Časopis KVALITA 4-2007


Editorial

Vážení čitatelia,

každoročne je posledné, štvrté číslo nášho časopisu v určitej časti svojho obsahu trochu podobné tým z predchádzajúcich rokov, a to v časti, kde vás informujeme o udalostiach Európskeho týždňa kvality a Svetového dňa kvality. Podobné sú však len na prvý pohľad, v skutočnosti je to časť jedinečná a neopakovateľná. Predstavujeme výnimočných ľudí, víťazov súťaže Top manažér kvality a výnimočné organizácie, tvorivé pracovné tímy, čerstvých držiteľov Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu. Sú to, veríme, motivujúce informácie o nadšení, pracovitosti, úspechu tých, ktorí sa v tomto roku zaradili do už pomerne veľkej rodiny vynikajúcich, excelentných.

Zmyslom a poslaním nášho časopisu je šírenie povedomia kvality. Základným krédom systémov manažérstva kvality je trvalé zlepšovanie, ktoré musí vyústiť do kvalitnejšieho výrobku či služby a zvýšenej spokojnosti zákazníka. Veríme, že publikovanými článkami v aktuálnom čísle sme k tomuto poslaniu prispeli.

V čísle končí časť série článkov venovaná problematike Lean Six Sigma. Popísané a vysvetlené oblasti v ňom možno využiť aj ako samostatné návody na implementáciu v špecifických oblastiach a veríme, že pomôžu nielen manažérom kvality posunúť sa dopredu v ich práci. Ďalším konkrétnym návodom na zlepšovanie je i popis vlastného priebehu plánovania pre samohodnotenie v rámci kritérií modelu výnimočnosti EFQM. To, ako sa v niektorých oblastiach manažérskej práce už darilo našim kvalitárom, ponúka rubrika Kvalita v praxi.

Na konci roka aj my v redakcii bilancujeme, hodnotíme svoju prácu a vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhali v jeho priebehu vytvoriť zaujímavý a užitočný časopis – o tom nás presviedča váš záujem oň. Ďakujeme skúseným a v problematike manažérstva kvality fundovaným autorom príspevkov i reklamným partnerom, podporu ktorých si nesmierne vážime. Tešíme sa na stretnutia prostredníctvom stránok časopisu KVALITA aj v roku 2008. Nech je pre vás všetkých rokom podnikateľskej úspešnosti, ale i radosti, úspechov, zdravia šťastia v osobnom živote.

Vaša redakcia

Obsah

Šesták, M.: Identifikácia oblastí potenciálnych problémov na zadania projektov Lean Six Sigma
Identification of areas of potential problems in Lean Six Sigma project setting

Nenadál, J. : Plánování pro sebehodnocení – 2. část
Planning for self-assessment – Part 2

Gottasová, R.: Skúsenosti s manažérstvom kvality a bezpečnosti produktov v závode Nestlé Prievidza
Experience with quality management and product safety in Nestlé factory in Prievidza

Petříková, R.: Společenská odpovědnost, ekologická ohleduplnost a trvale udržatelný rozvoj
Social responsibility, ecological discretion and suistainable development

Meravá, M.: Metóda 5S a jej implementácia v praxi
5S method and its implementation in practis

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2007

Svetový deň kvality – XIV. medzinárodná konferencia

Súťaž Top manažér kvality roku 2007

Bušfy, Ľ.: Certifikácia osôb v oblasti manažérstva kvality

Kvalita a bezpečnosť potravín 2007

Prehľad certifikovaných organizácií