, ideálne so sériovou výrobou. Príspevok rúca predsudky a uvádza príklad využitia Six Sigma v organizácii verejných služieb, v ktorom využitie jednotlivých nástrojov dostáva pod kontrolu realizované manažérske rozhodnutia. Skúsenosti z organizácie potvrdzujú známe Einsteinovo pravidlo o tom, že „nemôžete vyriešiť problém tým istým myslením, ktoré ten problém vytvorilo“. Lean Six Sigma pomáha zefektívňovať procesy a postupne meniť stereotypy v pohľade verejnosti na oblasť verejnej správy.

Organizácie verejného sektora sa nielen v Slovenskej republike potýkajú s množstvom predsudkov a prekážok. Aj bez rozsiahlych prieskumov môžeme zjednodušene povedať, že k hlavným problémom ich efektívnej existencie patrí všadeprítomný prvok politizácie v štruktúrach manažmentu a následné turbulencie pri zmenách v dôsledku politických cyklov. To z veľkej časti obmedzuje konštruktívnu snahu vedúcu k potrebným zmenám a množstvo organizácií je tak z čisto pragmatických dôvodov nastavené poskytovať nevyhnutný základný štandard daný legislatívou. Popravde, istej skupine organizácií môže robiť problém už len zabezpečenie a udržanie tejto úrovne štandardu. A s tvrdením „čo to zase vymýšľate, my sme zriadení zo zákona a naše postupy sú tiež dané zákonom“ sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou stretne každý manažér kvality vo verejnej správe.

Len si to predstavte. Pracujete v prostredí, kde každá jedna oblasť má svoje vlastné špecifické problémy ako napr. školstvo, zdravotníctvo, samospráva či mnohé ďalšie. Pracujete v prostredí demotivujúcich tabuľkových platov. V prostredí, v ktorom každý nový manažér môže zrušiť zavedený fungujúci systém a nikomu to nemusí zdôvodňovať. Vaši priatelia podnikatelia vám vedia vždy trefne pripomenúť, že „žijete z ich daní“ a keď namietate, že každý zamestnanec verejnej správy zaplatí zo svojej mzdy za rok na daniach viac ako niekto, kto má možnosť svoje dane „optimalizovať“, nehnú ani brvou. Pre občana ste jeden z armády lenivých úradníkov, ktorí sú schopní vytvoriť si trebárs aj nový zákon, len aby zdôvodnili svoju vlastnú potrebnosť.

Dá sa v tomto prostredí vôbec rozprávať o kvalite? Správnou odpoveďou v tomto prípade je iba zvolanie:
„A predsa sa točí!“

Je to možné vďaka ľuďom, ktorí sú iní. Sám im hovorím devianti. Neúnavnou, na mnohých miestach opakovanou snahou vytvárajú ostrovy pozitívnej deviácie. Prostredníctvom osvedčených prístupov zavádzajú systémy založené na ISO 9001 alebo prostredníctvom nástrojov ako CAF či EFQM model výnimočnosti rozvíjajú komplexné manažérstvo kvality v prostredí kvalitárskej pustiny. Tam, kde nie sú zákaznícke audity a monopol nezaujíma potreba zmeny ponuky. Občas sa niektorý ostrov stratí, no dobrou správou je, že hoci pomaly ale predsa postupne vznikajú nové a je ich stále viac.

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Jedným z ostrovov je aj Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len IA MPSVR SR). Poslaním rozpočtovej organizácie, ktorá pôsobí ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, je úspešne a efektívne implementovať projekty zamerané na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Prostredníctvom viac ako 200 zamestnancov zabezpečuje implementáciu dopytovo orientovaných projektov a realizáciu Národných projektov primárne v sociálnej oblasti.

IA MPSVR SR je jeden zo stabilnejších ostrovov v súostroví. Model CAF zaviedla v roku 2013. V roku 2015 realizovala druhý cyklus samohodnotenia a úspešne prešla procesom Externej spätnej väzby modelu CAF. Dnes je jedným z mála držiteľov medzinárodne uznávaného titulu ECU – The Effective CAF User. Aktivity smerujúce k zefektívňovaniu procesov organizácie sú jednou z 13 aktivít aktuálne schváleného akčného plánu zlepšovania, ktorý je založený na výsledkoch samohodnotenia. Akčný plán zlepšovania je integrálnou súčasťou vyššieho riadiaceho celku – strategického plánu organizácie, ktorý v definovaných strategických cieľoch smeruje k zabezpečeniu dosiahnutia vízie, v ktorej sa IA MPSVR SR chce stať výnimočnou a inovatívnou organizáciou s tímom profesionálnych odborníkov, fungujúcimi procesmi a pozitívnym imidžom.

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma

Špecifickým znakom IA MPSVR SR, ktorý ju do značnej miery odlišuje od ostatných organizácií verejnej správy, je nesporne nízky vekový priemer jej zamestnancov rovnako v riadených, ako aj riadiacich pozíciách. Tento fakt vplýva na skutočnosť, že organizácia vo výsledku dobre toleruje zmenu a hľadá vlastné kreatívne prístupy k nastaveniu systému vlastného fungovania v rámci daných obmedzení. V praxi to obrazne povedané znamená, že ak niekto tvrdí, že sa to nedá, organizácia je už minimálne na polceste dokázať, že sa to pri dodržaní všetkých legislatívnych podmienok dá. A to je dôvod, prečo sme sa v IA MPSVR SR rozhodli do zefektívňovania procesov na základe samohodnotenia založeného na modeli CAF zaviesť Lean Six Sigma.

V prostredí štandardných predsudkov je Lean Six Sigma metodikou pre výrobné podniky, v ideálnom prípade s masovou sériovou produkciou. Horšie je to so službami, ktoré sú jedinečné, variabilné, komplexné, jednoducho úplne iné. A verejné služby? To je kapitola sama o sebe. V nasledujúcich riadkoch nájdete dôkaz o tom, ako výrazne dokáže metodika pomôcť pri procesnom riadení vo verejných službách. Cieľom príspevku nie je vysvetľovať teoretické východiská DMAIC cyklu pre aplikáciu Lean-u a Six Sigma, ale prostredníctvom praktických príkladov z IA MPSVR SR dokázať, ako použitie metodiky dáva manažérom plnú kontrolu nad procesom zlepšovania a súvisiacimi rozhodnutiami.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

20jún/17
Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch

Otília Zorkóciová
Ekonomická univerzita v Bratislave
vysokoškolský pedagóg

Lenka Škodová
Ekonomická univerzita v Bratislave
interný doktorand

Hodnotenie výkonnosti organizácie – podnikateľské modely

Východiskový rámec pre určenie dosiahnutého stavu excelentnosti tvoria modely Business Excellence (MBE) so stálymi kritériami, na základe ktorých je možné jednotlivé podniky nielen objektívne hodnotiť, ale aj navzájom porovnať. Ide o strategický prístup, ktorý dokáže včas rozpoznať trendy a priania zákazníkov, čo umožňuje podniku, aby sa v dostatočnom časovom predstihu pripravil na akékoľvek situácie na trhu.

