Časopis KVALITA 2-2006


Editorial

Vážení čitatelia,

mottom pripravovanej medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Žiline v dňoch 8.-9. novembra 2006 pri príležitosti Svetového dňa kvality, je: Na ceste zmien a inovácií s podtitulom Skúsenosť je najlepší učiteľ. Téma vo mne rezonuje už dlhšiu dobu a aj teraz, keď sa vám prihováram z úvodnej stránky najnovšieho vydania nášho časopisu.

Zo skúseností môžem povedať, že éra ISO, éra „naháňania“ sa za certifikátmi ISO je za nami a manažmenty úspešných organizácií vzali proces certifikácie manažérstva kvality, environmentu či BZPO za samozrejmosť. Dovolím si vysloviť istú paralelu. Keď človek dosiahne určitý vek i úroveň vedomostí či vzdelania a po úspešnej skúške dospelosti dostane maturitné vysvedčenie, umožňuje mu to vstup do inej, myslím si vyššej spoločnosti, umožňuje mu to inú komunikáciu a osobný rozvoj. Organizácie, ktoré získajú certifikát SMK (čo je v ich vývoji úplne bežný jav a nie mimoriadna udalosť), získavajú v podstate výhodu v tom, že sú medzi organizáciami vyššej triedy a aj ich komunikácia tomu zodpovedá. Avšak tak ako maturitné vysvedčenie nie je dokladom zaručujúcim prežitie človeka (celý život musí na sebe tvrdo pracovať, zdokonaľovať sa, rásť ), tak ani certifikát systému manažérstva nie je niečim, čo zaručí prežitie organizácie. Certifikáciu SMK považujem za prvý krok k ďalšiemu procesu rastu, skvalitňovaniu a zveľaďovaniu organizácie s použitím rôznych metód, ktoré existujú vo svete, a tým sú samozrejme konkurencieschopné, porovnateľné, úspešné na trhu. A čo ďalej? Pozrime sa na organizácie, ktoré v minulosti prijali účasť v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a cenu aj získali. Môžeme konštatovať, že u nás máme aj také organizácie, ktoré sú niečim výnimočné, lepšie povedané, excelentné. A to je vyššia úroveň.

Organizácie všetkých úrovní sú tam kde sú len vďaka ľudskému potenciálu, jeho chuti, snahe a hlavne vytrvalosti, či už ide o vyšší manažment alebo ľudí v pozíciách vykonávajúcich podporné činnosti. Bez vôle vzdelávať sa, bez záujmu investovať do vlastných pracovníkov, spolupracovníkov a do seba samého, najvyššiu úroveň dosiahne iba málokto.

Potrebu zmien a inovácií i my vnímame veľmi citlivo vo všetkých oblastiach. Bez nich by sa náš časopis možno už vytratil z trhu. Zmeny a inovácie, ktoré zaznamenal v prvom tohtoročnom čísle, boli prijaté pozitívne a redakcia v nich bude pokračovať. Naďalej bude ponúkať novinky v problematike, ktorej je časopis určený. Budeme vás informovať o metódach, ktoré sú možno už známe, ale až ich implementáciou, používaním v dennodennej praxi sa možno priblížiť či zaradiť do vyšších úrovní. Nechceme zabudnúť ani na vývoj v oblasti noriem, ktorý je vodidlom pri dodržiavaní poriadku. I vo vývoji noriem dochádza k inováciám a zmenám, ktoré, verím, prinesú úžitok nám všetkým.

Ladislav Majchrák
vydavateľ

Obsah

Šesták, M.: Lean Six Sigma
Lean Six Sigma

Šurinová, Y. – Paulová, I.: BSC – nástroj zlepšovania výkonnosti v DECOM Slovakia, spol. s r.o., Trnava
Balanced Scorecard – tool for efficiency improvement in DECOM Slovakia, Ltd. Company, Trnava

Demčák, M.: Zlepšovanie výkonnosti BOZP
Improvement of occupational health and safety efficiency

Višňovský, J.: Princípy zlepšovania v spoločnosti ARTWEGER, spol. s r.o., Prešov
Principles of improvement in ARTWEGER, Ltd. Company, Prešov

Janků, Š.: Fungující komunikace a slušné chování? Samozřejmost pro moderní firmu
Functioning communication and polite behaviour? Natural facts for modern company

Vodák, J.: Proces identifikácie potrieb vzdelávania v manažérskej praxi
Process of identification of educational needs in managerial practice

Bílý, M. – Lakatoš, P.: Norma STN EN ISO 9000: 2005 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník

Bílý, M.: Norma STN EN ISO/IEC 17 025: 2005 a jej význam pre správne vykonávanie skúšok a kalibrácií v laboratóriách

Hrnčiar, M.: Barometer kvality SR – výsledky „roku nula“

Závodný, P.: Moderné Vision systémy. Problematika optického sledovania kvality z pohľadu informatiky

Systém kvality podľa požiadaviek AQAP – podpora obrany štátu

Saxová, G.: Súťaže ku kvalite

Wölfelová, T.: Nestačí mít dobrou vůli a chuť pomáhat, je třeba být dobrým manažérem

Vítková, R.: O konferenci „Hledání nové Evropy“