Časopis KVALITA 2-2007


Editorial

Vážení čitatelia,

čas letných dní, oddychu, cestovania a načerpania nových pracovných síl je tu a aj tí najusilovnejší a najpracovitejší si uvedomujú, že na chvíľu sa treba zastaviť a dať priestor niečomu, čo si nemôžeme dovoliť každý deň, ale čo môže mať pre tie nasledujúce dni, týždne a mesiace veľký prínos. Na ten čas sa tešíme aj my v redakcii a sme radi, že spoločne s autormi a spolupracovníkmi sme „stihli“ včas pripraviť toto aktuálne číslo časopisu KVALITA. Možno sa stane súčasťou vašej „časopiseckej“ dovolenkovej výbavy a jeho obsah budete vnímať trochu ináč ako za svojím pracovným stolom.

Veríme, že váš obzor rozšíria príspevky z oblasti systémov manažérstva kvality a využijete myšlienky uvádzané v pokračovaní „seriál“ článkov Lean Six Sigma tentokrát vo vzťahu k štatistickej regulácii procesov. Výpočet, hodnotenie a znižovanie strát – súčasť širšej problematiky hodnotenia výrobných procesov, by mali zaujať každého, kto sa venuje neustále zlepšovaniu svojho manažérskeho systému. Prvýkrát uvádzame nový nástroj garancie kvality poskytovaných služieb (SLA), no prichádzame i s prezentáciou konkrétneho príkladu zvyšovania kvality a snahy manažmentu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktoré vyústilo do certifikácie systémov manažérstva kvality. Srdečne gratulujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu, výsledok ktorého bude slúžiť poistencom – klientom jednej z najvýznamnejších zdravotných poisťovní.

V ostatnom čase je golf jedna z nových dimenzií kvality nášho života a sme radi, že sme boli prítomní na prvom Golf Quality Day – netradičnom stretnutí kvalitárov.

Do pozornosti dávame už III. medzinárodnú konferenciu Kvalita a bezpečnosť potravín, ktorá sa bude konať pod záštitou ministra pôdohospodárstva SR a je jedným z najvýznamnejších podujatí v oblasti kvality potravín. Jej obsah tak trochu predznamenáva aj príspevok, ktorý predstavuje audit ako novú povinnosť úradných veterinárnych lekárov.

Všetkým čitateľom časopisu KVALITA želáme krásne leto a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Vaša redakcia

Obsah

Šesták, M.: Lean Six Sigma a štatistická regulácia procesov
Lean Six Sigma and statistical process control

Tošenovský, J. – Tošenovský, F. : Výpočet, hodnocení a snižování ztrát způsobených překročením tolerančních hranic
Calculation, assessment and reduction of losses caused by exceeding tolerance limits

Šatanová, A. – Nemec, J.: Zvyšovanie výkonnosti procesov v podniku
Increasing process performance in organisation

Srdošová, K. – Tomin, M.: Zlepšovanie kvality v automobilovom priemysle
Improving quality in automobile industry

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., získala certifikát ISO 9001: 2000

Hrnčiar, M. : Service Level Agreement – nástroj garancie kvality poskytovanej služby
Service Level Agreement – tool of guarantee of provided service quality

Bystrický, P. – Mičúchová, A. – Rajzák, P-: Audit ako nová povinnosť úradných veterinárnych lekárov
Audit as new obligation for official veterinarians

Gabryšová, M.: Péče o rodinu zaměstnanců jako součást kvality podniku
Carre about family of employees as part of quality of enterprice

Bílý, M. – Šalgovičová, J.: Revízia noriem systému manažérstva kvality

Golf Quality Day 2007

Q-PROFES Meranie výkonnosti a zlepšovanie organizácie

Kvalita v samospráve 2007

TOP Manazéri kvality 2007

Z knižnice manažéra

Prehľad certifikovaných organizácií