Časopis KVALITA 3-2010


Editorial

Milí čitatelia,

keď sme v nedávnej minulosti dostali e-mail s otázkou, koľko je na Slovensku certifikovaných organizácií, priznám sa, neboli sme schopní uviesť čo len približný počet a to už nehovoríme o počte udelených certifikátov podľa jednotlivých noriem systémov manažérstva.

Je jasné, že z tejto množiny certifikovaných organizácií vlastní certifikát podľa normy ISO 9001 drvivá väčšina. Ak by sme sa veľmi snažili a v prípade ochoty certifikačných orgánov poskytnúť informácie o vykonaných úspešných cetifikáciách, tak by sme sa dopracovali k reálnemu číslu.

Pre koľkých je získanie certifikátu ich konečná stanica?
Koľkí z nich pracujú ďalej na sebe?

Za trvalý úspech organizácie sa považuje jej dlhodobá schopnosť plniť potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán vyváženým spôsobom, ktorý možno dosiahnuť prostredníctvom efektívneho manažérstva, chápania jej prostredia, štúdia a vhodnej aplikácie zlepšovaní a inovácií – toľko hovorí aj nová norma ISO 9004: 2009. Hoci norma ISO 9004 nie je určená na certifikačné účely, zakladá si na početných praktických a overených skúsenostiach.

Organizácia si môže vybrať nástroj, metódu, normu tak, aby bola na trhu akceptovaná, konkurencieschopná a hlavne aby všetky zainteresované strany boli spokojné.

Princípy zlepšovania sú však rovnako obsiahnuté v nástroji, na Slovensku v nie veľmi známom, Modeli výnimočnosti EFQM.

Počnúc týmto číslom sa budeme snažiť čo najviac priblížiť tento model. Začíname jeho predstavením, neskôr prinesieme články zamerané na praktickú aplikáciu modelu v organizáciách podnikateľského a verejného sektoru a skúsenosti niektorých posudzovateľov z praxe.

Samozrejme, každý má možnosť si vybrať cestu, ktorou sa vydá, ktorú metódu či nástroj použije. Veríme, že aj ďalšie články a myšlienky z oblasti environmentu, informačnej bezpečnosti, kvality služieb, ale aj manažérstva ľudských zdrojov publikované v našom časopise budú prospešné a využijete ich k zvýšeniu výkonnosti vášho podnikania.

Redakcia časopisu

Obsah

NOVÁ NORMA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY ISO 9004: 2009
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Peter Lakatoš, Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI PRAKTICKÝCH APLIKACÍCH METODY FMEA
Jiří Plura, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

ROZVOJ A PODPORA PRINCIPŮ EXCELENCE V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU – MODULÁRNÍ PŘÍSTUP
Alena Maňáková

ASPEKTY APLIKÁCIE ZÁSADY VODCOVSTVA V MANAŽÉRSTVE KVALITY V PODNIKOCH NA SLOVENSKU
Jaromíra Vaňová
Marta Kučerová
Iveta Paulová
Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 4
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI (SMIB) PODĽA NORMY ISO 27001: 2005
Lucia Kapinová, EMARK s.r.o., Bratislava

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIRONMENTÁLNE ŠKODY
Mgr. Zuzana Trokanova, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

MODEL VÝNIMOČNOSTI EFQM

ŘÍZENÍ KVALITY SLUŽEB
Pavel Blecharz, Hana Štverková, VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta

VZDELÁVANIE: AKO ZABEZPEČIŤ JEHO EFEKTÍVNOSŤ?
Ivan Burger, ibis partner Slovakia, s.r.o.

PRÍPRAVA A VÝCHOVA MANAŽÉROV KVALITY V SR
Iveta Paulová, Materiálovotechnologická fakulta STU Bratislava so sídlom v Trnave