Časopis KVALITA 3-2009


Editorial

Milí čitatelia,

je neuveriteľné ako ten čas uteká, leto je za nami a ani sa nenazdáme a máme tu zimu.

Čo nám jeseň pripraví?

Podľa reakcií podnikateľského sveta pociťujeme čoraz väčší záujem o vzdelávanie, o získavanie nových informácií a to nás vedie k názoru, že naše hospodárstvo opäť naberá smer pripomínajúci návrat na predchádzajúce pozície. U tých, čo aj v čase krízy investovali do rozvoja svojich spoločností a do rozvoja ľudského potenciálu, sa ukazuje návratnosť vynaložených investícií nielen v podobe prežitia, ale hlavne v upevnení pozície lídrov na slovenskom podnikateľskom trhu.

V kvalitárskom žargóne často hovoríme o procese zlepšovania, teda neustále sa zlepšovať a k tomu slúžia rôzne modeli a nástroje, ktorých využitie prináša očakávaný úžitok.

Sme radi, že v tomto čísle nášho časopis môžeme uverejniť články, ktoré môžu byť impulzom byť neustále lepšiacimi sa organizáciami. V jednotlivých rubrikách uverejňujeme informácie nielen úzko zamerané na systémy manažérstva kvality, ale aj na to, čo s kvalitou súvisí, ako sú napr. využitie IT, projektový manažment, benchmarking a v neposlednom rade aj na oblasť ľudských zdrojov.

Nie je veľa odborných periodík s podobným tematickým zameraním a preto nás potešil záujem redakcie časopisu Kvalita pro život, vydavateľstva Domu techniky Ostrava, ČR o recipročnú výmenu vybraných článkov. Vzhľadom k tomu, že podmienky v Českej republike sa veľmi nelíšia od našich, veríme, že takto získané informácie budú v prospech nás všetkých.

Ako sme na úvod konštatovali za chvíľu je tu zima, koniec roka a musíme sa zamýšľať čo ďalej.

Aj my chceme byť lepšími a hlavne zaujímavejšími pre vás čitateľov. Kolektív nadšencov, ktorí tvorí časopis pripravuje zmeny v ďalšom ročníku, ale tých vás už budeme informovať v budúcom čísle.

Vaša redakcia

Obsah

EKONOMICKÁ KRIZE A MODEL EXCELENCE EFQM
Pavel Ryšánek, Rada kvality ČR

UPLATNENIE REVÍZIE STN EN ISO 9001:2009 V PRAXI
Jozef Grauzeľ, MASM systémy kvality, Martin

AUDIT SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
Matej Bílý, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava

JAK ZAČÍT S BENCHMARKINGEM? Část 2
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

PREČO JE ČISTOTA DÔLEŽITÁ
Milan Šesták, Emerson Network Power, Nové Mesto nad Váhom, člen výboru SSK

VÝZNAM ODPOVĚDNÉHO MANAGEMENTU PRO KVALITU PROCESŮ A PRODUKCE
Robert Szurman, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Růžena Petříková, DTO CZ, s.r.o.

ITIL® PROSTRIEDOK RIADENIA KVALITY IT SLUŽIEB
Michal Bróska, senior konzultant, PosAm, s.r.o.

PRÍPRAVA A PLÁNOVANIE PROJEKTU
Peter Neuhybel, TIMAN s.r.o.

ŠPECIFIKÁ SOCIÁLNEHO PODNIKU A DÔVODY PRE ZABEZPEČENIE KVALITY
Ondrej Buzala, Tabita s.r.o., Inštitút kvality sociálnych služieb