Časopis KVALITA 4-2006


Editorial

Vážení čitatelia,

niet pochýb, že narastajúca životná úroveň krajín Európskeho spoločenstva prináša aj nové požiadavky na zabezpečenie kvality všetkých pracovných i spoločenských činností. Sedem rokov realizácie požiadaviek základnej normy systému manažérstva kvality EN ISO 9001: 2000 potvrdilo, že zmena filozofie zabezpečovania úrovne prvkov na dosiahnutie kvality procesov celého systému bola šťastná myšlienka, o čom okrem iného svedčí viac ako milión certifikátov udelených na celom svete.

Hoci táto norma má univerzálnu platnosť, špecifiká jednotlivých ľudských činností si vynútili jej „kozmetickú úpravu“ na rozličné oblasti, ako je automobilový priemysel, čistiace služby, počítačový softvér, potraviny a nápoje, súdne činnosti, zdravotnícke prístroje a celý rad ďalších. Jednoznačne z toho vyplýva, že o systémy manažérstva kvality je záujem a že sa oplatí zaoberať sa problematikou zvyšovania kvality.

Potešiteľné je, že v ostatnom čase si túto problematiku osvojili aj orgány štátnej správy. Svedčí o tom nielen morálna i organizačná podpora súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, súťaže Top manažér kvality a viacerých ďalších podujatí, ale aj systémový prístup k zvyšovaniu kvality v orgánoch štátnej správy prostredníctvom modelu CAF. Hoci zavedenie tohto modelu do života ešte negarantuje kvalitnú prácu organizácie, nepochybne prispieva k spokojnosti všetkých, ktorí so štátnymi orgánmi prichádzajú do styku.

Kladne možno hodnotiť aj snahu Ministerstva zdravotníctva SR o skvalitnenie práce celého zdravotníckeho systému pomocou plánov kvality či iných certifikácií.

S potešením možno konštatovať, že na Slovensku sa zvyšuje aj počet udelených certifikátov systému manažérstva kvality, čo opäť dokazuje, že slovenským organizáciám kvalita nie je cudzí pojem a že im ide o spokojnosť zákazníka.

Náš časopis KVALITA nemôže, prirodzene, stáť bokom týchto snáh, chce aj naďalej prinášať aktuálne informácie o všetkých aspektoch kvality, jej normalizačnom a dokumentačnom zabezpečení i o úspechoch, ktoré sa na Slovensku v tejto oblasti dosiahli. Veríme, že s pomocou našich čitateľov a prispievateľov sa nám to poradí.

Vaša redakcia

Obsah

Šesták, M. : Nástroje Lean Six Sigma / VS projekt
Tools of Lean Six Sigma / VS project

Krajčíová, M. : Koncepcia ISO a trvalé zlepšovanie procesov
Conception ISO and continuous process improvement

Al-Zabidi, D. – Al-Zabidi, A.: Vnútropodnikový kontrolný systém
Internal controlling system

Tureková, H.: Inovačný potenciál
Potential of innovation

Helfer, D. : EMAS – nástroj excelentnosti v oblasti environmentálneho manažérstva
EMAS – tool of excellence in environmental management field

Gabryšová, M. : Zabezpečování kvality je podmíněno kvalitou lidských zdrojů
Assurance of quality is conditioned by quality of human resources

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu potvrdenie výnimočnosti organizácie

Svetový deň kvality XIII. medzinárodná konferencia

Súťaž Top manažér kvality roku 2006

Hlocká, M. : Systémy manažérstva potravinovej bezpečnosti podľa ISO 22000: 2005

Jurkovičová, M. : Manažérstvo kvality a verejná správa – čo je nové?

Jurkovičová, M. : Manažérstvo kvality vo verejnej správe – 4. medzinárodná konferencia

Z knižnice manažéra

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb