Časopis KVALITA 1-2007


Editorial

Ako ďalej so slovenskou kvalitou?

Keď začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia prognostici vyhlasovali, že koniec storočia a najmä 21. storočie sa bude vyznačovať snahou o kvalitu vo všetkých oblastiach ľudského konania, mnohým sa to zdalo byť prehnané, najmä ak si uvedomíme rad problémov súčasného sveta. Reálny život však ukázal a stále ukazuje, že na tejto prognóze nebolo nič nereálne a skutočne v kultúrnych krajinách kvalita výrobkov, zdravotníckych služieb, vzdelávania, verejnej správy a celého ľudského konania stala sa samozrejmosťou, občan s ňou ráta a prekvapí sa, ak tomu tak niet.

Je nepochybné, že k vytvoreniu takéhoto povedomia kvality rozhodujúcim spôsobom prispela politika Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO), ktorá na základe priaznivých skúseností so zabezpečovaním kvality v niektorých odvetviach priemyslu vytvorila návod na vytvorenie kvalitnej organizácie, označený ako norma systému manažérstva kvality ISO 9001 (resp. aj ISO 9002 a ISO 9003). Od roku 1987 sa tento prvý návrh na základe získaných skúseností postupne upravoval a v roku 2000 sa filozofia celého modelu manažérstva kvality zmenila z prvkového prístupu na procesný prístup. Prax a narastajúci počet certifikátov po celom svete potvrdzujú, že tento krok bol šťastný a stal sa pre mnohé organizácie impulzom skvalitňovania vlastnej činnosti. Slovenská republika nie je výnimkou a skutočne úspešnú organizáciu si bez systému manažérstva kvality možno len ťažko predstaviť. Zavedenie systému manažérstva kvality sa dokonca dostalo do zákonov a predpisov ako jeden z dôkazov správneho konania organizácie (napr. do zákona č. 264/1999 a príslušných vyhlášok, do smernice o meracích prístrojoch a pod.).

V súvislosti s nesporným celosvetovým úspechom filozofie manažérstva kvality sa zákonite natíska otázka, ako ďalej po zavedení a prípadne registrácii či certifikácii systému manažérstva kvality. Je tu prirodzená snaha, aby tento systém bol stabilný, aby bol v celej organizácii homogénny, nemal medzery a nedostatky a aby ho všetci zamestnanci vrátane novoprijatých pokladali za prirodzenú súčasť svojej práce. A keďže požiadavky na kvalitu sa neprestajne zvyšujú, aby odrážal aj tieto trendy.

Všeobecný návod na zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality ponúka norma ISO 9004. Hoci vznikala súčasne s normou systému manažérstva kvality ISO 9001, treba priznať, že skúseností s jej realizáciou je pomerne málo a praktických návodov na zlepšovanie systémov manažérstva kvality niet. A tu sa otvára široký priestor pre činnosť Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a pre časopis KVALITA, ktoré sú pripravené sprostredkovať výmenu skúseností zo zavedených systémov manažérstva kvality, propagovať nové trendy v ich realizácii, organizovať stretnutia odborníkov, pozývať expertov z jednotlivých oblastí realizácie systémov a tak vytvárať ovzdušie priaznivé pre rozšírenie myšlienky kvalitného života.

Vážení kolegovia kvalitári a priaznivci kvality,
sme tu pre Vás a sme tu na to, aby sme šírili povedomie kvality a jej systémov manažérstva. Slovensko získava stále viac uznaní za výsledky svojej práce, a preto nezabudnime, že bez zvýšenej kvality to ďalej nepôjde. Podeľte sa s našimi čitateľmi so svojimi skúsenosťami (aj negatívnymi), s nápadmi na zlepšovanie, príďte s nápadmi na propagáciu Vašich poznatkov na seminároch alebo na stránkach časopisu KVALITA. Norma ISO 9001 sa už aplikovala na viac ako päťdesiat oblastí ľudskej činnosti, čo si však o tom myslíte Vy? Máte nejaké problémy s aplikáciou normy na Vašu činnosť? Ste pripravení na aplikáciu zásad manažérstva kvality v duchu normy ISO 9004?

Máte vytvorené kľúčové predpoklady zlepšovania podporované vrcholovým manažmentom, urobili ste si analýzu silných a slabých miest Vašej organizácie vo väzbe na jestvujúci a potenciálny trh, je Vám jasný zmysel zlepšovania systému, oboznámili ste celú organizáciu s jej cieľmi a s potrebou zmien?

Stručne povedané, našich čitateľov zaujíma všetko, čo môže zvýšiť kvalitu nášho života, Vaše skúsenosti k tomu môžu dopomôcť a naši čitatelia a účastníci podujatí SSK Vám budú vďační.

Ladislav Majchrák
prezident SSK

Matej Bílý
predseda redakčnej rady časopisu KVALITA

Obsah

Scott, J. : ISO 9000 v službe. To čo je dobré, zlé a nepríjemné
ISO 9000 in Service: The Good, the Bad and the Ugly

Nenadál, J.: Vybrané metody a nástroje procesně orientovaného managementu jakosti
Selected methods and tools of process oriented quality management

Šesták, M.: Sedem základných nástrojov kvality
Seven basic quality control tools

Balek, J.: Metodologické aspekty kvality v príprave projektov
Methodological aspects of quality in project preparation

Helfer, D. – Fecková, V.: Slovensko podporilo rozvoj manažérskych systémov v Kazachstane
Slovakia has supported development of management systems in Kazachstan

Rychtáriková, J. : Certifikácia systému manažérstva kvality v ambulancii všeobecného lekára

Šalgovičová, J. – Bílý, M.: Aj požiadavky na kvalitu certifikačných orgánov sa zvýšujú
Even reguirements on quality of certification bodies are increasing

Paulová, I.- Mĺkva, M.: Princípy komplexného manažérstva kvality a ich aplikácia na Slovensku
Principles of total quality management and their application in Slovakia

Kvalita a bezpečnosť potravín

Čandík, M. : Organizačná kultúra a orientácia organizácie na potreby klienta v zdravotníctve

Bušfy, Ľ.: Certifikácia odborníkov v oblasti manažérstva kvality

Nová role manažerů kvality ve 21. století

Slovenský ústav technickej normalizácie – zavedené normy na systémy manažérstva kvality

Z knižnice manažéra

KVALITA – obsah ročníka 2006

Prehľad certifikovaných organizácií