Časopis KVALITA 3-2006


Editorial

Vážení čitatelia,

čas oddychu a príjemných letných zážitkov pomaly striedajú jesenné dni, ktoré sa v našom „kvalitárskom svete“ nesú v znamení príprav významných udalostí. Po trinástykrát sa stretnú manažéri kvality na medzinárodnej konferencii pri príležitosti Svetového dňa kvality. Bude sa konať v Žiline v dňoch 8. a 9. novembra 2006 s mottom „Na ceste zmien a inovácií“. Obsah pripravovaných prednášok a vystúpení odborníkov zo Slovenska i zahraničia tak trochu predznamenáva i číslo časopisu, ktorá máte práve v rukách.

Počet certifikovaných organizácií na systémy manažérstva kvality neprestajne rastie (dôkazom toho je iste i obsiahla príloha časopisu, ktorá uvádza ich najnovších držiteľov) a pre mnohých je už dnes zaujímavé, ale i potrebné vedieť, ako ďalej so zavedeným systémom manažérstva kvality. Veríme, že článok, ktorý uvádzame v úvode časopisu, im ukáže cestu a možno ich i pripraví na ďalšiu prácu pri zlepšovaní a zefektívňovaní tej doterajšej. Nie menej zaujímavé sú i ďalšie príspevky, veď meranie výkonnosti v SMK, kvalita pracovného prostredia či životného prostredia sa týka každého z nás. Prvýkrát (a veríme, že nie posledný) uvádzame príspevok na tému inovácií, ktorá je v dnešnom svete už taká dôležitá či žiadaná, že ju EOQ (Európska organizácia pre kvalitu) určila ako prioritu tohtoročného svetového dňa kvality.

Prvý novembrový týždeň je už niekoľko rokov vyhlasovaný za Európsky týždeň kvality a jeho súčasťou je oceňovanie najlepších dosiahnutých výsledkov v oblasti manažérstva kvality. Pripomíname, že 6. novembra budú za účasti prezidenta republiky na Bratislavskom hrade slávnostne vyhlásení ďalší držitelia Národnej ceny SR za kvalitu. Úspechy v tejto oblasti dosahujú nielen kolektívy našich najúspešnejších organizácií. Oceňovaní sú i jednotlivci, profesionáli v súťaži Manažér kvality, a čo je potešiteľné, už po tretí raz i tí najmladší, študenti vysokých škôl, na pleciach ktorých bude v budúcnosti veľká práca a zodpovednosť v oblasti inovácií a trvalého zlepšovania toho, čo vybudovali a implementovali ich predchodcovia.

V tejto chvíli vám, milí čitatelia, ponúkame nové číslo časopisu a zároveň sa tešíme na stretnutia na podujatiach počas Európskeho týždňa kvality, ktoré sú príležitosťou na získanie najnovších poznatkov v oblasti, ktorá nás všetkých zaujíma, motivuje, napĺňa…

Katarína Gacíková

Obsah

Bílý, M. – Šalgovičová, J.: Ako ďalej so zavedeným systémom manažérstva kvality podľa normy ISO 9001
How to continue with implemented quality system management according to ISO 9001 standard

Flimel, M.: Systém hodnotenia pracovného prostredia vo vzťahu k faktorom prostredia
Working environment evaluation system in correlation with environmental factors

Šesták, M: Ako merať výkonnosť v oblasti manažérstva kvality
How to measure effeciency in quality management field

Tureková, H.: Skúsenosť inovovania
Experience of innovation

Augustínová, E. – Ižová, K.- Majkuthová, S.: Právna úprava EMAS v SR a stav zavedenia EMAS v SR a EÚ
Juridical background of EMAS in Slovak Republic and state of EMAS implementation in Slovak republic and EU

Pelechová, G.: Všimli ste si? Povinnosť mať potvrdený systém manažérstva kvality v zdravotníctve sa oddialila

Bílý, M. – Šalgovičová, J.: Aplikácia normy ISO 9001: 2000 na konkrétnu oblasť

Hosť redakcie

51. kongres EOQ

Grenčíková, V.: Lastovička v odstraňovaní diskriminácie na trhu práce

Z knižnice manažéra: Inovuj, nebo nepřežiješ!

Prehľad certifikovaných organizácií