All posts by Casopis KVALITA

28máj/17
Dedukcia priam holmesovská

Dedukcia priam holmesovská

Mikuláš Čollák

Venované všetkým, ktorí prispievajú k nekvalite života

„Hovoríte, že na mŕtvole ste nepozorovali stopy násilia,“ ozval sa Sherlock Holmes po tom, čo mu doktor Watson rozprával o svojej nevšednej príhode. „Prosím vás, doktor, zopakujte mi ešte raz váš odpoludňajší zážitok. Nezabudnite však na žiadnu podrobnosť!“

„Well,“ začal Watson znova, „práve som vyšiel zo svojej ordinácie, keď som pred sídlom Anglickej spoločnosti pre kvalitu spozoroval hlúčok ľudí skláňajúcich sa nad nehybným telom muža. Chcel som nešťastníkovi poskytnúť pomoc, avšak rýchlo som zistil, že ten chudák už nežije. Po chvíli prišiel i strážnik, ktorý bol v blízkosti na pochôdzke. Vonkajšie príznaky nenasvedčovali o násilnej smrti a doklady pri sebe ten úbožiak nemal. Strážnik ho nechal odviezť na patológiu. Času som mal dosť a zvedavosť mi nedala, tak som navštívil Paddington Hospital. Mal som šťastie. Súdny lekár Dr. Trupyrez, ktorého obidvaja poznáme, práve pripravoval nebohého k pitve. Ani na nahom tele sa nenašli stopy násilia. Čo nás však udivilo, boli výrazné deformácie, ktoré boli pozorovateľné na mŕtvole. Pravé ucho toho úbožiaka bolo viditeľne vpadnuté do akejsi priehlbiny. Posledný článok ukazováka ľavej ruky bol pazúrovite zahnutý. Na ukazováku pravej ruky mal výrazný mozoľ. Lakte na obidvoch rukách boli pokryté zrohovatelou kožou, akýmsi pancierom. Najväčšie deformácie však bolo vidieť na hrudnom koši. Bol podstatne užší, ako u zdravého človeka. Celá telesná schránka nebohého bola akoby sploštená. Jakživ som nevidel tak zdeformovanú mŕtvolu. So súdnym lekárom sme sa zhodli, že nejde o akútne poúrazové deformácie, ale o výsledok dlhodobého pôsobenia akýchsi síl,“ končil svoj opis Watson.

„Je to veľmi zaujímavý prípad, doktor. Myslím však, že nebude ťažké ho objasniť,“ povedal Holmes a pokračoval: „S najväčšou pravdepodobnosťou ide o podnikateľa zo Slovenska. Aby som vám priblížil oblasť jeho pôsobenia, milý Watson, ide o krajinu asi tak v strede kontinentu, presnejšie medzi Fínskom a Gréckom. Predmetom podnikania nebohého bola obnosená bielizeň, ktorú odkladajú na schodištia naši dobrí ľudia pre potechu bezdomovcov. Mienil ho predávať vo svojom butiku ako kvalitné second-hand tovary.

„To je úžasné,“ zvolal s prekvapením doktor. „Obdivujem hĺbku vašej dedukčnej metódy. Ale umriem od zvedavosti, keď mi nevysvetlíte sled vašich myšlienok, pán Holmes!“

„Je to prosté, milý Watsne,“ odpovedal Holmes. „Ľahko uhádnuť, že ide o slovenského občana. Na celej populácii sa v tejto krajine začínajú prejavovať výrazné antropologické zmeny. Od beznádejných pokusov sa dovolať na úrady sa im pazúrovite deformuje ukazovák ľavej ruky a slúchadlo pritláčané k uchu im vytvára priehlbeň v lebke. Mozoľ na pravej ruke vzniká pri častom a dlohodobom klopaní na dvere mnohých kancelárií, ktoré títo ľudia navštevujú, v márnej snahe čosi vybaviť. Zrejme ste zvedavý, milý doktor, i na určenie oblasti pôsobenia tohto úbožiaka. Celý svet vie, že táto vrstva pôsobí na konkurenčnom poli hlavne tvrdými lakťami, avšak vo vzťahu ku kvalite sú príliš úzkoprsí. Z toho tie pancierové lakte a deformácie trupu. A príčina smrti? Hovorili ste, že nešlo o násilie a že úbožiaka ste našli pred sídlom Anglickej spoločnosti pre kvalitu. Usudzujem teda, že dostal infarkt, keď na vlastné oči videl na pútači Spoločnosti, že v našom kráľovstve vlastnia certifikát kvality i majitelia butikov.“

Časopis KVALITA 1-2017

Editorial

Milí naši priaznivci

Dostáva sa Vám do rúk tohtoročné prvé číslo časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Vychádza v období, keď sa prebúdza príroda a jar je v plnom rozkvete. S týmto obdobím prichádza aj nová energia, ktorú mnohí z nás využívajú na zlepšenie kvality života, kde neodmysliteľne patria nielen pracovné aktivity, ale aj tie súkromné. Vyváženie pracovného a súkromného života je kľúčový faktor pre výkonnosť nás všetkých na dosahovanie vytúžených cieľov a plánov. Keďže sa i naši stáli, ale aj občasní prispievatelia nadopovali tou správnou energiou, obdarili náš časopis zaujímavými, a verím, že i podnetnými príspevkami.

V jeho obsahu nájdete ďalšie pokračovanie seriálu príspevkov o nedostatkoch v systémoch manažérstva z pera nášho verného charizmatického Mikuláša Čolláka, ktorý sa tentoraz zaoberá problémami v zdravotníctve. Nezabudol ani na krátku poviedku.

Pokračujeme aj informáciami a článkami o návrhoch a obsahu nových noriem pre rôzne odvetvia, ktoré sa dotýkajú manažérstva kvality.

Oboznámite sa i s veľmi aktuálnou témou, akou je kvalita potravín a požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu.

Určite Vás zaujme i článok o zefektívňovaní procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six sigma, v ktorom je predstavená realizácia projektu a jeho výstupov v praxi – konkrétnej organizácii.

O úrovni kompetencií zamestnancov pre naplnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sa dozviete v článku, ktorý prezentuje krátky prieskum v podnikoch v SR.

V minulom čísle sme informovali o súťažiach, v ktorých sa oceňujú úrovne aplikácie modelov TQM – modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF v SR a ČR. V tomto čísle Vám predstavíme aplikáciu Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch. Ide o model TQM, resp. business model, ktorý sa využíva najmä v USA, ale začína byť populárny aj v iných krajinách (podobne ako model výnimočnosti EFQM, ktorý sa začína uplatňovanť vo všetkých krajinách sveta a možno ho nazvať ako globálny model výnimočnosti).

Oblasť spoločenskej zodpovednosti je zastúpená veľmi zaujímavými a podnetnými príspevkami od našich priateľov z Čiech. Dozviete sa o prestížnom ocenení za naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja OSN – ceny SDGS, ktoré je prvýkrát v ČR a prinášame informáciu o Cene hejtmana za spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa už niekoľko rokov stretáva v ČR s veľkým úspechom.

Pochváliť sa úspechom v oblasti spoločenskej zodpovednosti môžeme aj na Slovensku. Nedávny víťaz Národnej ceny SR za kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Humenné, ktoré veľmi úspešne aplikuje model výnimočnosti EFQM, bolo ocenené Nadáciou Pontis v súťaži Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie.

V závere prinášame informácie o organizovaní konferencií v oblasti kvality, inovácií a spoločenskej zodpovednosti. Budeme radi, ak sa s Vami stretneme na niekotrej z ponúkaných konferencií.

Želáme Vám veľa slniečka, energie, dobrej nálady a entuziazmu pre zlepšovanie kvality života.

Redakcia

Obsah

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu
Peter Zajác, Jozef Čapla
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

KVALITA V PRAXI

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov, 16. časť
Mikuláš Čollák

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie
Jozef Kováč
Ekom spol. s r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Julie Borovcová
Česká společnost pro jakost
Národní středisko podpory kvality

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle
Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

Čo je nové v súbore noriem STN ISO 9000?
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie
Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014
Jaromíra Vaňová
Materiálovotechnologická fakulta STU
Iveta Paulová, Edita Hekelová
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma
Pavel Večeřa
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch
Otília Zorkóciová, Lenka Škodová
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ošetrovateľské centrum z Humenného si v súťaži zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2016 prevzalo jednu z hlavných cien i Cenu verejnosti

KVALITA-QUALITY 2017
Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR

POVIEDKA

Dedukcia priam holmesovská
Mikuláš Čollák

20apr/17
Kvalita a Industry 4.0

Kvalita a Industry 4.0

Michal Čierny
Matador Automotive
riaditeľ kvality

resumé
V poslednej dobe veľa čítame o Industry 4.0 (I 4.0). Jednotlivé spoločnosti sa na ňu pripravujú, iné sa s ňou zoznamujú a niektoré implementujú časti, ktoré považujú za užitočné, nutné. S týmto pojmom pracujú softverové spoločnosti, spoločnosti zaoberajúce sa industrializáciou, automatizáciou a ani si to možno neuvedomujeme ale I 4.0 sa stretávame denne. Ako ale I 4.0 súvisí s kvalitou, ako sa na ňu pripravujú, budú pripravovať kvalitári a čo to vlastne I 4.0 je? V nasledujúcich riadkoch som sa venoval I 4.0 hlavne z pohľadu priemyselných podnikov uvedomujúc si, že I 4.0 má oveľa širší rozmer a teda aj dopad na spoločnosť.

