Časopis KVALITA 2-2009


Editorial

Vážení čitatelia,

nepatrí sa hneď na úvod ospravedlňovať, ale nedá nám to. Je nám ľúto, že toto číslo vychádza oneskorene ako je plánované.

Vo všetkých periodikách okolo nás je mnohokrát spomínaná kríza a jej dôsledky. Tento dopad trochu cítime aj my, ale veríme, že je to len dočasné a k opätovnému rastu úrovne a potvrdeniu úspešnosti našich organizácií prispeje i to, čo vzniklo vďaka úspešnej implementácii systémov manažérstva v organizáciách. Ku comebacku chceme pomôcť aj my, informáciami, ktoré poskytujú články uverejnené v našom časopise.

Čo Vám ponúkame v tomto čísle? Trochu informácií zo zahraničia, kde vďaka jednému z členov redakčnej rady, Markovi Slavickému, ponúkame informácie, čo priniesla implementácia Modelu výnimočnosti EFQM v jednej z najvýznamnejších inštitúcií vo Francúzsku, vo francúzskej pošte. Veľmi blízko k tejto téme je i článok na pokračovanie, článok nášho priateľa profesora Nenadála, zaoberajúci sa benchmarkingom. Tak užitočnému nástroju nielen pre vlastné učenie sa, ale hlavne pri nastavení si vyššej latky, pri zvyšovaní výkonnosti organizácie.

Články zamerané na nástroje využívané v systéme manažérstva v organizáciách, spôsobilosť a angažovanosť ľudského potenciálu v organizáciách vhodne dopĺňa i veľmi zaujímavý článok v oblasti hodnotenia kvality služieb v pohostinstvách.

Veríme, že v ponúkaných informáciach, ktoré vás oslovia, nájdete inšpiráciu a možnosť nasmerovania vašich aktivít v procese neustáleho zlepšovania sa.

Leto je už skoro za nami a jeseň si pamätáme ako obdobie zmien. Sme presvedčení, že tohtoročnú jeseň budeme vnímať v pozitívnom slova zmysle a v očakávaní lepších výsledkov.

Vaša redakcia

Obsah

Partenariats Institut Qualité & Performance: Model výnimočnosti EFQM vo francúzskej pošte
EFQM Excellence Model in french post

Blecharz, P., Štverková, H.: Kvalita služeb v pohostinství
Quality of Service in the hospitality sector

Kubo, S.: Trendy v štátnom overovaní kvality

Bílý, M., Šalgovičová, J.: Angažovanosť ľudí a ich kompetentnosť v systémoch manažérstva kvality
People‘s involvement and their competency in the Quality Management System

Nenadál, J.: Jak začít s benchmarkingem? Část 1
How to start with Benchmarking? Part 1

Kasanická, M.: Lean Six Sigma je záväzok
Lean Six Sigma is a Commitment

Boďová, E.: Uhlíková stopa – čo to je, aký má význam a ako ju merať
Carbon foot mark – what is it, what is the significance and how to measure

Hutníková, A.: Záchranné koleso pre firmy ohrozené krízou v podobe krízovej komunikácie
Lifebuoy for company‘s affected by the crisis through crisis communication

Marton, M.: Aplikácia metódy DOE pri procese lisovania hriadeľov vo firme TRW Steering System Slovakia, s.r.o.
DOE Method Implementation by shaft pressing process in the TRW Steering System Slovakia, Ltd.

Prehľad certifikovaných organizácií