Časopis KVALITA 3-2014


Editorial

Milí čitatelia,

jeseň je plná nových aktivít, významných udalostí.

O čom si môžete prečítať v tomto čísle? Napríklad o rozdieloch medzi prvým návrhom normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako ISO/CD 45001 a platnou normou OHSAS 18001. Robíte správne veci správne, a napriek tomu to nestačí. V článku „Kvalita nielen pre stredných a veľkých“ nájdete nový pohľad, čo je kvalitný produkt a kedy sa ním stáva. Príklad z praxe poukazuje na opodstatnenosť integrácie zložiek riadenia organizácie, ako sú kvalita, environment, BOZP a ďalšie. Aký veľký je vplyv produktivity a kvality na výkon výrobnej linky si prečítate v článku „Kusy, kusy, kusy!“.

Už je to druhý rok, odkedy uverejňujeme seriál o nedostatkoch pri uplatňovaní manažérskych systémov. Zmenám sa nemusíme brániť, musíme ich ale plánovať dôsledne a kvalifikovane, aby sme sa vedeli pripraviť na ich možný nežiaduci dôsledok.

November, Mesiac kvality, je tradične v znamení odovzdávania cien a ocenení účastníkom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014, ktorej vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Tento rok k nemu pribudla i nová súťaž – Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

Neoddeliteľnou súčasťou Mesiaca kvality sú i konferencie a semináre.

Súčasťou napĺňania Národného programu kvality SR je i organizovanie konferencie, kde sa prezentujú tí najlepší ako vzor pre smerovanie a rozvoj kvality produkcie, organizácií, ale aj života. Tento rok pôjde o XI. medzinárodnú konferenciu o kvalite s mottom: Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa koná v Bratislave.

Tradíciou sa stala konferencia Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, tento rok už 21. medzinárodná konferencia pri príležitosti Svetového dňa kvality pod názvom Zvládanie kompetenčných výziev, konaná vo Vysokých Tatrách.

Poslednou je pozvánka na seminár Kvalita v automobilovom priemysle.

Veríme, že vás články zaujmú a konferencie inšpirujú k zapojeniu sa do aktivít v rámci Mesiaca kvality.

Redakcia

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (8. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

Prvý návrh normy ISO pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je už k dispozícii
Vladimír Žabár, Lloyd’s Register Quality Assurance

Vymezení shody, neshody a řízení neshodné produkce
Tomáš Mašek, Česká zemědělská univerzita v Praze
Václav Legát, Česká zemědělská univerzita v Praze

Kusy, kusy, kusy! Stačí to?
Vplyv produktivity a kvality na výkon linky – simulácia
Ján Burieta, IPA Slovakia, s.r.o.

ISO/DIS 14001:2014 nové příležitosti v EMS
Jiří Welszar, Lloyd’s Register Quality Assurance

Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť
Katarína Kašubová, Katarína Verešová, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

XI. medzinárodná konferencia o kvalite

8. ročník Golf Quality Day 2014

Kvalita a BOZP – Bezpečnostná stúpačka i kotviaci bod zároveň – výsledky skúšok
Alojz Jančík, Elektrovod Žilina, a.s.

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. oslávilo prvé narodeniny
Iveta Paulová, Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.

Zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti je nikdy nekončiaca cesta
Viera Šuvadová, Slovenské elektrárne, a.s.

Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia
Pavol Strýček, Management Systems, s.r.o.

Kvalita nielen pre stredných a veľkých
Peter Kormanec, IPA Slovakia, s.r.o.

Kvalitní a bezpečná montáž: Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž – Program Česká kvalita
Lubomír Krůta, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Výroba kvality
Jaroslav A. Jirásek

Kvalita a predstihová inovácia – Quality and Leading Innovation QaLI – QWPL´2014
Kristina Zgodavová, Technická univerzita Košice