Časopis KVALITA 3-2007


Editorial

Vážení čitatelia,

držíte v ruke najnovšie číslo časopisu KVALITA, ktorý už pätnásť rokov šíri povedomie kvality a jej systémov manažérstva. Veríme, že i tento raz bude pre vás zaujímavý a poučný.

Veľký priestor (aj s pokračovaním v budúcom čísle) venujeme plánovaniu v procese samohodnotenia. Téma vyplynula z praxe a osobných skúseností jej autora. Nie menej zaujímavé sú i ďalšie príspevky, veď environmentálne správanie, lojalita zákazníkov či vplyv firemnej kultúry na stabilizáciu zamestnancov sú témy aktuálne v našom každodennom živote.

S blížiacim sa novembrom sa v redakcii i na sekretariáte Slovenskej spoločnosti pre kvalitu aktívnejšie pripravujeme na vyhlásenie Európskeho týždňa kvality, súčasťou ktorého je oceňovanie najlepších dosiahnutých výsledkov v oblasti manažérstva kvality. Pripomíname, že 5. novembra budú za účasti prezidenta Slovenskej republiky v Primaciálnom paláci slávnostne vyhlásení ďalší držitelia Národnej ceny SR za kvalitu. Úspechy v tejto oblasti dosahujú nielen najúspešnejšie organizácie; oceňovaní sú i jednotlivci, profesionáli v súťaži Manažér kvality a čo nás mimoriadne teší, už štvrtýkrát i tí najmladší, študenti vysokých škôl, na pleciach ktorých bude v budúcnosti veľká práca a zodpovednosť v oblasti inovácií a trvalého zlepšovania, vybudovaného a implementovaného ich predchodcami. Konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality v Žiline sa bude niesť v znamení 20 rokov certifikácie manažérskych systémov podľa ISO i ďalších aktuálnych tém.

Tešíme sa na stretnutia na podujatiach počas Európskeho týždňa kvality, ktoré sú príležitosťou na získanie najnovších poznatkov, výmenu skúseností či priateľské pozdravy tých, ktorých spája kvalita v tom najširšom zmysle slova.

Vaša redakcia

Obsah

Dufinec, I. – Špak, K.: Optimalizácia auditu systému manažérstva kvality
Optimization of quality management system audit

Nenadál, J. : Plánování pro sebehodnocení – 1. část
Planning for self-assessment – Part 1

Šesták, M.: Určovanie priorít pri definovaní Lean Six Sigma projektov
Assigning priorities in Lean Six Sigma projects

Bendíková, L. – Helfer, D. : Nové trendy v EMAS
New trends in EMAS

Mráz, I.: Hodnotenie výrobcov a dodávateľov značkových potravinárskych výrobkov
Evaluation of producers and suppliers of branded food products

Mráz, I.: 22. zasadnutie Poradného fóra Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín v Bratislave

Mikulková, M.: Lojálny zákazník – cieľ každej organizácie
Loyal customer – aim of every organisation

Vaňová, J. : Vplyv firemnej kultúry na angažovanosť a stabilizáciu zamestnancov v podmienkach systému manažérstva kvality
Influence of firm culture on engagement and stabilisation of employees in quality management system conditions

Krajčíová, M. : Optimalizácia procesov a počtu zamestnancov metódou simulácie
Optimization of process and number of employees through simulation method

Superková, S. – Pasiar, V.: Značka kvality SK

Paulová, I.: Seminár Nové trendy v manažérstve kvality

Z knižnice manažéra

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb