Časopis KVALITA 4-2013


Editorial

Milí čitatelia,

je pre nás potešením, že na stránkach nášho časopisu vás môžeme informovať o významnom úspechu v oblasti zvýšenia povedomia o kvalite, o vládou Slovenskej republiky schválenom dokumente Národný program kvality SR na obdobie 2013 – 2016, ktorý úspešne predložil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, národný garant kvality. Ako koordinátor štátnej politiky, ktorý v nadchádzajúcom období bude koordinovať aktivity rezortov, samosprávy a ostatných zainteresovaných strán s cieľom zvyšovania kvality vo všetkých oblastiach života spoločnosti s hlavným cieľom spolupodieľať sa na zabezpečení konkurencieschopného a efektívneho prostredia v Slovenskej republike.

Prijatie Charty kvality Slovenskej republiky, ktorá je jedným z významných predpokladov naplnenia cieľov Národného programu kvality SR, čím SR nadviazala na medzinárodne úspešný systém podpory kvality realizovaný v zahraničí. Chartu k dnešnému dňu podpísali významní predstavitelia vlády Slovenskej republiky a organizácií, ktoré sa významnou mierou podieľajú na budovaní a zabezpečovaní kvality produkcie a života na Slovensku.

Aktivity a výsledky najvýznamnejších súťaží ako na Slovensku, tak aj v Čechách, ktoré sa každoročne vyhlasujú v rámci Európskeho týždňa kvality. Teší nás, že v súťaži Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života v kategórii najlepší odborný príspevok sme opäť získali ocenenie vďaka článku člena redakčnej rady nášho časopisu.

Časopis KVALITA bol mediálnym partnerom najvýznamnejších odborných podujatí v oblasti kvality, na ktorých sa úspešne prezentovali tí najlepší, tí, ktorí šíria dobré meno nielen doma, ale aj v zahraničí.

O všetkých udalostiach, o úspechoch a skúsenostiach vás budeme informovať aj v ďalšom, už v XXII. ročníku nášho časopisu.

Dovoľte nám sa vám všetkým – autorom príspevkov, odborným partnerom, reklamným partnerom a samozrejme vám čitateľom – poďakovať a popriať úspešný rok.

Redakcia časopisu

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (5. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Revize ISO 9001 a vývoj systémů managementu
Jan Miler, Lloyd’s Register Quality Assurance

Model systému manažérstva podľa STN ISO 16949:2009 ako základ pre tvorbu mapy procesov s ohľadom na dodržiavanie špecifických požiadaviek zákazníka v automobilovom priemysle
Michal Čierny, SaarGummi Slovakia s.r.o.

Každodenná kvalita… umenie informovať
Karol Frühauf, INFOGEM AG Baden, Švajčiarsko

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Breakfast
Michal Pyšný, EMARK

ISO/TS 16949 Zmeny v certifi kačnom procese
Juraj Kliment, Lloyd´s Register Quality Assurance

Otázky manažerů…
Kolektiv autorů, Kaizen Institute, s.r.o.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ KVALITY 2013 NA SLOVENSKU

Ve Španělském sále byla předána prestižní ocenění Excelentní firma a Společensky odpovědná firma

Večer s Českou kvalitou
David Kubla, Národní informační středisko podpory kvality

Cena Rady kvality České republiky za aplikaci Age Managementu
Pavel Ryšánek, Národní informační středisko podpory kvality

XX. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality:
„Obroda kvality – spoluvytváranie životaschopnej budúcnosti“
Milan Šesták, Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Národný program kvality Slovenskej republiky na obdobie 2013 – 2016

Fórum kvality vo verejnej správe – využitie modelov kvality na zvýšenie efektivity riadenia

Spoločenská zodpovednosť v praxi
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Špecifické prvky kvality v zdravotnej starostlivosti
Mária Kovaľová, UKF Nitra