Časopis KVALITA 2-2010


Editorial

Vážení čitatelia,

do rúk sa vám dostalo druhé tohtoročné vydanie časopisu KVALITA – a to práve v období, keď očakávame, čo nám prinesie nová vláda a plány Európskej únie do roku 2020.

Udalosti, ktoré ovplyvnili posledný globálny vývoj, dávajú za pravdu všetkým organizáciám, ktoré sa snažia o ohľaduplnosť a zodpovednosť pri podnikaní voči svojmu okoliu – vrátane životného prostredia a zákazníkov. To dáva hlbší zmysel aj snahám vydavateľa časopisu KVALITA propagovať myšlienky a filozofiu kvality a zlepšovania.

Nástroje, ktoré v oblasti manažérstva využívame, vieme aplikovať tak, aby sme neistotu spojenú s vonkajšími vplyvmi znižovali. Teória manažmentu síce hovorí o tom, že externé vplyvy môže podnikateľ len akceptovať, ale v súčasnosti sme schopní minimalizovať riziká na úrovni organizácie, a tak zvýšiť jej citlivosť voči zmenám na podnikateľskom trhu – a to bez ohľadu na to, či pôjde o neistoty na úrovni nášho trhu, alebo EU.

V tomto vydaní nájdete ďalšie informácie o využití jednotlivých metód, ako napríklad model PAF a jeho aplikáciu v oblasti ekonomiky kvality, ako využitím procesného riadenia vytvoriť dokumentáciu SMK, ktorá sa nestane byrokratickou záťažou, ale základom pre zlepšovanie. Taktiež sa o vlastné skúsenosti podelia autori príspevkov v oblasti zlepšovania procesov a investícií do vzdelania.

Okrem už tradičných rubrík, od tohto vydania nájdete na našich stránkach aj priestor venovaný velikánom, ktorí tvorili históriu v oblasti kvality, mali zásadný vplyv na vývoj jednotlivých systémov a samozrejme vplyv na vývoj ekonomík. Myšlienky Dr. Jurana, Dr. Deminga, Philipa Crosbyho, a mnohých ďalších, môžu byť inšpiráciou v našich každodenných pracovných, ale i osobných aktivitách.

Kvalita má svoje dôležité miesto nielen v pracovnom živote, ale aj v osobnom. Golf je aktivitou, ktorá môže byť prínosom aj ako oddych, ale na druhej strane má k biznisu veľmi blízko. Preto sme sa už štvrtýkrát podieľali na organizovaní GOLF QUALITY DAY 2010, ktorý sa uskutočnil 3. júna.

Dúfame, že nami prinášané informácie budú užitočné, že sa nám podarí spoločne zvládnuť nové výzvy a následne sa podeliť o skúsenosti.

Marian Schmidt
redakcia

Obsah

MANAŽÉRSTVO RIZIKA
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 3
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

SKÚSENOSTI Z PROJEKTOV ZLEPŠOVANIA PROCESOV A ZVYŠOVANIA VÝKONNOSTI
Pavol Strýček, Konzultant a tréner, riaditeľ Management Systems, s.r.o.

HODNOTENIE EKONOMICKO – ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY S VYUŽITÍM MODELU PAF
Katarína Teplická, Ústav podnikania a manažmentu F BERG TU Košice

VÝVOJ V OBLASTI AKREDITÁCIE A INFORMÁCIA O VZÁJOMNOM HODNOTENÍ EA MLA A FALB SLOVENSKEJ NÁRODNEJ AKREDITAČNEJ SLUŽBY
Dagmar Miklisová, Jozef Obernauer, SNAS Bratislava

ŠTANDARDIZÁCIA PROCESOV TVORÍ ZÁKLAD ÚSPEŠNEJ IMPLEMENTÁCIE PROCESNÉHO RIADENIA
Michal Pyšný, projektový manažér EMARK, s.r.o.

NARASTAJÚCI VÝZNAM POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTI
Tomáš Rehus, Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s.

UPLATNENIE RADARU V ORGANIZÁCII
Martin Bróska, študent Fakulty manažmentu Univerzity Komenského
Pavol Šurín, Business Excellence Manager, PosAm, spol. s r. o.

KVALITA, CENA A ICH VNÍMANIE
Ján Burieta, IPA Slovakia

INVESTÍCIE DO VZDELÁVANIA = SEBAREALIZÁCIA ZAMESTNANCOV A DOSAHOVANIE CIEĽOV SPOLOČNOSTI
Iveta Revayová, TRW Steering Systems Slovakia, s.r.o.

MANAŽÉRSTVO PROSTREDNÍCTVOM LÍDROV
Zdroj: www.skymark.com