História vzniku pojmu Industry 4.0 a základné informácie

V roku 2011 Nemecký výskumný zväz pre vedu a ekonomiku (Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft) prišiel s výskumným programom s cieľom udržať Nemecko ako krajinu na vysokej technologickej úrovni a program nazval Industriálna revolúcia 4.0, resp. Industry 4.0. Podľa nich, I 4.0 odzrkadľuje spoločenskú zmenu spôsobenú prepojovaním fyzického, virtuálneho a sociálneho sveta. Je to v podstate celospoločenská zmena zasahujúca oblasť priemyslu, technickej štandardizácie, bezpečnosti, vzdelávania, právneho rámca, výskumu, prepojenia až po sociálne systémy, trh práce a nároky na pracovníkov, ich vzdelanie a špecializáciu.
Hlavná z myšlienok, prečo sa táto filozofia a teda tento pojem ujal a prečo sa začal presadzovať, je očakávaný nárast produktivity, výrobnej efektivity, zníženie energetickej a surovinovej náročnosti výroby, optimalizovanie logistických trás, inteligentná infraštruktúra a mnohé iné s tým spojené, prepojené veci súvisiace s rastúcou konkurenciou a tlakom na znižovanie spotreby pri výrobe v spojení s využívaním nových technológií.

Naspäť trochu do histórie, prečo 4-tá?

 1. Kvalita a Industry 4.0Priemyselná revolúcia (medzi rokmi 1760 – 1820) – využitie pary a mechanizácie.
 2. Priemyselná revolúcia (1870) – masová výroba a použitie elektrickej energie.
 3. Priemyselná revolúcia (od 1950) – využívanie počítačov a automatizácie.
 4. Priemyselná revolúcia (od roku 2011) – Kyberneticko – fyzikálne systémy.

Pre jednoduchšiu vizualizáciu pripájam obrázok 1, pomerne často s touto témou spájaný na internete [5].

Či bolo revolúcií viac, nie je možno až také dôležité. Vyššie spomenuté odzrkadľujú hlavné zmeny v myslení a prístupe.

Niečo o I 4.0, hlavné prvky a riešenia
Prvýkrát bol tento program prezentovaný na výstave v Hanovery 2011. I 4.0 je súčasný trend automatizácie a výmeny dát výrobných technológií založený na hlbokej priemyselnej integrácii prostredníctvom informačných technológií a s tým spojené spracovanie dát. Táto integrácia má 4 základne charakteristiky:

 1. Kvalita a Industry 4.0Vertikálna integrácia výrobných systémov – informačné previazanie všetkých systémov naprieč celou štruktúrou podnikov. Smart – produkčné systémy, závody, produkty, prepojené logistické systémy, marketing, služby orientované na individuálne potreby špecifických požiadaviek klientov – personalizácia.
 2. Horizontálna integrácia – previazanie naprieč dodávateľským reťazcom – prepojenie dodávateľov – odberateľov, od výrobcu až po koncovú distribúciu k zákazníkovi, servis. Jedná sa o novú generáciu globálnych, hodnotu pridávajúcich prepojení, sietí, zahŕňajúca integráciu partnerov a zákazníkov.
 3. Integrácia inžinierskych procesov – ide o integráciu v rámci celého životného cyklu (od plánovania životného cyklu, vývoj, realizáciu, testovanie až po popredajné služby).
 4. Akcelerácia cez exponenciálne technológie – toto nie sú úplne nové technológie, len sa stávajú prístupnejšie pre širšie využitie a ich hlavnou úlohou je umožnenie individuálnych riešení, zvýšenie flexibility a šetrenie nákladov v procese industrializácie.

Riešenia, ktoré napomáhajú k prechodu na koncept I 4.0, som na internete našiel rôzne s rôznymi pomenovaniami a rôznym rozdelením. Mne osobne sa pozdáva štruktúrované rozdelenie podľa [7], hodnotenie pripravenosti Švajčiarska.

1. Vertikálna integrácia výrobných systémov:
• IT Integrácia,
• Analýza a data management,
• Cloudové riešenia,
• „Operačná efektivita 2.0.

2. Horizontálna integrácia:
• Optimalizácia biznis modelu,
• „Smart“ dodávateľský reťazec,
• „Smart“ logistika,
• Management IT bezpečnosti,
• Nové modely zdaňovania,
• Nový IP management.

Kvalita a Industry 4.03. Integrácia inžinierskych procesov:
• 10 typov inovácií,
• Model inovácie efektivity,
• Efektívny management produktu.

4. Akcelerácia cez exponenciálne technológie:
• Nové modely obchodného podnikania,
• Organizácia vzdelávania.

V iných literatúrach sú používané pojmy, ktoré sú možno jasnejšie už po prečítaní ich názvu. Tie najpoužívanejšie, najcitovanejšie uvádzam aj s krátkym vysvetlením, čo je ich podstatou.

 • Kyberneticko – fyzikálne systémy (CPS – Cyber-physical systems) – fyzické zariadenia na zber dát, ich spracovanie, distribúciu a ich vzájomné prepojenie cez internet.
 • IoT – Internet of Thing – sieť fyzických jednoznačne identifikovateľných objektov – zariadení a iných predmetov so zabudovanou elektronikou, softvérom, senzormi a pripojením k sieti (CPS), ktorý umožňuje týmto objektom zber a výmenu údajov. IoT pripojené predmety ovláda na diaľku cez existujúce sieťové infraštruktúry s cieľom zvyšovania efektivity. S IoT pojmom sú spájané aj pojmy ako M2M (Maschine-to-Maschine) alebo M2M (Maschine-to-Men).
 • IoS – Internet of Services – najlepšie vystihuje IoS výraz „cloud computing“ – pripojenie sa svojím zariadením ku externému úložisku, sieti, SW, službe atď.
 • PLM (Product lifecycle management) Systems – je to SW na komplexné riadenie výrobku, od konštrukcie až po samotné používanie. Umožňuje vertikálne prepojenie (v rámci spoločnosti) aj horizontálne prepojenie (zákazník – dodávateľ) obr.3. [8]
 • Digital Manufacturing a Aditívna výroba je vlastne použitie integrovaného počítačového systému zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu súčasne. Proces výroby je realizovaný postupne, preto je možné presne plánovať, určiť koľko materiálu a výrobných prostriedkov je treba. Umožňuje optimalizovať strojné vyťaženie a plánovanie materiálov, zdieľanie strojných kapacít, ich správu a riadenie.
 • AR (Augmented Reality) – prepojenie fyzického a virtuálneho sveta. Znamená to vytvorenie digitálneho dvojčaťa reálnemu svetu. Až keď je produkt digitálne pripravený, začne jeho fyzická produkcia. Pričom AR obsahuje všetky digitálne informácie z fyzického sveta. Úlohou je hlavne neustála optimalizácia a z efektívnenie procesu, produktu. Pri AR používame dva princípy:
  • Video see-through,
  • Optical see-through.
 • Kvalita a Industry 4.0Big Data – súbory dát o veľkosti peta bytov (1015), ktoré sú veľké a zložité až tak, že tradičné aplikácie pre spracovávanie dát nie sú schopné ich spracovať. Riešenie zahŕňa analýzy, zachytávanie, správu údajov, vyhľadávanie, zdieľanie, ukladanie, prenos atď. Presnosť v Big Data môže viesť k istejšiemu rozhodovaniu a lepším rozhodnutiam, môžu mať za následok vyššiu prevádzkovú efektivitu, zníženie nákladov a zníženie rizika. Jedná sa o zber všetkých možných dát generovaných všetkými zariadeniami ako napr. teplota, tlak, spotreba energie, napätie, dáta z PLC atď.

Prepojenie, spojenie a interakcia všetkých hore uvedených technológií, riešení sa nazýva „smart factory“, čiže prepojenie ľudí, strojov, zariadení, logistických systémov a produktov, ktoré dokážu navzájom komunikovať – obr. 4.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

18apr/17
Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Zvažování rizik v systému managementu kvality ISO 9001:2015

Miroslav Kohl
Lloyd‘s Register Quality Assurance
Lead Assessor & senior trainer

resumé
Pojetí zvažování rizik bylo v předchozích vydáních ISO 9001 obsazeno implicitně, např. formou požadavků na plánování, přezkoumávaní a zlepšování. Jedním z hlavních záměrů systému managementu kvality je působit jako preventivní nástroj. Tato mezinárodní norma proto neobsahuje samostatnou kapitolu nebo článek o preventivním opatření.

Zvažování rizik použité v této mezinárodní normě umožnilo částečné redukování normativních požadavků a jejich náhradu formou požadavků založených na výkonnosti.

