Časopis KVALITA 2-2005


Obsah

Dahlgaard,J.J.–Dahlgaard,S.M.P.: Stratégia kvality 4P pre prelomový a udržateľný vývoj
The 4P quality strategy for breakthrough and sustainable development

Nenadál,J.: Měření výkonnosti procesu a programy Six Sigma
Measuring of process performance and Six Sigma programmes

Šalgovičová,J.-Bílý,M.: Norma STN EN ISO 9001: 2001 a jej odsek 1.2 Aplikácia
Standard STN EN ISO 9001: 2001 and its clause 1.2 Aplication

Šatanová,A.-Holíková,M.: Uplatnenie controllingu kvality v podnikovej praxi
Application of quality controlling in enterprise practice

Urdziková, J.: Spokojný a lojálny zákazník – základný kameň úspechu podniku
Satisfied and loyal customer – the foundation stone of business success

Podskľan, A.: Budúcnosť tvorby marketingovej stratégie podniku orientovaného na uplatňovanie filozofie TQEM
Future formation of enterprise marketing strategy oriented at application of TQEM philosophy

Mistríková, I. – Potkány, M.: Certifikácia lesného hospodárstva a audit spotrebiteľského reťazca spracovateľov drevnej suroviny ako súčasť systému manažérstva kvality
Certification of forest economy and audit of consumer chain of wood material producers as part of quality management system

Teplická,K.: Kvalita vzdelávacích programov a ich vplyv na manažérske vzdelávanie
Quality development of human resources and programming in education

Mišovičová,M.: Manažérstvo kvality aj v samospráve

Výročná konferencia a valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Informácie z konferencií a seminárov

Bílý, M.: Medzinárodné pracovné dokumenty ISO (IWA)

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb