Časopis KVALITA 3-2005


Obsah

Friedel,L.: Role benchmarkingu při neustálém zlepšování a zvyšování výkonnosti
Role of benchmarking in permanent improvement and increase of performance

Paulová,I.-Paulíček,L.: Aplikácia metódy samohodnotenia podľa ISO 9004: 2000 v DECOM Slovakia, spol. s r.o., Trnava
Application of self-assessment method according to ISO 9004: 2000 in DECOM Slovakia, Trnava

Flegl, R.: Spolehlivost v praxi podnikového řízení
Dependability in practice of company management

Nemečková, A. – Bílý, M. – Ďuriš,S.: Spoločenská zodpovednosť národnej metrologickej inštitúcie za meranie
Social responsibility of national metrology institution for measurement

Vodák, J.: Vyhodnocovanie investícií v oblasti ľudských zdrojov- nástroj zvyšovania výkonnosti firmy
Evaluation of investment in field of human resources – tool for organization performance increase

Handiak, M.: Rozvoj kvality ľudských zdrojov a programovanie vo vzdelávaní
Development of quality in human resources and programming of education

Slavický,M.: Verejná správa a podnikanie: Čo máme spoločné a čo odlišné?
Public administration and business: what they have common and different?

Šurínová, J.: Model výnimočnosti pre poskytovateľov ANS

Krajčíová,M.: MVP – softvérové riešenie na meranie výkonnosti procesov

Surotchak,L.: Spoločenská zodpovednosť firiem

Značka kvality. Národný program podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Hosť redakcie: Ing. Peter Weber

Recenzia knihy Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 v organizácii

Prehľad certifikovaných firiem a osôb