Požadavky týkající se zvažování rizik se objevují v normě ISO 9001:2015 na několika místech:

 • Kapitola 4 Kontext organizace je první kapitolou normy ISO 9001:2015, která určuje požadavky na systém managementu kvality a podle které lze již auditovat. Objevuje se zde požadavek na to, aby organizace určila rizika a příležitosti při určování procesů, které budou zahrnuty do systému managementu kvality organizace aplikace (viz. 4.4.1).
 • Kapitola 5 Leadership/vedení připomíná znovu požadavek na procesní přístup a zvažování rizik a v části 5.1.2, která se zaměřuje na zákazníka, vyžaduje, aby bylo zvažováno riziko, které může mít vliv na shodu produktu a služby s ohledem na spokojenost zákazníka.
 • Kapitola 6 Plánování je zřejmě stěžejní kapitolou, která určuje a upřesňuje požadavek zvažování rizik. Organizace musí zvažovat rizika již při plánování systému managementu kvality a přijímat konkrétní akce na jejich ovlivnění, které budou úměrné k možnému dopadu na shodu produktu a služby. V poznámce 1 k tomuto požadavku se dozvíme, že možným řešením může být např.:

– přijmout akce, které umožní se riziku vyhnout,
– zvažovat negativní dopad rizika naopak jako příležitost,
– eliminovat zdroj rizika snížením pravděpodobnosti vzniku rizika nebo snížení jeho dopadu,
– sdílet riziko (např. s druhou stranou)
– přijmout zbytkové riziko, s kterým se již organizace dokáže vypořádat v případě jeho projevu.

 • Kapitola 9 Hodnocení výkonnosti požaduje v části analýza a hodnocení, aby se zvážila efektivnost akcí přijatých k ovlivnění rizik a tento požadavek je rovněž jedním ze vstupů k provedení přezkoumání systému managementu kvality vedením.
 • Kapitola 10 Zlepšování v části týkající se neshod a nápravných opatření stanoví, pokud to bude vhodné, požadavek na aktualizaci rizik, která byla určena v rámci plánování.

Riziko je definováno v normě ISO 9001: 2015 jako projev nejistoty. Tento projev ovšem může být jak kladný, tak záporný. V českém jazyce slovo „riziko“ vnímáme téměř vždy jako něco negativního. Můžeme si tak pojem riziko přeložit jako riziko (negativní projev) a příležitost (pozitivní projev). Dokonce jednu událost můžeme vnímat jak z pohledu negativního, tak pozitivního působení. Změna směnného kurzu může být rizikem (např. budeme nakupovat dráž suroviny), ale i příležitostí (naopak suroviny budeme nakupovat levněji). Je potřeba si uvědomit, že riziko je situace, která není identifikována jako neshoda, tj. neplnění nějakého požadavku shody, ale které by mohlo vést k chybě v systému. Proto zacházení s riziky vyžaduje jiné postupy, než zacházení s neshodou. Příkladem takového zacházení je provádění rizikových analýz pomocí vhodných nástrojů a to od těch nejjednodušších (např. poučení z negativních událostí, které již někdy nastaly) až po ty více sofistikované (např. FMEA, HACAP).

I když požadavek na zvažování rizik, který vychází z kapitoly 6, je jasný, není podpořen požadavkem na dokumentované informace. To může způsobit určitý problém, jak bude taková shoda prokazována například při auditu. Vhodným důkazem pak může být vlastní fungování procesu (bez významného narušování rizikovými situacemi) a především výsledek procesu, tj. dosažení plánovaného výstupu.

V případě, že nejsou k dispozici dokumentované informace, musí být věnována velká péče i přípravě na audit., tj. rozmyšlení auditní cesty, aby bylo možné nalézt nepřímé důkazy „zvažování rizik“ organizací. Důkazy shody mohou být poskytnuty např. i pouze formou verbální komunikace, naším pozorováním, uvědoměním si souvislostí a opět dosahování požadovaných výsledků procesů. Shoda s požadavky ISO 9001:2015 je založena na integritě a sledovatelnosti důkazů bez ohledu na to, v jaké formě jsou předloženy. Např. jestliže jsme ujišťováni o tom, že organizace plní včasnost dodávek (vidí v této oblasti jen minimální, zbytkové riziko), a přitom dodávka, která má být u zákazníka již zítra ráno, je právě expedována, budeme chtít vidět důkazy, že zboží bude u zákazníka opravdu včas (smlouva s dopravcem, místo určení, trasa a rizika na trase a pod.). Pokud tomu tak není, a dodávky se včas neplní, jak se o takových situacích dozvídá vedení organizace, zda je např. součástí přezkoumání a hlavně, jaké akce se přijímají.

Na závěr by bylo vhodné připomenout, že stanovení rizik se týká i vlastního procesu auditování. Pokud rizika auditu nebudou dostatečně ošetřena, hrozí, že audit nebude efektivní a nebude také ani splněn základní cíl auditu, tj. posouzení shody s požadavky kriteriální normy.

06apr/17
Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive - a čo so sebou prinášajú?

Aké zmeny v certifikácii prichádzajú pre dodávateľov v segmente Automotive – a čo so sebou prinášajú?

Certifikácia podľa požiadaviek revidovanej ISO/TS 16949: 2009

Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.
vedúci audítor pre ISO/TS 16949:2009

International Automotive Task Force (združenie OEM výrobcov automobilov) – alebo v skratke IATF – dokončil dokumenty pre prechod na nový štandard pre dodávateľov v oblasti Automotive. Na konferencii tento centrálny orgán v apríli minulého roku zoskupil 200 zástupcov zo 44 certifikačných orgánov uznaných IATF. Cieľom tohto stretnutia bolo predstavenie a preskúmanie návrhu revízie normy pod novým označením IATF 16949 – a vytvorenie plánu na kontinuálny prechod certifikovaných spoločností a certifikátov z normy ISO/IEC 16949: 2009 na nový štandard – IATF 16949.

Práve TÜV SÜD GmbH je spoločnosť, ktorá sa aktívne zapojila do procesu prechodu na požiadavky nového štandardu a bola delegátmi stretnutia vybraná pre overenie spôsobu rekvalifikácie audítorov a pre výkon pilotných auditov podľa nového štandardu – a pre vyhodnotenie navrhovaného spôsobu prechodu na nový štandard.

Do akého termínu stanovilo IATF prechodné obdobie a ako bude vyzerať proces prechodu?

Všetky organizácie v súčasnej dobe certifikované podľa ISO/TS 16949: 2009 musia pre zachovanie kontinuity certifikátov úspešne prejsť na novú verziu IATF 16949 do 14. septembra 2018.

Proces prechodu pritom zahŕňa nasledujúce procesné kroky:

 1. prechodový (transition) audit,
 2. manažérstvo nezhôd,
 3. rozhodnutie o splnení požiadaviek – návrh na vydanie certifikátu,
 4. vydanie certifikátu.

Aké možnosti prechodu majú organizácie, ktoré v súčasnosti už vlastnia certifikát ISO/TS 16949: 2009?

Možný je prechod na nový štandard v rámci existujúceho auditného cyklu (platného certifikátu podľa normy ISO/TS 16949: 2009). Jednoducho povedané, realizovať tento prechod pri ďalšom plánovanom dozornom alebo recertifikačnom audite.

Aká bude doba trvania prechodového auditu z normy ISO/TS 16949: 2009 na štandard IATF 16949?

Prechodový audit musí byť vykonaný v súlade s revidovaným štandardom IATF 16949. Databáza IATF bude upravená tak, aby certifikačné orgány mohli do nej vstupovať a zadávať do systému takzvané prechodové audity.

Pre prechodový audit musí byť dodržaná doba rozsahu pre recertifikačný audit (aktuálne „pokyny pre certifikáciu v automobilovom priemysle podľa ISO/TS 16949 – 4. vydanie z 1. októbra 2013) s pridaním 0,5 – 1 dňa auditu na mieste.

 • Dodatočný rozsah na mieste pre prechodový audit musí stanoviť certifikačný orgán na základe poznatkov a skúseností o certifikovanej spoločnosti.
 • Záznamy o dôvodoch rozhodnutia CO o stanovení rozsahu auditu na mieste musia byť zachované.

Upgrade z ISO 9001: 2015 na revidovaný štandard IATF 16949

Zo stanoveného rozsahu prvého stupňa auditu (1 – 2 dni) môže byť uplatnené zníženie najviac o 30 % z auditodní, ako sú definované v rámci pokynov pre certifikáciu IATF.

 • Audit prvého stupňa musí byť taktiež rozšírený o ďalší 0,5 – 1 auditodeň na mieste.

Ak je rozšírená oblasť platnosti voči rozsahu platnosti certifikátu ISO 9001, zníženie rozsahu auditodní nesmie byť aplikované a musí byť použitých na audit prvého stupňa 100 % požadovaných auditodní podľa pokynov pre certifikáciu IATF. Certifikačný orgán musí byť rovnaký pre existujúcu certifikáciu podľa ISO 9001: 2015 a certifikáciu revidovaného štandardu IATF 16949.

Ak by nastala situácia, že je systém manažérstva kvality ISO 9001: 2015 certifikovaný a klient vyžaduje prevod certifikátu na nový certifikačný orgán, musí byť vykonaný aspoň jeden dozorný audit. Ak by to nebolo realizované, nový certifikačný orgán vykoná štandardne novú certifikáciu pre ISO 9001: 2015 pred rozširovacím auditom na revidovaný štandard IATF 16949.

Sú už dostupné informácie o vydaní nového štandardu IATF 16949?

Podľa informácií na stránke IATF je vydanie nového štandardu dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní vo forme tlačeného dokumentu, resp. e-dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania na portáli VDA – QMC. Preklad IATF 16949 (do českého jazyka) je oficiálne zo strany ČSJ (Českej společnosti pro jakost) vo finálnom znení avizovaný začiatkom roka 2017.

Sú už dostupné aj informácie o vydaní pravidiel pre certifikáciu, súvisiace s vydaním nového štandardu IATF 16949?

Oficiálny portál združenia (OEM) výrobcov automobilov – stránka IATF informuje, že vydanie nových pravidiel pre certifikáciu podľa požiadaviek nového štandardu – Vydanie 5 z 1.11.2016 je dostupné na portáli AIAG v anglickom vydaní – vo forme tlačeného dokumentu, resp. e – dokumentu. Rovnako je dostupná aj nemecká verzia vydania nových pravidiel pre certifikáciu na portáli VDA – QMC. Preklad pravidiel (do českého jazyka) bude uvedený do predaja na stránke ČSJ (Českej společnosti pro jakost) súbežne s vydaním českej verzie štandardu IATF 16949, avizovaný na začiatok roka 2017.

04apr/17
Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný

Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšný

Karel Červený
Talent Innovation s.r.o.
jednatel společnosti

Paretovo pravidlo, kterému se říká pravidlo malých příčin a velkých následků, je nejdůležitějším principem, který nás obklopuje. Je velká škoda, že se od malička neučí na školách stejně jako malá násobilka. Kdyby je znali všichni politici, stratégové, top manažeři, konstruktéři a vývojáři, kvalitáři, úředníci, plánovači, učitelé, rodiče, policisté, sociologové, svět by vypadal úplně jinak. Kdybychom se jím řídili i jako jednotlivci, naše životy by byly šťastnější. Ubylo by problémů všeho druhu.

Dnes se s ním seznámíme jako s důležitým nástrojem na řízení firmy a inovací. Podle dějin sociologie spisy Vilfreda Pareta (1848–1923) prozrazují rozsáhlé vzdělání autora v tak odlišných oblastech jako je antická filozofická, historická i beletristická literatura, moderní matematika, ekonomická teorie, matematická ekonomie, ale také kulturní antropologie a oblast politických teorií od antiky až po Paretovy současnosti. Jeho hlavní inspirace lze vystopovat v osvícenství a konzervatismu, ale i v tradici machiavelismu (myšlenky Niccolo Machiavelliho v přesvědčení, že lidé jsou řízeni nenasytnou egoistickou touhou po moci a materiálním zisku). V raných dílech Pareta je zřejmý i vliv evolucionismu a pozitivismu. Jeho cílem bylo vypracovat věrohodnou, spolehlivou a zdůvodněnou sociologii. Jeho hlavní metoda je logicko-experimentální. Po jeho pravidlu malých příčin 80 : 20 je nejznámější jeho teorie elit.

Koloběh elit – „Historie je hřbitovem aristokracií, které byly smeteny a dočasně nahrazeny novou elitou.“ (Pareto 1917 : 657) » Ve společnosti se lidé liší a mají i různé schopnosti » Dělení lidí na vládnoucí a ovládané » Stará elita svržena a nahrazena novou = cirkulace elit » Boj mezi starými a novými elitami probíhá od nepaměti » Svoji koncepci koloběhu elit staví proti Marxově koncepci tříd.

Dvě cesty cirkulace elit:
1. Lidé z ovládaných vrstev elitu postupně infiltrují.
2. Násilné svržení existující elity.

Existují dva typy elit:
lišky – dokážou oblafnout, kombinovat;
lvi – prosazení se silou, agresí, přímo.

UPLATNĚNÍ PRAVIDLA 80/20 V PRAXI

Samo pravidlo 80/20 Pareto formuloval v roce 1897, když zkoumal rozložení bohatství v italské společnosti, později i v Anglii. Zjistil, že 20 % lidí vlastní 80 % bohatství a 80 % lidí se dělí o zbývajících 20 % bohatství. S nadšením objevil, že toto pravidlo se s železnou pravidelností opakovalo v jakékoliv zemi či v minulých obdobích. Po dalším zkoumání přišel na poznatek, že podobné rozložení závislosti je možné aplikovat na spoustu dalších příkladů jen s minimálními odchylkami. Pareto byl velký inovátor a byl první, kdo zkoumal dvě řady dat, mezi nimiž byl nějaký vztah – v tomto případě to bylo rozdělení příjmů ve srovnání s počtem lidí, kteří vydělávají peníze nebo jsou majiteli nemovitostí a porovnal procenta mezi oběma řadami dat.

Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšnýTato metoda, dnes v ekonomii naprosto běžná, způsobila průlom v podnikání a ekonomii. Žel, ač byl Pareto velmi vzdělaný, moudrý a inovativní, výklad příčin popsaného jevu se mu nepovedl – svedl to na koloběh elit, vydal několik mylných sociologických studií, které pak zneužil Benito Mussolini k podpoře italského fašismu. Pareto pak díky tomu upadl v zapomnění na celou jednu generaci. Po druhé světové válce se k jeho myšlenkám vrátila řada ekonomů. Jedním z průkopníků pravidla 80 : 20 byl profesor filozofie na Harvardu George K. Zipf. Ten v roce 1949 objevil pravidlo nejmenšího úsilí, které uvádí, že zdroje (lidé, zboží, čas, odbornost a cokoliv jiného produktivního), mají sklon se formovat takovým způsobem, jež minimalizuje práci a maximalizuje užitek. Tedy 20 až 30 % jakéhokoliv zdroje představuje 70 až 80 % činnosti vztahující se k danému zdroji. Zipf použil také statistiky obyvatel, vydávání knih, filologii i chování průmyslu, aby prokázal neustálé opakování tohoto nerovnovážného vzorce. Například provedl analýzu všech povolení k sňatku ve Filadelfii v roce 1931 v oblasti o rozloze 20 bloků a prokázal, že 70  % manželství uzavřeli lidé žijící do 30 % vzdálenosti. Zipf také poskytl vědecké zdůvodnění neuklizeného stolu, neboť zmatek na stole zdůvodnil dalším zákonem: časté používání k nám přibližuje věci, které často používáme. Vědecky zdůvodnil to, co věděla každá sekretářka – spisy, které se často používají, není vhodné dávat do šanonů.

Joseph Moses Juran

Dalším průkopníkem Paretova pravidla byl propagátor řízení kvality a průmyslový inženýr u Western Electric Joseph M. Juran. V roce 1951 vydal knihu Quality Control Handbook, která kromě dalších statistických metod uvádí, že odstranímeli 20  % příčin, zmizí 80  % nekvality. Tehdy nikdo z kapitánů průmyslových podniků USA neprojevil o řízení kvality zájem. Pozvání přišlo v roce 1953 z Japonska od Japonské unie vědců a inženýrů. Juran pak vyučoval na Tokijské univerzitě a pomáhal automobilkám a dalším firmám zavádět systémy řízení kvality. Když japonská auta a další zboží začaly na světových trzích „válcovat“ americké výrobky kvalitou, pozvali jej kapitáni amerického průmyslu v roce 1970 zpět do USA a důkladně mu naslouchali. Aplikovali jeho metody řízení kvality, a tím se během několika let Japoncům vyrovnali.

IBM jako průkopník

Společnost IBM byla v oblasti využívání Paretova pravidla první v oblasti využívání softwaru v počítačích. V roce 1963 si v IBM všimli, že 80 % počítačového času je vynaloženo na zpracování přibližně 20 % operačního kódu. Společnost okamžitě přepsala svůj operační software tak, aby bylo nejpoužívanějších 20 % snadno přístupných a aby jejich aplikování bylo pro uživatele jednoduché. Později firmy Apple, Lotus a Microsoft, které v následujících letech vyvinuly osobní počítače, používaly pravidlo 80/20 s ještě větší naléhavostí, aby se jejich počítače staly levnějšími a přístupnějšími pro novou skupinu zákazníků, mezi nimiž byli tzv. techničtí neumětelové, kteří potřebovali jednoduché intuitivní ovládání.

Pravidlo pro každý den

Podle Richarda Kocha, propagátora Pravidla 80/20, mohou lidé používat tento princip každý den, všude a ve všem. Jak jednotlivci, tak i firmy, organizace, sociální skupiny. Všem může pomoci dosáhnout mnohem více při mnohem menším úsilí. Může znásobit efektivitu, kvalitu a spokojenost každé organizace. Může začít šetřit nervovou energii, peníze, životní prostředí, prostě cokoliv. Pravidlo 80/20 je jedním z nejlepších způsobů, jak se vyrovnat s tlaky moderního života a dosahovat svých cílů s minimálním úsilím. Minimalizuje zklamání, činí život předvídatelnější, srozumitelnější a řiditelnější.

Bez znalosti Paretova pravidla nelze být úspěšnýCo všechno pravidlo říká a řeší? Pravidlo říká, že menšina příčin, vstupů či úsilí obvykle vede k většině výsledků, výstupů či prospěchu. Prakticky to např. znamená, že 80 % efektů, které za den v práci uděláme, uděláme v pouhých 20 % vynaloženého času. Tedy čtyři pětiny času byly vynaloženy zbytečně na neefektivní věci (surfování na internetu, vyřizování emailů, lelkování, plkání s jinými lidmi a pod.). Je pozoruhodné, že pouhých 20 % produktů přináší 80 % tržeb. Firmy tak často zbytečně vyrábí věci, které jsou ztrátové. Ve firmách znají ekonomové alespoň fakt, že obvykle 20 až 30 % zákazníků přináší 70 až 80 % zisku. Ty je moudré mít v tzv. hýčkacím režimu, ostatní ve standardním. Zajímavé jsou i další spojitosti. Celkem 20 % zločinců má na svědomí 80 % zločinů, 20 % řidičů zapříčiní 80 % nehod, 20 % těch, kteří uzavřou manželství, představují 80 % rozvodové statistiky, čímž dochází ke zkreslení a domněnkám, že 50 % manželství se rozvádí. Pozoruhodné je, že 20 % dětí získá 80 % vzdělání, které je k dispozici. 20 % plochy koberců nese 80 % zátěže. 20 % oděvů nosíme v 80 % času. Zářným příkladem nerovnováhy je spalovací motor: 80 % energie je spotřebováno na spalování, a pouze 20 % se dostane ke kolům, přičemž těchto 20 % vstupu vytváří 100 % vstupu. Ještě podivnější je, že k přepravě řidiče se využije pouze 1 až 2 % energie spotřebovaného benzínu.

