Časopis KVALITA 4-2010


Editorial

Vážení čitatelia,

záver roka je v našich mysliach spojený s bilancovaním udalostí, ktoré sa nás dotýkali, ovplyvnili naše rozhodnutia. Je zároveň aj prípravou na ďalší rok.

Je veľmi príjemné, že sa už kríza pomaly vytráca a život sa v našich firmách vracia do starých, úspešných koľají. Pochopiteľne, manažment firiem urobil v uplynulom období veľa zmien preto, aby zotrvali na trhu. Zmien niekedy nie veľmi populárnych, ale v konečnom dôsledku utvrdzujúce postavenie firmy na trhu, alebo zmien pre zvyšovanie kvality produkcie resp. poskytovaných služieb.

Jednou z možností ako sa zlepšovať, je použitie benchmarkingu ako nástroja na porovnávanie sa s ostatnými. Účasť v súťaži Národná cena SR za kvalitu je jednou z možností a metodika modelu výnimočnosti EFQM vhodným nástrojom k neustálemu zlepšovaniu sa.

V tomto roku sa súťaže zúčastnilo viac ako 30 organizácií, čo odráža narastajúci záujem slovenských firiem o zlepšovanie kvality. Výsledky súťaže, rozhovory s najúspešnejšími a rovnako aj predstavenie modelu výnimočnosti EFQM sú a budú pravidelnou súčasťou časopisu aj v budúcom 19. ročníku.

Teší nás, že v rámci Európskeho týždňa kvality na udeľovaní Národnej ceny SR za kvalitu získali dvaja naši autori veľmi prestížne ocenenie v kategórii najlepší odborný príspevok v súťaži Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality. Ocenenie získali za články uverejnené v našom časopise a tak sa rovnako tešíme aj my a gratulujeme obom autorom.

Dovoľujem si na tomto mieste poďakovať aj ostatným autorom, vďaka ktorým má náš časopis rastúci trend čitateľnosti. Bez reklamy by to však nebolo možné, preto naša vďaka patrí aj tým, ktorí náš časopis finančne podporili.

Aby sme potvrdili našu pozíciu a v budúcom roku zvýšili účasť na odbornom mediálnom trhu, plánujeme aj pomocou novej webstránky časopisu osloviť väčší počet čitateľov a poskytnúť informácie širšej verejnosti z oblasti manažérstva.

Budem rád, keď aj vy budete spolu s redakciou spolutvorcami časopisu, ale aj jeho kritikmi.

Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie a úspešný nový rok.

Ladislav Majchrák
vydavateľ

Obsah

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA KVALITY – ANGAŽOVANOSŤ A KOMPETENTNOSŤ ĽUDÍ
Jarmila Šalgovičová, Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava
Matej Bílý, Slovenský metrologický ústav, Bratislava

PRÍNOSY VHODNE IMPLEMENTOVANÉHO SMK V MODERNOM RIADENÍ ORGANIZÁCIE
Peter Frischer, TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava, Pobočka Košice

NÁVRH MODELU INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
Martin Kašša, Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom

ŠESŤ PRINCÍPOV METÓDY SIX SIGMA
Miriam Kasanická, Management Systems, s.r.o., Bratislava

ŠTRUKTÚRA MODELU VÝNIMOČNOSTI EFQM
Mark Slavický, PosAm spol. s r.o., Bratislava

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2010

SYSTÉM MERANIA A ANALÝZY PROCESOV – ZÁKLADNÉ VÝCHODISKO PRE ICH ÚSPEŠNÉ RIADENIE A TRVALÉ ZLEPŠOVANIE ICH KVALITY A PRODUKTIVITY
Radovan Oreský, EMARK s.r.o., Bratislava

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI POSKYTOVANÍ IT SLUŽIEB
Branislav Minárik, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava

JAK EFEKTIVNĚ REALIZOVAT BENCHMARKING – ČÁST 5
Jaroslav Nenadál, Katedra kontroly a řízení jakosti, VŠB-TU Ostrava

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI ZAVÁDĚNÍ TPM
Pavel Škoda, Hayes Lemmerz Autokola, a.s., Ostrava

ZKUŠENOSTI S VYBRANÝMI METODAMI A NÁSTROJI KVALITY V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU
Alena Maňáková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

TALENTI VE FIRMÁCH
Radka Šušková, New Dimension, s.r.o., Frýdek Místek

PÄŤ CERTIFIKÁTOV INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
Pavol Šurín, PosAm, spol. s r. o., Bratislava