Časopis KVALITA 2-2014


Editorial

Milí čitatelia,

držíme v ruke 2. tohtoročné číslo časopisu KVALITA. Nájdeme v ňom pestrú paletu článkov, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami z rôznych oblastí, ktoré určite zaujmú manažmenty našich firiem. Nejde však iba o toto číslo. Hlavné krédo všetkých, ktorí s časopisom žijeme, je: „Zachovať a vylepšovať kvalitu KVALITY.“ Ako to dosiahneme? Predovšetkým sledovaním diania v okolitom odbornom svete a rýchlou reakciou na trendy. Už v tomto čísle sa stretneme s nanajvýš užitočnými informáciami o návrhu veľkej revízie ISO 9001, ktorá vyjde už na budúci rok. Odborníci zo známej certifikačnej spoločnosti Lloyd´s Register Quality Assurance nás informujú o zmenách, ktoré prinesie veľká revízia ISO 9001. A hoci nejde o definitívne znenie ISO 9001, skúsenosti z predchádzajúcich veľkých revízií nám ukazujú, že základné princípy a štruktúry pripravovaných znení noriem pravdepodobne ostanú nezmenené oproti draftom. Okrem spomínanej revízie ISO 9001 si prečítate aj o ďalšej norme, ISO 55001 – Norma na spravovanie majetku. Preto prosíme odborníkov: Prispievajte!

V súlade so schválenou stratégiou Národného programu kvality SR na obdobie 2013 – 2016 boli vytvorené a začali svoju činnosť odborné sekcie Rady NPK SR, ktoré vám budeme na stránkach nášho časopisu postupne predstavovať – Kvalita v sociálnych službách a Spoločenská zodpovednosť organizácií.

Sme radi, že aj v tomto roku pokračujeme v spolupráci s Národním informačním střediskem podpory kvality v Českej republike pri uverejňovaní informácií a noviniek z kvality v Čechách. V tomto čísle si prečítate o START EUROPE – novom programe oceňovania v rámci Národnej ceny kvality ČR.

Aké sú odporúčania pri správnom písaní interného dokumentu alebo aké je využitie softvéru Tecnomatix vo výrobnom procese? Tieto, ale aj ďalšie témy, o ktorých si môžete prečítať v tomto čísle, vás môžu inšpirovať.

Našou snahou a podnetom pre zlepšovanie časopisu sú námety, pripomienky a kritika vás – čitateľov. Píšte, mailujte i telefonujte. Z kritiky sa radi poučíme a podnetné návrhy prijmeme. Veď kto iný ako KVALITA by mal akceptovať princíp trvalého zlepšovania?

Mikuláš Čollák

Ako sme vás v minulom čísle informovali, napriek nečakanej a smutnej udalosti, náhleho úmrtia nášho priateľa a vydavateľa časopisu KVALITA, Ing. Ladislava Majchráka, chceme pokračovať v jeho práci a naďalej vydávať časopis KVALITA.

Dovoľte nám preto oznámiť vám, že od tohto čísla mení časopis svojho vydavateľa. Novým vydavateľom bude spoločnosť Radovan Ďugel – DRAM, Žilina, na základe platnej zmluvy o prevode vydavateľského oprávnenia k periodickej tlači medzi doterajším vydavateľom časopisu KVALITA, spoločnosťou MASM, s.r.o., a novým vydavateľom, spoločnosťou Radovan Ďugel – DRAM. Tá preberá práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv týkajúcich sa vydávania a distribúcie časopisu KVALITA, bez potreby uzatvárania dodatkov k existujúcim zmluvám (napr. objednávky na predplatné časopisu KVALITA na rok 2014). Všetky identifikačné údaje na nového vydavateľa sú uvedené na www.casopiskvalita.sk.

Veríme, že táto zmena vám nespôsobí problémy pri ďalšej komunikácii s našou spoločnosťou a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Redakcia

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (7. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

ISO/DIS 9001:2014 o krok vpred k novému štandardu ISO 9001
Juraj Kliment, Jiří Bašta, Lloyd´s Register Quality Assurance

Pojetí výkonnosti systémů managementu kvality v současném konkurenčním prostředí
Jaroslav Nenadál, VŠB – TU Ostrava

ISO 55001 norma na spravovanie majetku
Vladimír Žabár, Lloyd’s Register Quality Assurance

Interný dokument – môj kolega, môj partner
Alžbeta Szabóová, LEONI Slovakia, spol. s r.o.

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR – Spoločenská zodpovednosť organizácií
Iveta Paulová, Rada Národného programu kvality SR
Jaromíra Vaňová, Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z.

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR – Kvalita v sociálnych službách
Mária Kovaľová, Rada Národného programu kvality SR
Ondrej Buzala, Rada Národného programu kvality SR

Využitie Tecnomatix Plant Simulation pri optimalizácii procesu montáže
Richard Foriška, Materiálovotechnologická fakulta STU
Róbert Kovács, Materiálovotechnologická fakulta STU
Yulia Šurinová, Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality

START EUROPE – nový program oceňování v rámci Národní ceny kvality České republiky
Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Zvýšenie úspešnosti podnikov v kontexte vnútropodnikovej komunikácie
Hajnalka Németh, PC CENTER

Kvalita člověka jako základ kvality národa aneb co je hrubé domácí štěstí
Šárka Janků, Vysoká škola báňská – TU Ostrava

Kvalitou k vyšší výkonnosti
Růžena Petříková, Rada kvality ČR

7. ročník súťaže: Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života