Časopis KVALITA 1-2009


Editorial

Vážení čitatelia!

Býva dobrým zvykom, že v prvom čísle nového ročníka nášho časopisu nastanú zmeny v zmysle zlepšiť a zatraktívniť obsah jednotlivých článkov. Našou snahou je naďalej poskytovať aktuálne informácie z oblasti kvality, či zo zahraničia alebo z domova. Vo všetkých periodikách je v súčasnosti skloňované slovo ekonomická kríza. Ekonomická kríza znamená, že veľa činností, procesov je prehodnocovaných v zmysle nájsť rezervy tak, aby každá organizácia nielenže ostala na trhu, ale bola viac konkurencieschopná. Šetrí sa všade. Je všeobecne známe, že táto kríza postihne veľa odborných časopisov. Sme však presvedčení, že nás sa to nedotkne.

A teraz k tomu pozitívnemu. Je našou snahou priblížiť obsah širšiemu okruhu čitateľov, pri dodržaní hlavného hlavnej myšlienky – kvality v tom najvšeobecnejšom slova zmysle.

Z obsahu tohtoročného čísla okrem článkov stálych rubrík otvárame priestor pre články – kvalita a IT, predstavujeme ocenené diplomové práce absolventov univerzít so zameraním na manažérstvo kvality a približujeme projektové manažérstvo, ktoré má neustále rastúci trend i v čase recesie.

O kvalite života sa hovorí často a veľa. A jednou z možností, ako sa udržať v plnej kondícii, je plnenie si pracovných povinností so správnym relaxom.

Na záver sa mi dovoľte vám poďakovať, vám všetkým, ktorí ste si objednali i tento ročník časopisu, poďakovať sa tým, ktorí časopis podporili reklamou. Časopis je otvorený pre všetkých, ktorí majú záujem sa na ňom podieľať, či už článkami alebo podnetmi k jeho neustálemu zlepšovaniu.

Proces zlepšovania, tak ako sa tento pojem veľmi často objavuje v „kvalitárskej branži“, je nekončiacim sa procesom. Nové výzvy prichádzajú každý deň a prajme si, aby tento rok bol minimálne tak úspešný ako predchádzajúci.

Vaša redakcia

Obsah

Gelber, M.: ISO 14001 a klimatické zmeny
ISO 14001 and climate change

Šesták, M.: Priority manažéra kvality v období finančnej a hospodárskej krízy
Priorities for Quality Manager in the time of financial and economical crisis

Meravá, M.: Procesná kvalita v praxi
The process approach – In-process control in ENP – ES

Kolumber, Š.: Měření výkonnosti podniku
Measurement of Company performance

Cajchan, J.: Manažérstvom kvality ku kvalite manažérstva
Quality Management towards Management Quality

Balek, J.: Obsah a forma plánov kvality
Content and form of Quality Plans

Kormanec, P.: Audit systému manažérstva kvality
Audit of Quality Management System

Gasper, M.: Integrovaný manažérsky systém
Integrated Management System

Gasperová, M.: Kvalita pre sociálne a zdravotnícke zariadenia
Quality for social and health facilities

Golf a kvalita života

Chvostál, P.: Kvalita služieb pri IT outsourcingu
Quality of Service by IT outsourcing

Kala, P – Neuhybel, P.: Pohľady na projektový manažment
Project Management

Prehľad certifikovaných organizácií