Časopis KVALITA 4-2008


Editorial

Vážení čitatelia,

určite ste zaznamenali, že rok 2008 je rokom revízie noriem ISO súboru 9000 a my aktuálne na túto skutočnosť v poslednom tohtoročnom čísle časopisu reagujeme. Aj keď revízia normy ISO 9001: 2008 nepriniesla veľké zmeny, veríme, že privítate informácie s ňou súvisiace. Venujeme im veľkú časť obsahu čísla aj preto, že Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO i niektoré ďalšie odborné periodiká publikovali v tejto súvislosti zaujímavé príspevky. Kolektív autorov, odborníkov v problematike systémov kvality promptne na nereagoval a pripravil pre vás upozornenia na tie zmeny, o ktorých vy ste mali vedieť. Zmeny v norme ISO 9004: 2009 sú podstatnejšie, norma bude vydaná v polovici roka 2009 a komentár k zmenám vám opäť sprostredkujeme na stránkach nášho časopisu.

Obsah čísla dopĺňajú ďalšie príspevky z oblasti kvalitárskej praxe, marketingu, ľudských zdrojov, sociálnej sféry i informácie z aktuálneho diania.

V redakcii sme sa okrem práce prezentovanej v tomto aktuálnom čísle venovali, tak ako obvykle na konci každého roka, bilancovaniu a hodnoteniu vlastnej práce i spolupráce s vami, milí čitatelia a spolupracovníci. Vyslovujeme veľké poďakovanie všetkým, ktorí nám pomáhali už šestnásty rok vytvárať zaujímavý a užitočný časopis (ako vyplýva z vášho záujmu oň) – tým, ktorí prichádzali s návrhmi a podnetmi na témy príspevkov i tým, ktorí ich realizovali, našim ochotným, skúseným a fundovaným autorom. Poďakovanie patrí aj všetkým reklamným partnerom – ich podporu si nesmierne vážime.

Pre vás všetkých nech je prichádzajúci nový rok 2009 ďalším rokom vynikajúcich podnikateľských úspechov, rokom spokojných zákazníkov, ale i rokom zdravia, úspechov a šťastia v osobnom živote.

Vaša redakcia

Obsah

Bílý, M. – Grauzeľ, J. – Lakatoš, P.: Systém manažérstva kvality a jeho ďalšie normalizačné zabezpečenie
Quality management system and its further support by standards

Nové normy ISO 9001 a ISO 9004 a ich aplikácia

Požiadavky na dokumentáciu podľa normy ISO 9001: 2008

Terminológia noriem ISO 9001 a ISO 9004

Návod na koncepciu a používanie procesného prístupu v systémoch manažérstva

Návod na externe zaobstarávané procesy

Implementácia normy ISO 9001: 2008

Návod na zavedenie článku 1.2 Aplikácia v norme ISO 9001: 2008

Norma ISO 9001: 2000 + doplnok = ISO 9001: 2008

Šurinová, Y.: Pýtajte sa PREČO a rýchlo zistíte koreňovú príčinu problému
Ask WHY and quickly detect problem root cause

Mihalčová, B. – Csikósová, A.: Marketingová stratégia v systéme manažérstva kvality ako atribút konkurencieschopnosti podniku a udržanie si zákazníkov
Marketing strategy in quality management system as attribute of enterprise competitive ability and customer maintenance

Petříková, R.: Tvořivost jako významná součást „nové kvality“ vzdělávání inženýrů
Creativity as an important part of „new quality“ of engineer training

Jančeková, A.: Možnosti využitia modelu CAF a spoločensky zodpovedné podnikanie v zariadení sociálnych služieb
Possibilities of CAF model utilization and social responsible business in social service institution

Svetový deň kvality 2008

Národná cena SR za kvalitu v roku 2008

IV. medzinárodná konferencia Kvalita a bezpečnosť potravín 2008

Bušfy, Ľ.: Certifikácia odborníkov v oblasti manažérstva kvality

Majchrák, L. – Kuricová, M.: EQVALL – hodnotenie kvality celoživotného odborného vzdelávania

Jakabis, P.: EUROCONTROL CUP 2008

Prehľad certifikovaných organizácií a osôb