Nikdy neexistuje rovnováha

Paretovo pravidlo říká, že vždy existuje alespoň malá nerovnováha – např. 49 : 51. Nikdy neexistuje poměr 50 : 50. Pravidlo 20 : 80 nebo 80 : 20 je jen přibližné. Může také existovat poměr 30 : 70; 95 : 5 nebo 1 : 99. Vždy se jedná o to, že vstupy se nikdy nerovnají výstupům. Nikdy nedostaneme nazpět přesně to, co do nějakého procesu vložíme. Buď získáme méně, nebo více. I úspěch v životě a podnikání se tím řídí. K úspěchu nevede výhradně a pouze pracovitost. Existuje mnoho pracovitých a chudých lidí.

K zářivému úspěchu přispívají hlavně:
• dobrý nápad;
• načasování;
• vhodní lidé;
• vytrvalost.

Využití v kreativitě a inovacích

Je velmi důležité studovat pozadí vzniku objevů a vynálezů. Co jim předcházelo? Za jakých okolností k nim došlo? Kdo byl při tom? Pak už stačí přesně opakovat tyto okolnosti a podmínky, například dobrou náladu, potkávat se s inspirátory, chodit na výstavy do galerií, na veletrhy, studovat exaptace, chodit do kurzů kreativity, umět se uvolnit a imaginovat cílové stavy tužeb a přání apod. Většinou jde o soft okolnosti, na něž se nejvíce zapomíná. Všichni ve firmách se soustředí hlavně na tzv. hard prvky a okolnosti, jako jsou znalosti, přístrojové vybavení, metodiky a systémy. Otázka zní: Je-li to tak důležité, proč nemají vynikající výsledky všichni vývojáři na světě, když mají velmi kvalitní vzdělání, úžasné laboratoře a k dispozici stejné metodiky a systémy? Když využívají stejné principy a přírodní zákony? Proč obvykle zazáří jen jedno procento z nich? Buď je to dílo náhody, protože se okolnosti (v systému chaosu) seběhly určitým způsobem nebo těch několik jedinců nahlédlo, co je pro vynález opravdu důležité a není drahé.

Pravidlo 80/20 je klíčem k tomu, jak kontrolovat a usměrňovať svúj život. Většina toho, co děláme, nás mnohdy ani nezajímá a výsledný efekt našeho konání je také často mizivý. Ale pokud se soustředíme na to podstatné, múžeme kontrolovat události ve svém živote a nedopustit, aby události kontrolovali nás.

Pravidlo 80/20 je základním zákonem a spolehlivým pomocníkom vysoce efektívnich lidí a organizací. Ukazuje, jak dosáhnout lepších výsledkú s co nejmenším úsilím tím, že se soustředíme na těch rozhodujícich 20 procent, ktoré přinášejí 80 % výsledkú.

Literatúra:
[1] Koch R.: Pravidlo 80/20.
Umění dosáhnout co nejlepších výsledkú s co nejmenším usilím.
Management Press, Praha 2015. ISBN 978-80-7261-313-7

29mar/17
Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

Hajnalka Németh
P.N.L. Elektro s.r.o.
externá konzultantka – manažérka

resumé
V príspevku predstavujem trendy spoločenskej zodpovednosti. Cieľom je upriamiť pozornosť na aktuálnu potrebu uplatnenia spoločenskej zodpovednosti v praxi firiem. Možno ju chápať ako záväzok firiem usilovať sa o také stratégie a robiť také rozhodnutia, respektíve vykonávať také aktivity, ktoré sú žiaduce z pohľadu hodnôt spoločnosti. Spoločenská zodpovednosť vychádza predovšetkým z predpokladu zodpovednosti firmy voči všetkým stranám, predstavuje zodpovednosť firmy za dopady jej rozhodnutí a aktivít na spoločnosť a životné prostredie, ako aj etické správanie, ktoré prispieva k udržateľnému rozvoju. Pritom však berie do úvahy očakávania zainteresovaných subjektov (zákazníkov, vlastníkov - investorov, zamestnancov, úrad verejnej správy, dodávateľov, konkurentov, komunity a pod.), je v súlade s legislatívou a štandardmi správania, a je integrovaná v rámci celej firmy a je uplatňovaná v jej všetkých vzťahoch (pozri STN ISO 26000). Potreba spoločenskej zodpovednosti firiem je aktuálnou nevyhnutnosťou v dosahovaní cieľov a môže firmám priniesť významnú konkurenčnú výhodu.

Úvod

V priebehu posledných päťdesiatich rokov vznikli rôzne teoretické prístupy v oblasti etiky. Od konca druhej svetovej vojny sa téma etiky v podnikaní široko rozvíjala. 80. roky 20. storočia možno označiť za éru rozvoja etiky v podnikaní. Veľký význam v podnikaní má etické správanie, ktoré je v prvom rade ovplyvnené motiváciou, správaním sa a hodnotami podnikateľa – majiteľa firmy. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú etické správanie vedenia firmy, okrem osobných charakteristík podnikateľa, možno zaradiť aj podnikovú kultúru
a organizačnú štruktúru. Nevyhnutnosť etického správania a dôležitosť jeho postavenia v podnikateľskej činnosti môže vyplývať aj z potreby ponúknuť hodnotu zákazníkovi, respektíve všetkým zainteresovaným stranám. Svoj význam má rola spoločenskej zodpovednosti firmy (z ang. „corporate social responsibility“, CSR), ktorá vyžaduje etický prístup v podnikaní. Predložený príspevok zosumarizuje základné informácie ohľadne spoločenskej zodpovednosti a poukazuje na prepojenie hlavných oblastí CSR, chápaného ako procesu so zámerom dosiahnutia konkurencieschopnejšej firmy.

Etické správanie v podnikaní

Globalizácia a internacionalizácia nastolili zmeny, ktoré sa dotkli podnikov a ich prostredia. V súčasnosti proces globalizácie a internacionalizácie naďalej pokračuje a zasahuje všetky oblasti spoločenského života, ako aj prostredia podnikov. V takomto prostredí narastá význam etického správania a teda aj spoločenskej zodpovednosti podnikov.

Etika v podnikaní je reflexiou etických princípov a pravidiel v podnikaní, pritom sa však orientuje na zladenie etických princípov a činností podniku. Zásadnú rolu majú etické hodnoty firmy, najmä majiteľov. Etika v podnikaní sa tak zaoberá riešením etických problémov, ktoré odrážajú rôznorodosť vzťahov a záujmov v podnikaní (Seknička, Putnová, 2016). Firmy uplatňujú rôzne nástroje kultivácie etiky v podnikaní, vo väčšine prípadov sa jedná o tradičné (etický kódex), pričom menej využívané sú moderné nástroje (mentoring, etický ombudsman, etický a sociálny audit, pravidelné vzdelávanie). Etika v súčasných podmienkach významne vplýva na správanie sa podnikateľov. Neetické správanie umožňuje predbehnúť konkurentov, avšak z hľadiska dlhodobého škodí všetkým subjektom na trhu. Malo by sa snažiť o vytvorenie zdravého ekonomického súťaženia, a to rešpektovaním etických pravidiel.

Trendy v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem

Podniky reagujú na nové výzvy, avšak ich prístup je často diferencovaný. Za hlavné prejavy spoločenskej zodpovednosti firmy považujú (Kašparová, Kunz, 2013):

 • správať sa eticky a byť transparentný,
 • byť dobrým zamestnávateľom,
 • ohľaduplnosť voči životnému prostrediu,
 • ponúknuť kvalitné výrobky a služby.

Podľa uvedených možno zhrnúť 4 trendy, uvedené na obrázku:

Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

Spoločenská zodpovednosť ako metóda naplňovania etiky v podnikaní

Existujú rôzne metódy kultivácie etiky v podnikaní, ktoré možno uplatňovať v rámci firemnej stratégie, a dosiahnuť tak kvalitatívny posun v rámci etického riadenia. Medzi tradičné metódy sa zaraďujú: dialóg, metóda praktického uvažovania a konsenzus.

„Spoločenská zodpovednosť“ s „corporate governance“ a „metódou záujmových skupín“ je chápaná ako moderná metóda uplatňovania etiky v podnikaní. Na význam spoločenskej zodpovednosti v podnikaní existuje celá škála názorov. Aj v rozvinutých krajinách je podporované prijatie spoločenskej zodpovednosti z rôznych dôvodov (napríklad snaha vyhnúť sa vládnym zásahom, premieňajúce sa vnímanie podnikania zo strany verejnosti, rastúci predaj a lojalita zákazníkov, vytvorenie úspešného fungovania a dlhodobej udržateľnosti a iné). Najmä veľké podniky využívajú mnoho spôsobov informovania o aktivitách z oblasti CSR.

V súčasnej teórii sa možno stretnúť s rôznymi definíciami spoločenskej zodpovednosti podnikov (napríklad Kašparová, Kunz, 2013; Paulová, 2014; Seknička, Putnová, 2016). Autori pri vymedzení pojmu často kombinujú rôzne prístupy. Možno konštatovať, že medzi jednotlivými vymedzeniami podstaty spoločenskej zodpovednosti sú len malé rozdiely. Niektorí autori ju vymedzujú ako koncept podnikania (napríklad Čaník a kol., 2006; Kuldová, 2010; Kašparová, Kunz, 2013; Seknička, Putnová, 2016), iní autori (napríklad Kislingerová, Nový, 2005) ju chápu ako jeden z cieľov riadenia spoločnosti.

Spoločenskú zodpovednosť možno teda vymedziť ako koncept podnikania, ktorý vyjadruje orientáciu firmy na ciele a usiluje sa o naplnenie ekonomických, sociálnych a environmentálnych aspektov činností, v rámci ktorých sa firma správa zodpovedne nad rámec právnych noriem, tzv. koncept, ktorý je žiaducou zložkou trvalého zlepšovania aktivít a samotného rozvoja firiem.

Potrebné je brať do úvahy i to, že spoločenská zodpovednosť podnikov sa vzťahuje len na ziskové organizácie a spoločensky zodpovedné podnikanie aj na súkromný a mimovládny, respektíve verejnoprávny sektor (Bašistová, Halagová, 2009).

Rozvoj spoločenskej zodpovednosti podnikov je spojený s dynamikou zmien, globalizáciou a udržaním konkurencieschopnosti. Vývoj jednotlivých prístupov k spoločenskej zodpovednosti vidieť na obrázku:

Spoločenskou zodpovednosťou ku konkurencieschopnejšej firme

CSR možno chápať ako metódu naplňovania etiky, ktorá je založená na zodpovednom prístupe samotných zainteresovaných subjektov, ktorý ovplyvňuje chod firmy a odráža celkový vzťah firmy so zainteresovanými stranami. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie predpokladá pravidelné plánovanie a kontrolu aktivít, ktoré by mali byť založené na PDCA cyklu.

Plánovanie aktivít uplatnenia jednotlivých princípov a oblastí spoločensky zodpovedného podnikania by sa malo stať súčasťou procesu strategického plánovania podnikov. Oblasti CSR sú známe pod názvom triple-bottom-line (s týmto sa stotožňujú aj iniciatívy Európskej komisie týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti) alebo ako stratégia „3P“ (profit, planet, people), tzv. tri piliere, ktoré sú označené aj ako „3E“ (ekonomika – environment – etika). Mala by tu byť snaha aplikovať všetky tri oblasti súčasne a rovnomerne, aby bola dosiahnutá synergia. Vyžaduje to komplexné chápanie spoločensky zodpovedného podnikania, tzv. spájať všetky oblasti, systémy, metódy, nástroje, prostriedky, techniky a technológie v podnikaní – v záujme dosahovania synergických efektov. V tomto smere je žiaduce „celostné riadenie“ (odvodené od Kotler, Caslione, 2010) podnikania, ako aj celostné riadenie CSR, ktorý chápem ako širokospektrálny fenomén s väzbami na jednotlivé oblasti CSR, metódy, nástroje a technológie manažmentu firmy.

V praxi by sa mali zohľadniť kľúčové témy, najmä ak sa jedná o stanovenie predmetu spoločensky zodpovedného podnikania, a pritom by sa mali témy prepájať. Ide o témy (Paulová, 2014, s. 158):

 • manažment organizácie (vodcovstvo),
 • ľudské práva,
 • praktiky z oblasti pracovných vzťahov,
 • životné prostredie,
 • postupy spravodlivého fungovania,
 • spotrebiteľské otázky,
 • občianska angažovanosť a rozvoj.

Možno tak zabezpečiť spracovanie optimálnej stratégie firiem, ako aj integráciu jednotlivých oblastí CSR. Celostne vedená komunikácia zas umožní vedeniu flexibilne pristupovať k uplatneniu a riešeniu situácií vyskytujúcich sa pri implementácii spoločensky zodpovedného podnikania a prispeje k posilneniu pozitívneho imidžu firiem.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

27mar/17
Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství se slavil také v Česku

Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství se slavil také v Česku

Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti
výkonná ředitelka

Letos vůbec poprvé se podařilo prostřednictvím Asociace společenské odpovědnosti uvést mezinárodní svátek dárcovství, takzvaný Giving Tuesday, také do České republiky. V úterý 29. listopadu 2016 se do oslav v Česku zapojila tisícovka firem, neziskových organizací, škol, rodin i jednotlivců a darovala svou podporu, čas či finanční částku potřebným.

Giving Tuesday, celosvětový svátek dárcovství se slavil také v ČeskuV loňském roce se do Giving Tuesday zapojilo přes 45 000 organizací ze 71 zemí světa. Objem darů od více než 700 000 dárců přesáhl 116 milionů dolarů. Letos se oslav Giving Tuesday zúčastnili lidé z 98 zemí světa, přičemž v 19 zemích včetně České republiky mělo své oficiální zastoupení. Giving Tuesday proběhlo nejen ,,reálně“, ale i na sociálních sítích, kde se o něm objevilo 2 399 092 zmínek a celková výše online příspěvků v ten den dosáhla 168 milionů dolarů.

Darem mohl být věnovaný čas, energie či vlastní úsilí, i v případě, že šlo jen o darovaný domácí koláč. Stačilo se přihlásit na stránkách www.giving-tuesday.cz, kde se soustředily veškeré darovací aktivity tohoto dne v ČR pod hastagem #GivingTuesdayCZ. Neziskovým organizacím a nadacím přinesla účast v Giving Tuesday nové dárce. Veřejnost se díky tomu mohla dozvědět více o dobročinných aktivitách ve svém okolí. Pro firmy bylo Giving Tuesday příležitostí, jak myslet jinak. Zapojily se do firemního dobrovolnictví či uspořádaly speciální zaměstnanecké granty či sbírky. Coby zapojení se v ten den počítalo i samotné šíření myšlenky Giving Tuesday vlastními kanály.

V Česku jsme na sociálních sítích v den konání Giving Tuesday zaznamenali přes 1 000 sdílení hashtagu #GivingTuesdayCZ a dosah příspěvků na Facebooku přes 100 000. Více než 2 000 unikátních návštěvníků zhlédlo 29. listopadu webové stránky giving-tuesday.cz. Možná ještě lepší než tato čísla byl fakt, že se zaregistrovalo 112 výzev, ať už firem nebo neziskových organizací, které inspirovaly k dobrovolnictví a dárcovství.

Rekordmanem našeho letošního Giving Tuesday byli Lékaři bez hranic, jimž se při příležitosti Giving Tuesday podařilo na pomoc Nigérii díky speciální výzvě vybrat 821 858 Kč. Vodafone díky zaměstnanecké sbírce, kterou trojnásobila Nadace Vodafone, daroval 900 000 Kč na projekt vybavení spinálních jednotek asistivními technologiemi. Zaměstnanci Albatros Media měli možnost přihlásit do interní výzvy Nadace Albatros projekty organizací, kde se dobrovolnicky zapojují nebo kterým prostě jen fandí. Vítězný projekt mohl získat nadační podporu až 200 000 Kč. Do Giving Tuesday se zapojili i menší podniky. Kreativní studio Lace Up darovalo skrze Lékaře bez hranic 26 800 Kč, které zajistí 44 těžce podvyživeným dětem terapeutickou výživu na měsíc. Sociální podnik Maturus vyzval k poslání elektronického PF 2017 za symbolickou cenu 300 Kč s cílem podpořit vzdělávání a zaměstnávání osob s handicapem ve svém grafickém studiu. Na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně uspořádali předvánoční charitativní bleší trh na podporu neziskových organizací.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

10mar/17
Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike

Národná stratégia zlepšovania kvality v Slovenskej republike

Ľubomír Plai
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Národný korešpondent CAF pre Slovenskú republiku

resumé
Do povedomia odbornej verejnosti vstúpil národný program kvality Slovenskej republiky v roku 1998 a jeho súčasťou bolo aj zavedenie Národnej ceny za kvalitu, ako jednej z hlavných priorít programu. Odvtedy beží tento proces usmerňovania štátnej politiky kvality nepretržite. Jeho pokračovaním je aj Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 - 2021, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 594 v decembri 2016. Zodpovednosť za koordináciu štátnej politiky kvality a implementáciu stratégie zverila vláda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Zámerom stratégie NPK SR zostane aj v nastávajúcom päťročnom období prioritne podpora zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií pôsobiacich vo verejnom aj súkromnom sektore so zameraním na trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosť vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Vízia a základné strategické smerovanie

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021 (ďalej len „Stratégia zlepšovania kvality“ alebo „Stratégia“) predstavuje národný program kvality, ku ktorému sa môžu pridať všetky zainteresované strany tak vo verejnom, ako aj súkromnom sektore. Hlavnou úlohou stratégie je pomôcť organizáciám pri prioritizácii úsilia zameraného na zlepšovanie kvality, pri spoločnom využívaní nadobudnutých poznatkov z procesu zlepšovania kvality a pri meraní úspešnosti kolektívneho snaženia o lepšiu kvalitu. Stratégia zlepšovania kvality zavádza tri strategické ciele a päť prioritných oblastí pre zlepšovanie kvality. Stratégia sa zameriava na zoskupenie a zosúladenie nového a existujúceho snaženia o zlepšovanie kvality podľa prioritných oblastí a na meranie pokroku pri napĺňaní strategických cieľov.