Modely sa podieľajú na rozvoji konkurenčných výhod, čím prispievajú k rastu konkurencieschopnosti a zefektívňovaniu podnikania. Predstavujú nástroj, ktorý objektívnym spôsobom zisťuje pozíciu organizácie na škále excelentnosti za účelom odhalenia silných a slabých miest predstavujúcich hodnotný potenciál zlepšenia. Zámerom MBE je zahrnúť kľúčové kritériá za účelom dosiahnutia vytúženého pokroku organizácie.

Modely Business Excellence predstavujú účinný nástroj k presadeniu zmien vo firme a aplikovaniu moderného a praktického systému riadenia, ktorý sa v praxi využíva univerzálnym spôsobom, bez ohľadu na veľkosť a zameranie podnikania firmy.

Medzi výhody, ktoré sú späté s implementáciou modelu Business Excellence patria:

 • stanovuje jasný zámer budúceho rozvoja firmy a za pomoci cieľov posudzuje jeho uskutočňovanie,
 • zabezpečuje štandardizované a efektívne meranie všetkých procesov a významných činností,
 • umožňuje manažérom voľbu správnych rozhodnutí aj v komplikovaných situáciách,
 • poskytuje jednotlivcom dostatočný priestor na rozvoj kreativity a nastavuje pravidlá za účelom objektívnej motivácie.

Nevýhodami zavedenia MBE sú:

 • požaduje aktívnu angažovanosť manažmentu a motiváciu realizovať zásadné zmeny,
 • zavedenie modelu Business Excellence závisí od toho, aká je súčasná úroveň riadenia firmy, ktorá sa rozhodla docieliť vynikajúcu kvalitu riadenia (častokrát požaduje až 3 roky intenzívnej práce).

Vo svete bolo vytvorených niekoľko MBE, z ktorých najvyznamenjšie sú:

 • Japonsko – Demingova cena (Deming aplication prize – DAP);
 • Európa – EFQM model excellence (European Quality Award);
 • USA – Baldrige model (National Baldrige Quality Award).

V članku sa budeme venovať poslednému z nich.

Podstata a špecifikácia Baldrige modelu

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektochBaldrige model, ktorý pochádza z USA, sa vníma ako najpopulárnejší a rozhodujúci model v rámci danej krajiny, ale postupne si získal svojich priaznivcov aj v ostatných krajinách. Prostredníctvom systému hodnotenia efektívnosti je schopný nastaviť výkonnosť a reflektovať postupy riadenia, ktorými samotná organizácia disponuje. Baldrige kritériá [model (obr. 1) pozostáva zo siedmich kritérií, konkrétne, šesť kritérií sa označuje pod názvom „Procesy“ a posledné kritérium ako „Výsledky“] reprezentujú spoločný jazyk „komunikácie“ medzi organizáciami, pomocou ktorého sa usiluje každá z nich vysloviť svoje najlepšie praktiky a skúsenosti.

Ako z obrázku vyplýva, „Organizačný profil“ poskytuje najvhodnejšie východisko pre samohodnotenie, pretože identifikuje medzery v dostupných informáciách a zaoberá sa hľadaním nepoznaných oblastí, ktoré sú základom pri vytváraní akčných rozvojových plánov podniku.

Prostredníctvom „Vodcovstva“ podnik odôvodňuje význam svojej existencie, resp. vyslovuje svoju podnikovú filozofiu, ktorá je zvyčajne jasná už od samého začiatku jeho pôsobenia. Zároveň zisťuje spôsob presadzovania cieľov, hodnôt a riadenia organizácie jednotlivými manažérmi.

„Strategické plánovanie“ sa uskutočňuje pomocou SWOT analýzy, ktorá je platformou pre systematickú analýzu, pretože charakterizuje význačné faktory ovplyvňujúce strategické postavenie podniku. Hlavným prínosom SWOT analýzy je ustavičné porovnávanie interných zdrojov a schopností podniku so zmenami vo vonkajšom prostredí, ktoré sú následne ohodnotené ich vzájomnými vplyvmi a väzbami. Poskytujú východisko pre formulovanie a implementáciu stratégií, strategických cieľov, strategických rozhodnutí a hodnotenie celkového pokroku firmy.

V záujme udržania si dlhodobého úspechu na trhu je dôležité vyhodnocovať spôsob oslovovania zákazníkov a budovania vzájomných vzťahov so zákazníkmi, čo umožňuje kritérium „Zákazníci“. Nepretržitá aktualizácia „hlasu zákazníka“ poskytuje informácie o možnej spokojnosti a nespokojnosti zákazníkov vedúcej k celkovej prosperite podniku a identifikovaniu príležitostí pre inovácie.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

18jún/17
ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

ISO/TS 22163:2017 nový štandard manažérstva kvality v železničnom priemysle

Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Lead Assessor & senior trainer

Marek Šolc
HF TU Košice, KIM
vysokoškolský pedagóg

Organizácia ISO reprezentovaná ISO technickou komisiou 269 publikuje novú verziu technickej špecifikácie v máji 2017 a zabezpečí podporu a distribúciu tohto dokumentu. Organizácia UNIFE si ponechá kontrolu nad certifikačným procesom a metodikou auditovania.

Kľúčové zmeny v texte štandardu budú súvisieť so zmenou základnej osnovy (High level structure) v súlade s Prílohou SL, zameraním sa na povinné/odporúčané procesy a kľúčové ukazovatele výkonnosti, posilnením procesného prístupu, či konceptu zvažovania rizík. Štandard bude obsahovať všetky požiadavky ISO 9001:2015.

Certifikáty podľa IRIS rev. 2 stratia svoju platnosť 14.9.2018. Prechodový audit bude obsahovať nasledovné etapy: prechodový audit (audit pripravenosti + certifikačný audit), manažment nezhôd a vystavenie certifikátu. Berúc do úvahy časový interval určený pre manažment nezhôd, posledným vhodným mesiacom na uskutočnenie prechodového auditu je jún 2018. Certifikované organizácie budú mať k dispozícii 2 alternatívy prechodu:

Alternatíva 1

Prechodový audit je uskutočnený v rovnakom čase ako plánovaný dozorový alebo recertifikačný audit, berúc do úvahy pravidlo (- 3 / + 0 mesiacov od referenčného dátumu). Tento referenčný dátum bude zachovaný.

Alternatíva 2

Prechodový audit je uskutočnený kedykoľvek mimo plánovaných auditov. Referenčný dátum je narušený. Pokiaľ organizácia uskutoční audit po 14.9.2018, automaticky z toho vyplynie obdobie bez platného certifikátu. Pokiaľ audit prebehne pred týmto dátumom, nový referenčný dátum sa nastaví po úspešnom prechodovom audite.

Počas prvej etapy prechodového auditu, tzv. audit pripravenosti (readiness review), bude overená pripravenosť organizácie. Organizácia musí mať k dispozícii minimálne 3 mesiace zdokumentovaných informácií o naplňovaní nových požiadaviek systému manažérstva kvality pred začatím prechodového auditu. Organizácia na základe svojho predmetu certifikácie musí preukázať, že existujú dôkazy o všetkých aplikovateľných požiadavkách normy. Všetky odlúčené podporné centrá (remote support functions) a detašované pracoviská (site extensions) sú zahrnuté do prechodového procesu v súlade s certifikačnými pravidlami.

