All posts by Casopis KVALITA

01apr/05

Časopis KVALITA 1-2005


Obsah

Šesták,M.: Aktualizácia modelu výnimočnosti EFQM
Actualization of EFQM Excellence Model

Bílý,M.: Používanie procesného prístupu v manažérskych systémoch
Use of process approach in management systems

Balek,J.: Niekoľko poznámok k novej norme ISO 10006: 2003
Few notes on new standard ISO 10006: 2003

Šalgovičová, J. – Bílý, M.: Význam normy ISO 9001: 2000 pre odberateľskododávateľské vzťahy
Importance of ISO 9001: 2000 standard for customer-supplier relationships

Trojanová,M. – Zgútová,K.: Procesný prístup ako nástroj riadenia v systéme zabezpečovania kvality správy cestného hospodárstva orientovaného na CAF
Process approach as managing tool in quality assurrance system in road administration oriented at CAF

Bieliková,A.: Ďalšie alternatívy zvyšovania kvality práce dopravného podniku zmenou jeho firemnej kultúry
Further alternatives of quality improvement in transport company through of its company´s culture

Vajdečka,J. – Štefánik,J.: Systém manažérstva potravinovej bezpečnosti
Management system of food safety

Gejdoš, P.: Možnosti uplatnenia ISO 14000 v drevospracujúcom priemysle SR
Possibilities of application of ISO 14000 standard in Slovak woodworking industry

Podskľan, A.: Marketingová analýza podniku orientovaného na uplatňovanie filozofie TQEM
Marketing analysis of company oriented at application of TQEM philosophy

Vodák, J.: Kvalita rozvoja ľudí – jeden z predpokladov úspechu firmy
Quality of human development –one of precondition of company success

Antošová, M. – Csikósová, A.: Kvalita pracovného života a motivácia
Quality of working life and motivation

Kollár, V. – Kristová, Ľ. – Chudá, D. : Využitie e-learningu vo vyučovaní predmetu „Technické prekážky obchodu“ na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Hosť redakcie

Personálne certifikáty

Jurkovičová, M.: Model kvality pre verejnú správu v roku 2005

Šesták, M.: Spoločenská zodpovednosť organizácie v praxi

KVALITA – obsah ročníka 2004

Prehľad certifikovaných firiem a osôb