Časopis KVALITA 4-2005


Editorial

Vážení čitatelia,

dokončila som posledné tohtoročné číslo časopisu KVALITA s dobrým pocitom. Moja práca mi dáva radosť i pocit užitočnosti, a tak snáď nebudem neskromná, ak poviem, že trinástka (trinásty ročník vydávania práve končí) bola číslo šťastné. Podarilo sa nám vydať štyri čísla časopisu vždy včas, s kvalitným a pre čitateľa užitočným obsahom, s pekným dizajnom a kvalitnou tlačou. Dôkazom spokojnosti je i stále rastúci počet abonentov časopisu. Vďaka za to patrí dobrým, skúseným a v problematike fundovaným autorom príspevkov, za odborné posúdenie, názory a rady členom redakčnej rady. Spoločne s mojou marketingovou kolegyňou ďakujem aj sponzorom a reklamným partnerom. Prácu všetkých spomenutých do konečnej podoby prenieslo grafické štúdio a tlačiareň. Ich pracovníkom tiež patrí naše poďakovanie.

V čísle, ktoré práve otvárate, nájdete opäť určite zaujímavé príspevky. Skúsenosti s outsourcingom v nemeckom strojárstve ponúka preložený článok z odbornej zahraničnej tlače. Rubrika zo zahraničia prináša i tému intelektuálneho kapitálu. Kvalita v praxi je tentokrát venovaná zabezpečeniu kvality v predvýrobnej etape a téme samohodnotenia v procese vzdelávania. Nezvykle veľký priestor sme venovali problematike partnerstva s dodávateľmi vzhľadom na jej dôležitosť i skúsenosti a fundovanosť autora príspevku. Priestor venujeme i téme koučovania, ktoré predstavuje moderný, v súčasnosti často používaný koncept rozvoja manažérov a zamestnancov. Náš časopis prináša jedinečné informácie z akcií tohtoročného Európskeho týždňa kvality i Svetového dňa kvality. Myšlienky, názory a stanoviská vyjadrené v rozhovoroch s víťazmi a oceneným finalistom súťaže Národná cena za kvalitu i víťazmi súťaže Top manažéri kvality v roku 2005 môžu byť motiváciou pre mnohých z nás.

Zmyslom a poslaním práce redakcie je šírenie povedomia kvality. Základným krédom systémov manažérstva kvality, ktoré sú nosnou témou časopisu, je trvalé zlepšovanie, ktoré musí vyústiť do kvalitnejšieho výrobku a zvýšenej spokojnosti zákazníka. Verím, že s pomocou mojich kolegov v redakčnej rade i vás, čitateľov, autorov príspevkov a sponzorov sa nám aj v roku 2006 podarí naše poslanie napĺňať. Tešíme sa na stretnutia v novom roku. Nech je pre vás rokom podnikateľskej úspešnosti, ale i radosti, úspechov, zdravia a šťastia v osobnom živote.

Katarína Gacíková
výkonná redaktorka

Obsah

Schmitt, R. – Hense, K. – Lesmeister. F. – Klenter, G.: Trendy využívania zdrojov v nemeckom strojárstve. In alebo out?
Trends in exploitation of resources in German machinery. In or out?

Friedel, L.: K otázkám měření a reportingu intelektuálního kapitálu
To questions of measuring and reporting of intellectual capital

Nenadál,J.: Nakupování versus partnerství s dodavateli: manželství nejenom z rozumu
Purchasing vs. partnership with suppliers: marriage of convenience

Gejdoš, P.: Možnosti zabezpečovania kvality v predvýrobnej etape
Possibilities of quality assurance in premanufacturing phase

Hekelová, E. – Paulová, I.: Návrh aplikácie metódy samohodnotenia pre proces vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite
Proposal of application of self-assessment method for educational process at Slovak Technical University

Laššák, V.: Koučovanie – východiská a skúsenosti
Coaching – starting points and experience

Národná cena SR za kvalitu za rok 2005 – súťaž o výnimočnosť

Svetový deň kvality

Jurkovičová, M.: Model CAF vo verejnej správe

Hosť redakcie

EFQM – 2005 European Quality Award Winners

Novinárska súťaž o kvalite

Prehľad certifikovaných firiem a osôb