Úspešné ukončenie prechodového auditu je zakončené vydaním nového certifikátu s platnosťou 3 roky mínus 1 deň rešpektujúc pravidlá referenčného dátumu. Pre organizácie, ktoré sú certifikované podľa iných štandardov systémov manažérstva kvality a zvažujú aj certifikáciu podľa ISO/TS 22163:2017, zostáva v platnosti možnosť rozšírenia z ISO 9001:2015, AS 9100:2016, IATF 16949:2016 s aplikovateľnou redukciou času auditu. Certifikačná organizácia však musí zostať rovnaká. Redukcia času auditu sa nemôže aplikovať v prípade rozšírenia predmetu certifikácie, pri prechode k inej certifikačnej organizácii alebo rozšírenia certifikácie z nerevidovaných iných štandardov.

Literatúra:
[1] CC-Rail Newsletter 05/2016
[2] IRIS Presentation – InnoTrans 2016: 20 – 23. september 2016, Berlín
[3] IRIS Presentation – CB meeting 1. december 2016
[4] CC-Rail Newsletter 01/2017

01jún/17
Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 2016

Ošetrovateľské centrum z Humenného si v súťaži zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2016 prevzalo jednu z hlavných cien i Cenu verejnosti

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu. Ocenenie Via Bona Slovakia sa tento rok udeľovalo už po sedemnásty raz. Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma sa stalo Ošetrovateľské centrum, s.r.o., ktoré si zároveň prevzalo ďalšie ocenenie – Cenu verejnosti. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí. Za zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké presvedčenie, že bezvládni seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Ošetrovateľské centrum v Humennom kombinuje rôzne formy ošetrovateľskej starostlivosti pod záštitou skúsených zdravotných sestier. Dom ošetrovateľskej starostlivosti bol v roku 2005 vôbec prvým ústavným zdravotníckym zariadením na Slovensku vedeným sestrami. Ukázalo sa, že tento druh služby, podobne ako vo vyspelom zahraničí má svoje opodstatnenie aj na Slovensku. Typickým pacientom je senior, u ktorého sa zdravotný stav vážne zhoršil, napríklad z dôvodu mozgovej príhody, úrazu, či zhoršenia chronického ochorenia. Po krátkom pobyte pacienta v nemocnici sa blízki ocitnú v ťažkej životnej situácii. Chápu, že stav je vážny, vyžaduje intenzívnu a odbornú pomoc, nastupuje pocit bezradnosti. Je potrebné okamžite realizovať opatrenia na zlepšenie stavu, ale tiež stabilizáciu, teda zabránenie predčasnej smrti. Dôležité je tiež zmiernenie fyzického a duševného utrpenia. Tím musí byť vedený k zodpovednému, akčnému, preventívnemu prístupu. Takýto pacient totiž nevolá o pomoc, aj keď umiera. Je pochopiteľné, že bezbrannosť pacienta v jeho chorobe a trápení pritom vyžaduje nielen profesionalitu, ale tiež vysoký morálny kredit tímu. Zložité je tieto princípy spoľahlivo zapracovať do každodennej práce tímu tak, aby sa stali samozrejmosťou, preto, aj keď to legislatíva nevyžaduje, už roky pracujú so systémom manažérstva kvality podľa modelu výnimočnosti. Organizácie poctivo, aktívne skúmajú očakávania našich pacientov, blízkych a zamestnancov a služby neustále rozvíjajú, aj na základe porovnávania s vyspelou zahraničnou praxou. Praktizované prístupy sú definované v rámci rozsiahleho konceptu Slnečný dom TOP ošetrovateľská starostlivosť. Organizácie doslova žijú kvalitou vo všetkých oblastiach ich riadenia. Najdôležitejšie sú výsledky, ktoré sa odrážajú v dodržiavaní prísnych kritérií v rámci meraní spokojnosti, indikátoroch kvality starostlivosti, ako je napríklad úspešné hojenie rán, zlepšenie fyzického i psychického stavu pacientov. Osobitný, nemalý priestor roky venujú rozvíjaniu a uplatňovaniu stratégie starostlivosti o zamestnancov. Lídri organizácií si uvedomujú, že zamestnanci to vzhľadom na vysoké nároky na profesionálny a etický prístup vôbec nemajú ľahké. Aj preto aktívne zbierajú podnety z ich strany, následne ich analyzujú, zohľadňujú v ďalšom rozvoji stratégií. Zamestnancov rozmaznávajú desiatkami benefitov napr. rannými snackmi, colou na nočnej, motivujeme oceneniami ako je Zlaté srdce, Sovička, Najlepší opatrovateľ, či Osobnosť centra/Slnečného domu. Novinkou je „ranný Music Box“, keď počas výkonu hygieny, ktorá je náročnou časťou dňa, hrá v priestoroch pracoviska obľúbená hudba podľa výberu zamestnancov.

Nezávislá porota súťaže Via Bona Slovakia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, vo svojej spätnej väzbe vyzdvihla firemnú zodpovednosť za starostlivosť o tých najslabších, prácu so zamestnancami, nízku fluktuáciu, predmet podnikania, zjavné nastavenie firmy, obdivuhodnú činnosť vyžadujúcu vytrvalosť a energiu, zmysluplnosť projektu, no tiež vysoký štandard kvality a transparentnosti, ako aj líderstvo v segmente trhu v zložitých podmienkach SR. Ocenila tiež aktivity, ktoré presahujú rámec platených služieb, napríklad 2500 edukačných balíčkov, Seniorboxov, distribuovaných zdarma rodinám s ťažko chorými pacientami, etické kódexy, či vytvorenie spolupráce so sieťou firiem.

Podľa slov Zuzany Fabianovej, jednej zo štatutárok Ošetrovateľského centra a Slnečného domu, hlavným motívom zapojenia sa do súťaže bola snaha upozorniť na spoločensky významnú tému, ktorá je neprávom zatláčaná do úzadia. Zamerať pozornosť na tých najbezvládnejších, ktorí už nedokážu, nevládzu volať o pomoc. Dôslednou, dobre organizovanou ošetrovateľskou starostlivosťou dokážu v mnohých prípadoch odvrátiť predčasnú smrť. Sesterská starostlivosť je o komplexnom prístupe, myslení, posudzovaní, plánovaní starostlivosti, ak tento aspekt starostlivosti chýba, krehký pacient zomiera. Napriek tomu vo väčšine zariadení sociálnych služieb tento kľúčový aspekt nefunguje, pretože nie je legislatívnou požiadavkou. Nik nenesie zodpovednosť za úroveň kvality starostlivosť o zdravie a táto časť starostlivosti nie je systémovo financovaná. Víťazi sú presvedčení, že našej krajine v blízkej budúcnosti hrozí kríza v zabezpečení adekvátnej starostlivosti a ak sa na daný problém nebude intenzívne upozorňovať dnes, už tejto generácii reálne hrozí predčasné umieranie v nedôstojných podmienkach.