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Stratégia zlepšovania kvality predstavuje spoločné snaženie organizácií vo verejnom aj súkromnom sektore o neustále zlepšovanie s cieľom poskytovať kvalitnejšie produkty a služby na základe odporúčaných cieľov a kľúčových opatrení pre každú z piatich prioritných oblastí. Znamená tiež príležitosť na novú a inšpiratívnu spoluprácu medzi organizáciami, ktoré spája snaha o neustále zlepšovanie a vzájomnú výmenu osvedčenej praxe a dobrých skúseností z aplikovania rozličných nástrojov a prístupov k zlepšovaniu svojich organizácií. Prostredníctvom Rady národného programu kvality Slovenskej republiky (ďalej len „Rada“) budú mať zainteresované strany príležitosť identifikovať možnosti na maximalizovanie disponibilných zdrojov na zlepšovanie kvality, zosúladenie prijímaných opatrení a redukovanie duplicít v rámci vynaloženého úsilia.

Zosúladenie celoštátneho snaženia so Stratégiou zlepšovania kvality

Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy prebieha množstvo aktivít zameraných na zlepšovanie kvality. Stratégia si kladie za cieľ znížiť duplicity a zvýšiť efektívnosť, a to nielen v meraní, ale aj v samotnom úsilí o zlepšovanie kvality produktov a služieb prostredníctvom zlepšovania organizácií. Príkladom môžu byť viaceré organizácie verejného sektora a ich akčné plány zlepšovania vychádzajúce zo samohodnotenia pomocou modelu CAF (Common Assessment Framework). Ich ďalšie aktivity v oblasti strategického plánovania tak bude možné zosúladiť so Stratégiou zlepšovania kvality v nastávajúcom období. V tomto zmysle stratégia predstavuje príležitosť na šírenie dobrej praxe medzi organizáciami vo verejnom sektore, ktoré môžu prevziať iniciatívu v prepájaní priorít v oblasti zlepšovania kvality špecifikovaných v ich vlastných plánoch zlepšovania s celoštátnou Stratégiou zlepšovania kvality.

Zameranie na prioritné oblasti – kľúčové opatrenia a dlhodobé ciele

Stratégia zlepšovania kvality je koncipovaná ako úvodná, ktorá identifikuje päť prioritných oblastí a rámcovo naznačuje, ako sa bude každoročne pokračovať v implementácii a meraní zlepšovania organizácií v týchto prioritných oblastiach. Stratégia obsahuje prvý návrh potenciálnych opatrení umožňujúcich monitorovanie priorít stratégie a výber kľúčových opatrení pre každú prioritu. Pridaná hodnota týchto opatrení sa bude zvyšovať spolu s pokračujúcou implementáciou stratégie. Po prvom roku implementácie stratégie bude možné identifikovať ambicióznejšie ciele pre kľúčové opatrenia vybrané pre každú z piatich prioritných oblastí. V tejto verzii stratégie sú tiež uvedené dlhodobé ciele v každej z prioritných oblastí zadefinované po konzultáciách so zainteresovanými stranami.

… viac sa dočítate v aktuálnom čísle časopisu.

08mar/17
Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
útvar kvality

Dňa 8. novembra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Rok ubehol ako voda a opäť prišiel november – mesiac v mnohých krajinách bohatý na rôzne podujatia úzko späté s kvalitou. V slovinskej Ľubľane sa napríklad konalo 11. európske fórum zamerané na kvalitu vysokého školstva (EQAF), v čínskom Šanghaji zasa 10. medzinárodná konferencia o kvalite a bezpečnosti potravín, v Amerike oznámili výsledky Baldrigeovej ceny za kvalitu a vo Varšave odovzdali Poľskú cenu kvality. No a na Slovensku sme predstavili víťazov a ocenených súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 a iných „kvalitárskych“ súťaží.

Slávnostný večer sa uskutočnil 8. novembra 2016 v Primaciálnom paláci v Bratislave. Pozvanie prijali mnohé významné osobnosti politického, akademického i kultúrneho života. Práve ich prítomnosť bola pre všetkých ocenených i ostatných prítomných hostí znakom, že i problematika kvality a spoločenskej zodpovednosti patrí medzi prioritné oblasti, ktorými sa musíme neustále zaoberať.

Počas slávnostného večera boli odovzdané:

 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2016,
 • ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života 2016,
 • titul Efektívny používateľ modelu CAF,
 • ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality.

Ocenení si získané ocenenia prebrali z rúk Pavla Pavlisa, predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, a Michala Ľacha, predsedu hodnotiteľskej komisie. Víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 odovzdal cenu i Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

Ceny sú rozdané, víťazi a ocenení roka 2016 sú známi

Národná cena SR za kvalitu
Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Súťaže Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť sú najprestížnejšími cenami v danej oblasti na národnej úrovni. Svojimi náročnými kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch. Hodnotitelia mali neľahkú úlohu – z veľkého množstva prihlásených vybrať tie najlepšie organizácie, ktoré dokázali splniť najnáročnejšie kritériá európsky uznávaných modelov kvality a spoločenskej zodpovednosti a zaradiť sa tak medzi tie najlepšie organizácie nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Víťazi súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Kia Motors Slovakia s.r.o. (kategória A – veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby)

Kia Motors Slovakia s.r.o. je prvým automobilovým závodom, ktorý kórejská spoločnosť Kia Motors Corporation na základe neustáleho zvyšovania predaja a rastúceho trhového podielu v Európe vybudovala na európskom kontinente. Sídli neďaleko Žiliny v Tepličke nad Váhom a v súčasnosti zamestnáva viac ako 3800 zamestnancov. Sériová výroba automobilov bola zahájená v decembri 2006. V súčasnosti sa v závode vyrába model nižšej strednej triedy Kia cee’d v troch karosárskych úpravách, športovo-úžitkové vozidlo Kia Sportage a aj viacúčelový automobil Kia Venga. Okrem automobilov sa v závode vyrábajú aj dieselové a benzínové motory. Víziou spoločnosti je stať sa jednou z popredných automobilových značiek na svete a preto je kvalita pre spoločnosť prvoradá. Kontrola kvality prebieha počas celého výrobného procesu, od dodávky výrobných dielov až po kontrolu vyrobeného automobilu a na základe dosahovania vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality je spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. schopná poskytovať svojim zákazníkom jedinečnú záruku, ktorú neposkytuje žiadny iný automobilový výrobca na európskom trhu – záruku 7 rokov alebo 150 000 najazdených km.

 • Trnavská univerzita v Trnave (kategória C – organizácie verejného sektora)

Trnavská univerzita v Trnave nadväzuje na históriu a tradíciu historickej UNIVERSITAS TYRNAVIENSIS, jednej z najstarších univerzít strednej Európy, ktorá slobodne šírila poznanie a vzdelanosť, chránila a rozvíjala duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru v rokoch 1635 – 1777. Trnavská univerzita je známa vysokou kvalitou vedeckej a výskumnej činnosti. Zabezpečuje na Slovensku unikátny výskum vo viacerých oblastiach, napríklad v pedagogike, práve, humanitárnej činnosti, archeológii, psychológii, teológii. Jej percento citovaných publikácií je nad svetovým priemerom a na hodnote normalizovaného citačného ohlasu (CNCI) vyššej, než svetový priemer. V komplexnej akreditácii získali fakulty vysoké číselné hodnotenie vedeckého profilu. Výnimočnosť univerzity sa prejavuje aj v počte a objeme finančných prostriedkov získaných z grantov. Všetky fakulty Trnavskej univerzity sa v hodnotení nezávislej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA umiestňujú na popredných miestach, pričom tri fakulty dosahujú dlhodobo prvé miesto. Ponúkané študijné programy sú perspektívne a na trhu práce vysoko akceptované a absolventi univerzity dosahujú vysokú uplatniteľnosť v zamestnaní.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Mestská časť Bratislava-Petržalka (kategória C – organizácie verejného sektora)

Petržalka sa stala mestskou časťou Bratislavy v roku 1946. Vnútorne sa člení podľa umiestnenia jednotlivých sídlisk/oblastí: Dvory 1-6, Lúky 1-8, Háje (Zrkadlový háj, Starý háj), Ovsište, Janíkov dvor, Kopčany, Zadunajec. Nachádzajú sa tu dve umelo vytvorené jazerá – štrkový Veľký Draždiak a Malý Draždiak. Centrálnu zónu tvorí Chorvátske rameno, čo je v podstate vodohospodársky kanál odvádzajúci spodnú vodu a z časti kopírujúci trasu niekdajšieho ramena Dunaja, po ktorom má aj meno. Dnes tu na území s rozlohou 28,7 km2 žije viac ako 105 tisíc obyvateľov, čo je najvyšší počet obyvateľov spomedzi mestských častí hlavného mesta Bratislavy. S pravým brehom Dunaja ju spája 5 mostov. Snahou Mestskej časti Bratislava-Petržalka je pri plnení svojich právomocí a kompetencií podporovať rozvoj kvality života svojich obyvateľov a zároveň poskytovať služby prívetivým, otvoreným a transparentným spôsobom založeným na princípoch spoločenskej zodpovednosti a s podporou svojich zamestnancov tak, aby bola dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom pre spoluprácu.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (kategória C – organizácie verejného sektora)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je modernou a otvorenou univerzitou, ktorá flexibilne reaguje na potreby doby v agropotravinárskom sektore. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 ponúka v anglickom jazyku. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR, v rámci unikátnych vedeckých odborov a realizovaných študijných programov, ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Za obdobie svojej existencie pripravila univerzita pre prax viac ako 74 000 vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sa dobre uplatňujú na trhu práce. V roku 2015 bolo na univerzite otvorené unikátne Výskumné centrum AgroBioTech zamerané na aplikovaný výskum v oblasti agrobiológie, biotechnológií a technológií v poľnohospodárstve, potravinárstva a bioenergetiky. Centrum je vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie v rámci súťaže Národná cena SR za kvalitu:

