Časopis KVALITA 3-2008


Editorial

Vážení čitatelia,

v predchádzajúcom čísle časopisu KVALITA sme vám na tomto mieste želali krásne leto, oddych, zážitky… Ani sme sa nenazdali a je tu jesenné obdobie – možno s trochou nostalgie, ale i naše aktuálne, jesenné číslo časopisu s množstvom nových informácií a názorov. O to sme sa v redakcii spoločne s autormi snažili.

Od času, kedy prešla norma ISO 9001: 2000 poslednou revíziou, sa stretávame s rôznymi názormi na jej obsah, požiadavky, užitočnosť… Dnes prinášame názor zo zahraničia, v ktorom autor hovorí, že táto norma je najsilnejšia v úlohe strategického nástroja, keď poskytuje rámec riadenia podniku, využívania aktív, manažérstva operácií a Balanced scorecard.

Listujeme ďalšími stránkami a bez toho, že by sme sa o to v redakcii špeciálne snažili, dominujú na mnohých z nich slová zákazník a jeho spokojnosť, sťažnosti, reklamácie… Autori zrejme sami vytušili potrebu venovať viac priestoru týmto témam. Veď to, čo má v súčasnej dobe organizáciám pomôcť prežiť, resp. stále rásť, je okrem iného čo najlepšie poznať svojho zákazníka. Vám v tejto súvislosti ponúkame oboznámenie sa s metodikou 8D, normami ISO 10001, 10002 a 10003 i príspevok, ktorý zachytáva posun v chápaní klasického merania spokojnosti zákazníka smerom k vzťahovému marketingu.

Pomerne veľký priestor venujeme dvom ďalším témam. Prvá z nich – analýza nákladov životného cyklu je doteraz, žiaľ, len zriedkavo používaný nástroj pri výbere ekonomicky najvýhodnejších alternatív nákupov. Vo všetkých skutočne zákaznícky orientovaných systémoch manažérstva kvality by však mal dominovať pohľad na náklady životného cyklu zo strany budúcich užívateľov produktu či služby. A druhá bude zaujímať predovšetkým dodávateľov a výrobcov potravín – informujeme o zmenách, ktoré prinieslo 5. vydanie globálnej normy pre bezpečnosť potravín.

Na záver ešte zmienka o pripravovanej XV. medzinárodnej konferencii, ktorá sa bude konať v rámci Svetového dňa kvality v SR pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť organizácií začiatkom novembra v Žiline. Tešíme sa na stretnutie s vami s presvedčením, že konferencia bude príležitosťou na získanie najnovších poznatkov v oblastiach, ktorým je venovaná, ale i na výmenu skúseností i priateľské stretnutia tých, ktorých kvalita spája v tom najširšom zmysle slova.

Vaša redakcia

Obsah

Stimson, W.: ISO 9001: 2000 – nástroj na riadenie podniku
ISO 9001: 2000 – an instrument for corporate governance

Šurinová, Y.: Klady a zápory využitia metodiky 8D v procese vybavovania reklamácií
Positive and negative sides of exploid of methodology 8D in athendance claim process

Šesták, M.: Vizualizácia ako nastroj riadenia spoločnosti
Visual management as enterprise management tool

Nenadál, J.: Analýza nákladů životního cyklu (ve světle normy EN 60300-3-3)
Life cycle costs analysis accord to the EN 60300-3-3 stamndard

Hrnčiar, M.: Manažérstvo sťažností v sektore služieb – nevyužitá príležitosť?
Complaint management in service sector – no take chance?

Miklánek, M.: Spokojnosť zákazníka – predpoklad posilnenia pozície organizácie
Customer´s satisfaction – supposition of strengthened organization´s position

Horváht, M.: Čo priniesla nová revízia normy BRC Global Standard For Food Safety Issue 5?
What does new version of BRC Global Standard For Food Safety Issue 5 bring?

Kasana, A.: Zavádzanie systému manažérstva BZPO v Slovenskej republike – program Bezpečný podnik

Recenzia publikácie

Prehľad certifikovaných organizácií