Do hlasovania o Cenu verejnosti porota nominovala z finalistov súťaže sedem zodpovedných firiem. Humenčania boli jediní východniari, no podľa ich slov k úspechu v ankete Ceny verejnosti určite zohrala svoju rolu aj spoločensky dôležitá téma, akou starostlivosť o bezvládnych seniorov bezpochyby je. Podľa Zuzany Fabianovej každý, kto sa aspoň raz v živote konfrontoval so situáciou, keď riešil starostlivosť o svojho bezvládneho blízkeho, vie oceniť iniciatívy k zlepšeniu podmienok zabezpečenia adekvátnej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých seniorov v našej krajine: „Našim bezvládnym pacientom internet nič nehovorí, nemôžu hlasovať, preto sme veľmi radi, že napriek tejto skutočnosti sa nám podarilo zaklopať na srdcia toľkých súcitných i uznanlivých ľudí. Nesmierne si to vážime. Význam ľudskej existencie spočíva v plnení náročných, ušľachtilých cieľov a v úsilí, v rámci svojich možnosti, až na hranicu svojich síl, robiť svet lepším. Ak sa človek, skupina nadšených ľudí veľmi snaží, podaria sa aj naoko neuveriteľné ciele. Neprestaneme hľadať reálne možnosti pomoci vážne a dlhodobo chorým, naďalej rozvíjať ten najlepší model starostlivosti v podmienkach našej krajiny. Veríme, že riešenia existujú a neprestaneme sa usilovať pomôcť s ich nachádzaním. Do Via Bony sme sa prihlásili prvýkrát. Našim najväčším úspechom na národnej úrovni bola Národná cena za kvalitu v roku 2015, ktorú sme si prevzali z rúk prezidenta SR. V tejto súťaži sme prešli prísnym samohodnotením a následne posúdením používania princípov riadenia kvality podľa európskeho modelu výnimočnosti. Bola to veľmi náročná súťaž a zároveň výnimočná skúsenosť. Aj vďaka tejto skúsenosti sa náš komplex troch organizácií dokáže rozvíjať rovnomerne, komplexne, vo všetkých oblastiach ich riadenia vrátane cieľavedomého rozvoja etiky firmy a spoločenskej zodpovednosti.“

30máj/17
Konferencia KVALITA-QUALITY 2017

Konferencia KVALITA-QUALITY 2017

Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR
odborný garant konference

Příprava letošní květnové konference kvality v Ostravě vrcholí a v termínu od 15 – 17. května 2017 Ostrava opět přivítá účastníky z řad našich a zahraničních odborníků, špičkových manažerů a profesionálů kvality, stejně jako účastníky z řad pedagogů a studentů SŠ, VŠ a univerzit, bychom všichni společně diskutovali nejnovější zkušenosti a aktuální trendy v oblasti podnikového řízení. A o čem to letos bude?

Plně ve smyslu výše uvedeného motta a to jednak na základě loňského ročníku Q 2016, kdy byl koncept Průmyslu 4.0 a Kvality 4.0 nastíněn, ať už tuzemskými či zahraničními odborníky (prof. Véber, prof. Zelený), jednak ve smyslu dalšího velmi rychlého vývoje a významného posunu této problematiky (Od Průmyslu 4.0 ke Společnosti 4.0) jsme se rozhodli letos v Ostravě volně navázat na uplynulý ročník a problematice se věnovat v přijaté linii Kvalita 4.0 – Průmysl 4.0.

V rámci nastaveného programu letošního ročníku budeme operovat s oběma pojmy a už dnes je možné odbornou veřejnost informovat, že na konferenci zazní i další spojení pojmů, jako např. Práce 4.0, Vzdělávání 4.0. Lze právem očekávat, že právě zmíněna iniciativa Kvalita 4.0 se může v blízké budoucnosti stát průřezovou iniciativou, podobně jako před časem podnikové systémy kvality, které jsou dnes samozřejmostí a možno říci i určující pro konkurenceschopnost a úspěch naší ekonomiky. A protože je kvalita rovněž o dodržování standardů v tom kterém odvětví, o excelenci, ale také o inovacích v oblastech, jejichž rychlý nástup je nezpochybnitelný, o společenské odpovědnosti organizací a dalších podnikových systémech řízení, bude první den konference věnován především těmto tématům. Jsme přesvědčeni, že takto nastavena programová struktura vyvolá tradiční zájem a živou diskuzi všech zúčastněných.

Posláním programové nabídky letošního ročníku v rámci druhého dne pak bude především snaha o posun povědomí široké veřejnosti ve smyslu vnímání iniciativy Průmyslu 4.0 a všech jeho dalších podob a forem, a to z úrovně technické, technologické, ekonomické ke vnímání celospolečenskému. Snahou ale rovněž bude – konečně se posunout od známých teoretických hledisek, premis a odhadů, co bude a jak bude, od pouhého vymezení historických dat a diskuzí typu, zda-li jde o evoluci či revoluci a řady dalších polemik, k možnostem využití potenciálu této iniciativy v celé její šíři, k možnostem prvních praktických řešení včetně jejich dopadů a rizik pro společnost.

Jsem proto moc ráda, že v tomto smyslu přijali účast i autoři koncepce Průmysl 4.0 (současně autoři ojedinělé publikace k tomuto tématu), prof. Vladimír Mařík DrSc. a Ing. Miroslava Kopicová, CSc. Jejichž vystoupení budou koncepčně cílena do druhého dne konference a na jejichž vystoupení naváží další významná vystoupení vybraných zástupců konkrétních podniků. Závěr pléna druhého dne bude ve znamení diskusního panelu k problematice Smart Cities, a to na konkrétním příkladu úspěšného města Třinec.

Zmínku si na tomto místě zaslouží rovněž informace o již tradičním Setkání kateder VŠ a univerzit, zabývajících se kvalitou, a to jak z ČR tak i ze Slovenska, které se uskuteční bezprostředně před vlastní konferencí v pondělí 15. května, v prostorách VŠB-TUO a bude se letos věnovat aktuálním otázkám vnitřního hodnocení kvality VŠ, plně ve smyslu požadavků Novely zákona o VŠ. Zajímavou skutečnostíjistě bude pohled na tuto problematiku nejen z řad tuzemských (ČR), ale i zahraničních odborníků (SR, GB a dalších).

Konferencia KVALITA-QUALITY 2017

Neoddělitelnou součástí tohoto ostravského fóra kvality jsou pravidelná neformální setkání účastníků, které se letos uskuteční ve znamení problematiky CSR, neboť se podařilo sladit zájmy vedení MSK a organizátorů konference (DTO CZ), kteří se dohodli na jednom společném slavnostním večeru, na kterém budou mj. předány, každoročně udělované Ceny hejtmana MSK za CSR, za vyhlášené období 2016. Pevně věříme, že se i z letošních vítězů jednotlivých kategorií budou někteří z finalistů etablovat do skupiny uchazečů o Národní ceny ČR, které se předávají již tradičně při příležitosti Listopadu – měsíce kvality v překrásných prostorách Španělského sálu Pražského hradu.

Všechny další detaily jsou průběžně aktualizovány na web stránkách organizátora DTO CZ:
www.dtocz.cz

28máj/17
Dedukcia priam holmesovská

Dedukcia priam holmesovská

Mikuláš Čollák

Venované všetkým, ktorí prispievajú k nekvalite života

„Hovoríte, že na mŕtvole ste nepozorovali stopy násilia,“ ozval sa Sherlock Holmes po tom, čo mu doktor Watson rozprával o svojej nevšednej príhode. „Prosím vás, doktor, zopakujte mi ešte raz váš odpoludňajší zážitok. Nezabudnite však na žiadnu podrobnosť!“

„Well,“ začal Watson znova, „práve som vyšiel zo svojej ordinácie, keď som pred sídlom Anglickej spoločnosti pre kvalitu spozoroval hlúčok ľudí skláňajúcich sa nad nehybným telom muža. Chcel som nešťastníkovi poskytnúť pomoc, avšak rýchlo som zistil, že ten chudák už nežije. Po chvíli prišiel i strážnik, ktorý bol v blízkosti na pochôdzke. Vonkajšie príznaky nenasvedčovali o násilnej smrti a doklady pri sebe ten úbožiak nemal. Strážnik ho nechal odviezť na patológiu. Času som mal dosť a zvedavosť mi nedala, tak som navštívil Paddington Hospital. Mal som šťastie. Súdny lekár Dr. Trupyrez, ktorého obidvaja poznáme, práve pripravoval nebohého k pitve. Ani na nahom tele sa nenašli stopy násilia. Čo nás však udivilo, boli výrazné deformácie, ktoré boli pozorovateľné na mŕtvole. Pravé ucho toho úbožiaka bolo viditeľne vpadnuté do akejsi priehlbiny. Posledný článok ukazováka ľavej ruky bol pazúrovite zahnutý. Na ukazováku pravej ruky mal výrazný mozoľ. Lakte na obidvoch rukách boli pokryté zrohovatelou kožou, akýmsi pancierom. Najväčšie deformácie však bolo vidieť na hrudnom koši. Bol podstatne užší, ako u zdravého človeka. Celá telesná schránka nebohého bola akoby sploštená. Jakživ som nevidel tak zdeformovanú mŕtvolu. So súdnym lekárom sme sa zhodli, že nejde o akútne poúrazové deformácie, ale o výsledok dlhodobého pôsobenia akýchsi síl,“ končil svoj opis Watson.

„Je to veľmi zaujímavý prípad, doktor. Myslím však, že nebude ťažké ho objasniť,“ povedal Holmes a pokračoval: „S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podnikateľa zo Slovenska. Aby som vám priblížil oblasť jeho pôsobenia, milý Watson, ide o krajinu asi tak v strede kontinentu, presnejšie medzi Fínskom a Gréckom. Predmetom podnikania nebohého bola obnosená bielizeň, ktorú odkladajú na schodištia naši dobrí ľudia pre potechu bezdomovcov. Mienil ho predávať vo svojom butiku ako kvalitné second-hand tovary.

„To je úžasné,“ zvolal s prekvapením doktor. „Obdivujem hĺbku vašej dedukčnej metódy. Ale umriem od zvedavosti, keď mi nevysvetlíte sled vašich myšlienok, pán Holmes!“

„Je to prosté, milý Watsne,“ odpovedal Holmes. „Ľahko uhádnuť, že ide o slovenského občana. Na celej populácii sa v tejto krajine začínajú prejavovať výrazné antropologické zmeny. Od beznádejných pokusov sa dovolať na úrady sa im pazúrovite deformuje ukazovák ľavej ruky a slúchadlo pritláčané k uchu im vytvára priehlbeň v lebke. Mozoľ na pravej ruke vzniká pri častom a dlohodobom klopaní na dvere mnohých kancelárií, ktoré títo ľudia navštevujú, v márnej snahe čosi vybaviť. Zrejme ste zvedavý, milý doktor, i na určenie oblasti pôsobenia tohto úbožiaka. Celý svet vie, že táto vrstva pôsobí na konkurenčnom poli hlavne tvrdými lakťami, avšak vo vzťahu ku kvalite sú príliš úzkoprsí. Z toho tie pancierové lakte a deformácie trupu. A príčina smrti? Hovorili ste, že nešlo o násilie a že úbožiaka ste našli pred sídlom Anglickej spoločnosti pre kvalitu. Usudzujem teda, že dostal infarkt, keď na vlastné oči videl na pútači Spoločnosti, že v našom kráľovstve vlastnia certifikát kvality i majitelia butikov.“

Časopis KVALITA 1-2017

Editorial

Milí naši priaznivci

Dostáva sa Vám do rúk tohtoročné prvé číslo časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Vychádza v období, keď sa prebúdza príroda a jar je v plnom rozkvete. S týmto obdobím prichádza aj nová energia, ktorú mnohí z nás využívajú na zlepšenie kvality života, kde neodmysliteľne patria nielen pracovné aktivity, ale aj tie súkromné. Vyváženie pracovného a súkromného života je kľúčový faktor pre výkonnosť nás všetkých na dosahovanie vytúžených cieľov a plánov. Keďže sa i naši stáli, ale aj občasní prispievatelia nadopovali tou správnou energiou, obdarili náš časopis zaujímavými, a verím, že i podnetnými príspevkami.

V jeho obsahu nájdete ďalšie pokračovanie seriálu príspevkov o nedostatkoch v systémoch manažérstva z pera nášho verného charizmatického Mikuláša Čolláka, ktorý sa tentoraz zaoberá problémami v zdravotníctve. Nezabudol ani na krátku poviedku.

Pokračujeme aj informáciami a článkami o návrhoch a obsahu nových noriem pre rôzne odvetvia, ktoré sa dotýkajú manažérstva kvality.

Oboznámite sa i s veľmi aktuálnou témou, akou je kvalita potravín a požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu.

Určite Vás zaujme i článok o zefektívňovaní procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six sigma, v ktorom je predstavená realizácia projektu a jeho výstupov v praxi – konkrétnej organizácii.

O úrovni kompetencií zamestnancov pre naplnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sa dozviete v článku, ktorý prezentuje krátky prieskum v podnikoch v SR.

V minulom čísle sme informovali o súťažiach, v ktorých sa oceňujú úrovne aplikácie modelov TQM – modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF v SR a ČR. V tomto čísle Vám predstavíme aplikáciu Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch. Ide o model TQM, resp. business model, ktorý sa využíva najmä v USA, ale začína byť populárny aj v iných krajinách (podobne ako model výnimočnosti EFQM, ktorý sa začína uplatňovanť vo všetkých krajinách sveta a možno ho nazvať ako globálny model výnimočnosti).

Oblasť spoločenskej zodpovednosti je zastúpená veľmi zaujímavými a podnetnými príspevkami od našich priateľov z Čiech. Dozviete sa o prestížnom ocenení za naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja OSN – ceny SDGS, ktoré je prvýkrát v ČR a prinášame informáciu o Cene hejtmana za spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa už niekoľko rokov stretáva v ČR s veľkým úspechom.