 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (kategória C – organizácie verejného sektora)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie v SR a zároveň jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich univerzitné farmaceutické vzdelávanie v SR. Je monofakultnou univerzitou. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v študijných programoch, ako sú: kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Univerzita sa pravidelne zúčastňuje hodnotení úrovne svojej kvality na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Je zaradená do zoznamu vysokých škôl, ktoré sú odporúčané pre štúdium veterinárskej medicíny podľa európskych učebných plánov. Na základe tejto skutočnosti sú diplomy veterinárnych lekárov – absolventov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – automaticky uznané vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Ocenený finalista súťaže Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť:

 • Obec Biely Kostol (kategória C – organizácie verejného sektora)

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje na rok 1244. Od roku 1974 bola obec takmer na dvadsať rokov súčasťou mesta Trnava, až sa v roku 1993 opäť osamostatnila. V súčasnosti sa obec Biely Kostol rozprestiera na území s rozlohou 241 ha a počet obyvateľov sa veľmi rýchlo blíži k 1800. Obec predstavuje idylickú obytnú štvrť s rodinnými domami neďaleko Trnavy oddelenú od mesta rekreačnou zónou Kamenný mlyn. Ľudia z prehustených mestských sídlisk nachádzajú v Bielom Kostole pohodu vidieckeho bývania na skok od benefitov krajského mesta. Poslaním obce je slúžiť všetkým obyvateľom a verejnosti, ktorým ponúka jedinečné služby, vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj obce, chrániť všetkých jej obyvateľov, ale aj okolitú prírodu a jej zdroje. Obyvatelia obce, ktorí žijú alebo pracujú v obci, predstavujú prioritu. Víziou obce je byť príjemnou obcou s bohatým historickým, kultúrnym a sociálnym zázemím v zmysle udržateľného rozvoja pre všetkých občanov.

Top manažéri kvality

Kvalita každej organizácie, jej produktov, jej fungovania, jej výkonnosti, často úzko súvisí s výsledkami práce jej manažéra kvality. Dobrí manažéri kvality musia byť tí správni ľudia na správnom mieste. Ich neľahkú prácu chceme vyzdvihnúť a oceniť a práve k tomu slúži súťaž Top manažéri kvality. Súťaž oceňuje manažérov kvality a osoby v pozícii priamo spojenej s manažérstvom kvality za ich osobný podiel v oblasti budovania, rozvoja a trvalého zlepšovania systémov manažérstva kvality vo svojich organizáciách.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Kategória A) súkromný sektor:

 • Ľubomír Lengyel, regionálny manažér kvality, Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., odštepný závod Leather Košice

Ľubomír Lengyel pôsobí v spoločnosti Faurecia od roku 2004. Počas svojho pôsobenia ako manažér kvality prispel významnou mierou k neustálemu zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality v rámci závodu v Košiciach. Svojou osobnou zaangažovanosťou a energiou dokázal aj v časoch enormného nárastu výroby (v rokoch 2011 – 2012) a s tým spojených náročných úloh úspešne riešiť kvalitatívne požiadavky dôležitého zahraničného zákazníka.

Kategória B) sektor verejnej správy:

 • Pavel Večeřa, manažér kvality, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Pavel Večeřa bol od samotného začiatku pôsobenia v Implementačnej agentúre zodpovedný za implementáciu modelu CAF. V roku 2015 pôsobil zároveň ako projektový manažér v rámci národného projektu „Zavádzanie systému komplexného manažérstva kvality v organizácii žiadateľa“ známy aj pod názvom „Dobrá správa“. Svoje získané skúsenosti a poznatky z oblasti manažérstva kvality úspešne odovzdáva aktívnou prednáškovou činnosťou na rôznych konferenciách a iných odborných podujatiach.

Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Ak chceme prispieť ku zvyšovaniu kvality, nemusíme byť nutne manažérmi kvality. Šíriť pozitívne povedomie o kvalite sa dá i písaným slovom a autorom vynikajúcich publikovaných príspevkov a prác je venovaná súťaž Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života. Súťaž oceňuje hodnotnú prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl zameranú na oblasť kvality.

Víťazi súťaže podľa kategórií:

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár – publicista):

 • Ivana Potočňáková

Najlepší príspevok tejto kategórie má názov Môže byť život v tme kvalitný? a bol uverejnený v odbornom časopise KVALITA & spoločenská zodpovednosť. Článok sa venuje životu bez jedného zo základných zmyslov – bez zraku. I bez zraku sa dá prežiť kvalitný a plnohodnotný život, je však potrebná podpora najbližšieho okolia, vlastná motivácia a využitie rôznych optických a kompenzačných pomôcok.

Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť):

 • Ivan Láska

Víťazný príspevok tejto kategórie bol uverejnený v odbornom časopise ProIN a má názov Prognózovanie dopytu a ponuky na trhu práce ako významný nástroj zvýšenia využívania ekonomického potenciálu krajiny a rastu produktivity práce. Autor sa vo svojom príspevku venuje jednému z dôležitým aspektov rastu produktivity práce v podnikoch, a tým je dostupnosť vhodnej ponuky práce na trhu. Základom je, aby ponuka práce kvalitatívne i kvantitatívne zodpovedala požiadavkám zamestnávateľov.

Najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník):

 • Peter Madzík

Ocenený vedecký príspevok s názvom Increasing Accuracy of Kano Model – a Case Study bol uverejnený v karentovanom časopise Total Quality management & Business Excellence. Ide o vedeckú štúdiu zaoberajúcu sa modelom Kano, ktorý vysvetľuje závislosť medzi plnením požiadaviek zákazníka a celkovou spokojnosťou zákazníka. Štúdia systematicky analyzuje možnosti zvýšenia presnosti kategorizácie požiadaviek zákazníka a tiež navrhuje postup umožňujúci požiadavky kvantifikovať v spojitej škále.

Najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Martina Gergelová

Víťazná diplomová práca má názov Aplikácia metodiky Six Sigma na karosárni C-SUV v organizácii VW Slovakia, a.s. a bola obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Autorka v nej navrhuje riešenie konkrétneho problému v produkcii vozidla Audi Q7 v spoločnosti Volkswagen Slovakia využitím metodiky Six Sigma spolu s vhodne zvolenými nástrojmi manažérstva kvality, ktorého výsledkom má byť odstránenie problému realizovaním nápravných opatrení a zároveň zvýšenie kvality procesu a produktu.

Externá spätná väzba modelu CAF

Externá spätná väzba modelu CAF (ESV) bola vytvorená s cieľom poskytnúť implementácii modelu CAF v organizáciách verejnej správy pridanú hodnotu. Cieľom tejto metodiky je zhodnotenie správnej implementácie modelu CAF podľa odporúčaných desiatich krokov, systematického prístupu k plneniu ôsmich princípov výnimočnosti a predovšetkým aktívnej angažovanosti vedenia, všetkých zamestnancov, ako aj zainteresovaných strán organizácie na procese zlepšovania. Úspešné hodnotenie ESV vedie k udeleniu medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý je platný dva roky.

Titul získala:

 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V rámci svojich priorít prispieva k zvyšovaniu zamestnanosti mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nepokračujú v procese vzdelávania ani v odbornej príprave na trh práce, dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých. Ďalej prispieva k zlepšeniu prístupu na trh práce, a to zvyšovaním medziregionálnej mobility za prácou, podporou samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach. Podieľa sa aj na zlepšení podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života, čím by mala byť zvýšená zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality

Je už tradíciou, že sa v rámci slávnostného večera oceňujú i významné osobnosti, ktoré, ako už napovedá názov, kvalite zasvätili celý svoj profesijný a mnohokrát i osobný život. Toto ocenenie je vyjadrením poďakovania a obdivu za všetku ich snahu a energiu, ktorú vynaložili na podporu a propagáciu kvality ako cesty k lepšiemu životu celej spoločnosti.

Ocenenie si prevzal:

 • Ing. Mikuláš Čollák

Pán Mikuláš Čollák po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej pôsobil viac ako tridsať rokov v spoločnosti Chemko v Strážskom a to na rôznych pozíciách od technológa až po technického námestníka riaditeľa podniku. Od roku 1996 pôsobil ako poradca a lektor pre manažérske systémy kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako konzultant a školiteľ v týchto oblastiach pomohol 82 firmám implementovať systémy manažérstva. Ako externý audítor švajčiarskej inšpekčnej a certifikačnej inštitúcie absolvoval vyše 700 auditov manažérskych systémov. Pán Čollák je autorom piatich knižných publikácií a svoje nadobudnuté skúsenosti úspešne odovzdáva ďalej prostredníctvom série príspevkov v odbornom časopise Kvalita a spoločenská zodpovednosť.