Pochváliť sa úspechom v oblasti spoločenskej zodpovednosti môžeme aj na Slovensku. Nedávny víťaz Národnej ceny SR za kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Humenné, ktoré veľmi úspešne aplikuje model výnimočnosti EFQM, bolo ocenené Nadáciou Pontis v súťaži Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie.

V závere prinášame informácie o organizovaní konferencií v oblasti kvality, inovácií a spoločenskej zodpovednosti. Budeme radi, ak sa s Vami stretneme na niekotrej z ponúkaných konferencií.

Želáme Vám veľa slniečka, energie, dobrej nálady a entuziazmu pre zlepšovanie kvality života.

Redakcia

Obsah

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu
Peter Zajác, Jozef Čapla
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

KVALITA V PRAXI

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov, 16. časť
Mikuláš Čollák

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie
Jozef Kováč
Ekom spol. s r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Julie Borovcová
Česká společnost pro jakost
Národní středisko podpory kvality

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle
Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

Čo je nové v súbore noriem STN ISO 9000?
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie
Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014
Jaromíra Vaňová
Materiálovotechnologická fakulta STU
Iveta Paulová, Edita Hekelová
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma
Pavel Večeřa
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch
Otília Zorkóciová, Lenka Škodová
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ošetrovateľské centrum z Humenného si v súťaži zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2016 prevzalo jednu z hlavných cien i Cenu verejnosti

KVALITA-QUALITY 2017
Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR

POVIEDKA

Dedukcia priam holmesovská
Mikuláš Čollák

20apr/17
Kvalita a Industry 4.0

Kvalita a Industry 4.0

Michal Čierny
Matador Automotive
riaditeľ kvality

resumé
V poslednej dobe veľa čítame o Industry 4.0 (I 4.0). Jednotlivé spoločnosti sa na ňu pripravujú, iné sa s ňou zoznamujú a niektoré implementujú časti, ktoré považujú za užitočné, nutné. S týmto pojmom pracujú softverové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa industrializáciou, automatizáciou a ani si to možno neuvedomujeme ale I 4.0 sa stretávame denne. Ako ale I 4.0 súvisí s kvalitou, ako sa na ňu pripravujú, budú pripravovať kvalitári a čo to vlastne I 4.0 je? V nasledujúcich riadkoch som sa venoval I 4.0 hlavne z pohľadu priemyselných podnikov uvedomujúc si, že I 4.0 má oveľa širší rozmer a teda aj dopad na spoločnosť.

História vzniku pojmu Industry 4.0 a základné informácie

V roku 2011 Nemecký výskumný zväz pre vedu a ekonomiku (Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft) prišiel s výskumným programom s cieľom udržať Nemecko ako krajinu na vysokej technologickej úrovni a program nazval Industriálna revolúcia 4.0, resp. Industry 4.0. Podľa nich, I 4.0 odzrkadľuje spoločenskú zmenu spôsobenú prepojovaním fyzického, virtuálneho a sociálneho sveta. Je to v podstate celospoločenská zmena zasahujúca oblasť priemyslu, technickej štandardizácie, bezpečnosti, vzdelávania, právneho rámca, výskumu, prepojenia až po sociálne systémy, trh práce a nároky na pracovníkov, ich vzdelanie a špecializáciu.
Hlavná z myšlienok, prečo sa táto filozofia a teda tento pojem ujal a prečo sa začal presadzovať, je očakávaný nárast produktivity, výrobnej efektivity, zníženie energetickej a surovinovej náročnosti výroby, optimalizovanie logistických trás, inteligentná infraštruktúra a mnohé iné s tým spojené, prepojené veci súvisiace s rastúcou konkurenciou a tlakom na znižovanie spotreby pri výrobe v spojení s využívaním nových technológií.

Naspäť trochu do histórie, prečo 4-tá?

 1. Kvalita a Industry 4.0Priemyselná revolúcia (medzi rokmi 1760 – 1820) – využitie pary a mechanizácie.
 2. Priemyselná revolúcia (1870) – masová výroba a použitie elektrickej energie.
 3. Priemyselná revolúcia (od 1950) – využívanie počítačov a automatizácie.
 4. Priemyselná revolúcia (od roku 2011) – Kyberneticko – fyzikálne systémy.

Pre jednoduchšiu vizualizáciu pripájam obrázok 1, pomerne často s touto témou spájaný na internete [5].

Či bolo revolúcií viac, nie je možno až také dôležité. Vyššie spomenuté odzrkadľujú hlavné zmeny v myslení a prístupe.

Niečo o I 4.0, hlavné prvky a riešenia
Prvýkrát bol tento program prezentovaný na výstave v Hanovery 2011. I 4.0 je súčasný trend automatizácie a výmeny dát výrobných technológií založený na hlbokej priemyselnej integrácii prostredníctvom informačných technológií a s tým spojené spracovanie dát. Táto integrácia má 4 základne charakteristiky:

 1. Kvalita a Industry 4.0Vertikálna integrácia výrobných systémov – informačné previazanie všetkých systémov naprieč celou štruktúrou podnikov. Smart – produkčné systémy, závody, produkty, prepojené logistické systémy, marketing, služby orientované na individuálne potreby špecifických požiadaviek klientov – personalizácia.
 2. Horizontálna integrácia – previazanie naprieč dodávateľským reťazcom – prepojenie dodávateľov – odberateľov, od výrobcu až po koncovú distribúciu k zákazníkovi, servis. Jedná sa o novú generáciu globálnych, hodnotu pridávajúcich prepojení, sietí, zahŕňajúca integráciu partnerov a zákazníkov.
 3. Integrácia inžinierskych procesov – ide o integráciu v rámci celého životného cyklu (od plánovania životného cyklu, vývoj, realizáciu, testovanie až po popredajné služby).
 4. Akcelerácia cez exponenciálne technológie – toto nie sú úplne nové technológie, len sa stávajú prístupnejšie pre širšie využitie a ich hlavnou úlohou je umožnenie individuálnych riešení, zvýšenie flexibility a šetrenie nákladov v procese industrializácie.

Riešenia, ktoré napomáhajú k prechodu na koncept I 4.0, som na internete našiel rôzne s rôznymi pomenovaniami a rôznym rozdelením. Mne osobne sa pozdáva štruktúrované rozdelenie podľa [7], hodnotenie pripravenosti Švajčiarska.

1. Vertikálna integrácia výrobných systémov:
• IT Integrácia,
• Analýza a data management,
• Cloudové riešenia,
• „Operačná efektivita 2.0.

2. Horizontálna integrácia:
• Optimalizácia biznis modelu,
• „Smart“ dodávateľský reťazec,
• „Smart“ logistika,
• Management IT bezpečnosti,
• Nové modely zdaňovania,
• Nový IP management.

Kvalita a Industry 4.03. Integrácia inžinierskych procesov:
• 10 typov inovácií,
• Model inovácie efektivity,
• Efektívny management produktu.

4. Akcelerácia cez exponenciálne technológie:
• Nové modely obchodného podnikania,
• Organizácia vzdelávania.

V iných literatúrach sú používané pojmy, ktoré sú možno jasnejšie už po prečítaní ich názvu. Tie najpoužívanejšie, najcitovanejšie uvádzam aj s krátkym vysvetlením, čo je ich podstatou.

 • Kyberneticko – fyzikálne systémy (CPS – Cyber-physical systems) – fyzické zariadenia na zber dát, ich spracovanie, distribúciu a ich vzájomné prepojenie cez internet.
 • IoT – Internet of Thing – sieť fyzických jednoznačne identifikovateľných objektov – zariadení a iných predmetov so zabudovanou elektronikou, softvérom, senzormi a pripojením k sieti (CPS), ktorý umožňuje týmto objektom zber a výmenu údajov. IoT pripojené predmety ovláda na diaľku cez existujúce sieťové infraštruktúry s cieľom zvyšovania efektivity. S IoT pojmom sú spájané aj pojmy ako M2M (Maschine-to-Maschine) alebo M2M (Maschine-to-Men).
 • IoS – Internet of Services – najlepšie vystihuje IoS výraz „cloud computing“ – pripojenie sa svojím zariadením ku externému úložisku, sieti, SW, službe atď.
 • PLM (Product lifecycle management) Systems – je to SW na komplexné riadenie výrobku, od konštrukcie až po samotné používanie. Umožňuje vertikálne prepojenie (v rámci spoločnosti) aj horizontálne prepojenie (zákazník – dodávateľ) obr.3. [8]
 • Digital Manufacturing a Aditívna výroba je vlastne použitie integrovaného počítačového systému zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu súčasne. Proces výroby je realizovaný postupne, preto je možné presne plánovať, určiť koľko materiálu a výrobných prostriedkov je treba. Umožňuje optimalizovať strojné vyťaženie a plánovanie materiálov, zdieľanie strojných kapacít, ich správu a riadenie.
 • AR (Augmented Reality) – prepojenie fyzického a virtuálneho sveta. Znamená to vytvorenie digitálneho dvojčaťa reálnemu svetu. Až keď je produkt digitálne pripravený, začne jeho fyzická produkcia. Pričom AR obsahuje všetky digitálne informácie z fyzického sveta. Úlohou je hlavne neustála optimalizácia a z efektívnenie procesu, produktu. Pri AR používame dva princípy:
  • Video see-through,
  • Optical see-through.
 • Kvalita a Industry 4.0Big Data – súbory dát o veľkosti peta bytov (1015), ktoré sú veľké a zložité až tak, že tradičné aplikácie pre spracovávanie dát nie sú schopné ich spracovať. Riešenie zahŕňa analýzy, zachytávanie, správu údajov, vyhľadávanie, zdieľanie, ukladanie, prenos atď. Presnosť v Big Data môže viesť k istejšiemu rozhodovaniu a lepším rozhodnutiam, môžu mať za následok vyššiu prevádzkovú efektivitu, zníženie nákladov a zníženie rizika. Jedná sa o zber všetkých možných dát generovaných všetkými zariadeniami ako napr. teplota, tlak, spotreba energie, napätie, dáta z PLC atď.

Prepojenie, spojenie a interakcia všetkých hore uvedených technológií, riešení sa nazýva „smart factory“, čiže prepojenie ľudí, strojov, zariadení, logistických systémov a produktov, ktoré dokážu navzájom komunikovať – obr. 4.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

18apr/17
Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Miroslav Kohl
Lloyd‘s Register Quality Assurance
Lead Assessor & senior trainer

resumé
Pojetí zvažování rizik bylo v předchozích vydáních ISO 9001 obsazeno implicitně, např. formou požadavků na plánování, přezkoumávaní a zlepšování. Jedním z hlavních záměrů systému managementu kvality je působit jako preventivní nástroj. Tato mezinárodní norma proto neobsahuje samostatnou kapitolu nebo článek o preventivním opatření.

Zvažování rizik použité v této mezinárodní normě umožnilo částečné redukování normativních požadavků a jejich náhradu formou požadavků založených na výkonnosti.

Požadavky týkající se zvažování rizik se objevují v normě ISO 9001:2015 na několika místech:

 • Kapitola 4 Kontext organizace je první kapitolou normy ISO 9001:2015, která určuje požadavky na systém managementu kvality a podle které lze již auditovat. Objevuje se zde požadavek na to, aby organizace určila rizika a příležitosti při určování procesů, které budou zahrnuty do systému managementu kvality organizace aplikace (viz. 4.4.1).
 • Kapitola 5 Leadership/vedení připomíná znovu požadavek na procesní přístup a zvažování rizik a v části 5.1.2, která se zaměřuje na zákazníka, vyžaduje, aby bylo zvažováno riziko, které může mít vliv na shodu produktu a služby s ohledem na spokojenost zákazníka.
 • Kapitola 6 Plánování je zřejmě stěžejní kapitolou, která určuje a upřesňuje požadavek zvažování rizik. Organizace musí zvažovat rizika již při plánování systému managementu kvality a přijímat konkrétní akce na jejich ovlivnění, které budou úměrné k možnému dopadu na shodu produktu a služby. V poznámce 1 k tomuto požadavku se dozvíme, že možným řešením může být např.:

– přijmout akce, které umožní se riziku vyhnout,
– zvažovat negativní dopad rizika naopak jako příležitost,
– eliminovat zdroj rizika snížením pravděpodobnosti vzniku rizika nebo snížení jeho dopadu,
– sdílet riziko (např. s druhou stranou)
– přijmout zbytkové riziko, s kterým se již organizace dokáže vypořádat v případě jeho projevu.

 • Kapitola 9 Hodnocení výkonnosti požaduje v části analýza a hodnocení, aby se zvážila efektivnost akcí přijatých k ovlivnění rizik a tento požadavek je rovněž jedním ze vstupů k provedení přezkoumání systému managementu kvality vedením.
 • Kapitola 10 Zlepšování v části týkající se neshod a nápravných opatření stanoví, pokud to bude vhodné, požadavek na aktualizaci rizik, která byla určena v rámci plánování.

Riziko je definováno v normě ISO 9001: 2015 jako projev nejistoty. Tento projev ovšem může být jak kladný, tak záporný. V českém jazyce slovo „riziko“ vnímáme téměř vždy jako něco negativního. Můžeme si tak pojem riziko přeložit jako riziko (negativní projev) a příležitost (pozitivní projev). Dokonce jednu událost můžeme vnímat jak z pohledu negativního, tak pozitivního působení. Změna směnného kurzu může být rizikem (např. budeme nakupovat dráž suroviny), ale i příležitostí (naopak suroviny budeme nakupovat levněji). Je potřeba si uvědomit, že riziko je situace, která není identifikována jako neshoda, tj. neplnění nějakého požadavku shody, ale které by mohlo vést k chybě v systému. Proto zacházení s riziky vyžaduje jiné postupy, než zacházení s neshodou. Příkladem takového zacházení je provádění rizikových analýz pomocí vhodných nástrojů a to od těch nejjednodušších (např. poučení z negativních událostí, které již někdy nastaly) až po ty více sofistikované (např. FMEA, HACAP).

I když požadavek na zvažování rizik, který vychází z kapitoly 6, je jasný, není podpořen požadavkem na dokumentované informace. To může způsobit určitý problém, jak bude taková shoda prokazována například při auditu. Vhodným důkazem pak může být vlastní fungování procesu (bez významného narušování rizikovými situacemi) a především výsledek procesu, tj. dosažení plánovaného výstupu.

V případě, že nejsou k dispozici dokumentované informace, musí být věnována velká péče i přípravě na audit., tj. rozmyšlení auditní cesty, aby bylo možné nalézt nepřímé důkazy „zvažování rizik“ organizací. Důkazy shody mohou být poskytnuty např. i pouze formou verbální komunikace, naším pozorováním, uvědoměním si souvislostí a opět dosahování požadovaných výsledků procesů. Shoda s požadavky ISO 9001:2015 je založena na integritě a sledovatelnosti důkazů bez ohledu na to, v jaké formě jsou předloženy. Např. jestliže jsme ujišťováni o tom, že organizace plní včasnost dodávek (vidí v této oblasti jen minimální, zbytkové riziko), a přitom dodávka, která má být u zákazníka již zítra ráno, je právě expedována, budeme chtít vidět důkazy, že zboží bude u zákazníka opravdu včas (smlouva s dopravcem, místo určení, trasa a rizika na trase a pod.). Pokud tomu tak není, a dodávky se včas neplní, jak se o takových situacích dozvídá vedení organizace, zda je např. součástí přezkoumání a hlavně, jaké akce se přijímají.

Na závěr by bylo vhodné připomenout, že stanovení rizik se týká i vlastního procesu auditování. Pokud rizika auditu nebudou dostatečně ošetřena, hrozí, že audit nebude efektivní a nebude také ani splněn základní cíl auditu, tj. posouzení shody s požadavky kriteriální normy.

06apr/17
Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive - a čo so sebou prinášajú?

Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive – a čo so sebou prinášajú?

Certifikácia podľa požiadaviek revidovanej ISO/TS 16949: 2009

Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009

International Automotive Task Force (združenie OEM výrobcov automobilov) – alebo v skratke IATF – dokončil dokumenty pre prechod na nový štandard pre dodávateľov v oblasti Automotive. Na konferencii tento centrálny orgán v apríli minulého roku zoskupil 200 zástupcov zo 44 certifikačných orgánov uznaných IATF. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie a preskúmanie návrhu revízie normy pod novým označením IATF 16949 – a vytvorenie plánu na kontinuálny prechod certifikovaných spoločností a certifikátov z normy ISO/IEC 16949: 2009 na nový štandard – IATF 16949.

Práve TÜV SÜD GmbH je spoločnosť, ktorá sa aktívne zapojila do procesu prechodu na požiadavky nového štandardu a bola delegátmi stretnutia vybraná pre overenie spôsobu rekvalifikácie audítorov a pre výkon pilotných auditov podľa nového štandardu – a pre vyhodnotenie navrhovaného spôsobu prechodu na nový štandard.

Do akého termínu stanovilo IATF prechodné obdobie a ako bude vyzerať proces prechodu?

Všetky organizácie v súčasnej dobe certifikované podľa ISO/TS 16949: 2009 musia pre zachovanie kontinuity certifikátov úspešne prejsť na novú verziu IATF 16949 do 14. septembra 2018.

Proces prechodu pritom zahŕňa nasledujúce procesné kroky:

 1. prechodový (transition) audit,
 2. manažérstvo nezhôd,
 3. rozhodnutie o splnení požiadaviek – návrh na vydanie certifikátu,
 4. vydanie certifikátu.

Aké možnosti prechodu majú organizácie, ktoré v súčasnosti už vlastnia certifikát ISO/TS 16949: 2009?

Možný je prechod na nový štandard v rámci existujúceho auditného cyklu (platného certifikátu podľa normy ISO/TS 16949: 2009). Jednoducho povedané, realizovať tento prechod pri ďalšom plánovanom dozornom alebo recertifikačnom audite.

Aká bude doba trvania prechodového auditu z normy ISO/TS 16949: 2009 na štandard IATF 16949?

Prechodový audit musí byť vykonaný v súlade s revidovaným štandardom IATF 16949. Databáza IATF bude upravená tak, aby certifikačné orgány mohli do nej vstupovať a zadávať do systému takzvané prechodové audity.

Pre prechodový audit musí byť dodržaná doba rozsahu pre recertifikačný audit (aktuálne „pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa ISO/TS 16949 – 4. vydanie z 1. októbra 2013) s pridaním 0,5 – 1 dňa auditu na mieste.

 • Dodatočný rozsah na mieste pre prechodový audit musí stanoviť certifikačný orgán na základe poznatkov a skúseností o certifikovanej spoločnosti.
 • Záznamy o dôvodoch rozhodnutia CO o stanovení rozsahu auditu na mieste musia byť zachované.

Upgrade z ISO 9001: 2015 na revidovaný štandard IATF 16949

Zo stanoveného rozsahu prvého stupňa auditu (1 – 2 dni) môže byť uplatnené zníženie najviac o 30 % z auditodní, ako sú definované v rámci pokynov pre certifikáciu IATF.

 • Audit prvého stupňa musí byť taktiež rozšírený o ďalší 0,5 – 1 auditodeň na mieste.

Ak je rozšírená oblasť platnosti voči rozsahu platnosti certifikátu ISO 9001, zníženie rozsahu auditodní nesmie byť aplikované a musí byť použitých na audit prvého stupňa 100 % požadovaných auditodní podľa pokynov pre certifikáciu IATF. Certifikačný orgán musí byť rovnaký pre existujúcu certifikáciu podľa ISO 9001: 2015 a certifikáciu revidovaného štandardu IATF 16949.

Ak by nastala situácia, že je systém manažérstva kvality ISO 9001: 2015 certifikovaný a klient vyžaduje prevod certifikátu na nový certifikačný orgán, musí byť vykonaný aspoň jeden dozorný audit. Ak by to nebolo realizované, nový certifikačný orgán vykoná štandardne novú certifikáciu pre ISO 9001: 2015 pred rozširovacím auditom na revidovaný štandard IATF 16949.

Sú už dostupné informácie o vydaní nového štandardu IATF 16949?

Podľa informácií na stránke IATF je vydanie nového štandardu dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní vo forme tlačeného dokumentu, resp. e-dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania na portáli VDA – QMC. Preklad IATF 16949 (do českého jazyka) je oficiálne zo strany ČSJ (Českej společnosti pro jakost) vo finálnom znení avizovaný začiatkom roka 2017.

Sú už dostupné aj informácie o vydaní pravidiel pre certifikáciu, súvisiace s vydaním nového štandardu IATF 16949?

Oficiálny portál združenia (OEM) výrobcov automobilov – stránka IATF informuje, že vydanie nových pravidiel pre certifikáciu podľa požiadaviek nového štandardu – Vydanie 5 z 1.11.2016 je dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní – vo forme tlačeného dokumentu, resp. e – dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania nových pravidiel pre certifikáciu na portáli VDA – QMC. Preklad pravidiel (do českého jazyka) bude uvedený do predaja na stránke ČSJ (Českej společnosti pro jakost) súbežne s vydaním českej verzie štandardu IATF 16949, avizovaný na začiatok roka 2017.