Časopis KVALITA 4-2014


Editorial

Milí čitatelia, milí priaznivci kvality a časopisu KVALITA

Pre mnohých z vás bol tento rok inšpiratívny, úspešný, výnimočný, ale bohužiaľ aj smutný… do „kvalitárskeho“ neba nám navždy odišli vzácni ľudia, ktorí nielen svojou odbornosťou, ale aj ľudskosťou prispeli k rozvoju manažérstva kvality – Ladislav Majchrák, Matej Bílý, Peter Frischer. Svojim osobným príkladom zostali vzorom pre nás všetkých a to nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej krajiny.

Sme však presvedčení, že sa na nás všetkých usmievajú a sú určite spokojní s tým, čo po sebe zanechali. Zanietených jednotlivcov, ale aj kolektívy, ktorí svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju manažérstva kvality a zvyšovaniu konkurencieschopnosti.

Toto číslo časopisu je o tom dôkazom.

Hlavnou udalosťou mesiaca november bolo slávnostné odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť v historickej budove Národnej rady SR za prítomnosti jeho excelencie prezidenta SR. Prinášame Vám informácie o jej víťazoch a jednotlivých stupňoch ocenení.

Podobnými aktivitami sa môžu pochváliť i naši priatelia z Českej republiky. V tomto čísle prinášame informácie o ich aktivitách konaných v rámci Európskeho týždňa kvality.

Záver aktivít súvisiacich s Európskym týždňom kvality a napĺňaním Národného programu kvality SR uzatvára XI. národná konferencia o kvalite s mottom „Kvalitou k výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti“.

Tak ako každoročne, i tento rok Slovenská spoločnosť pre kvalitu zorganizovala už XXI. medzinárodnú konferenciu usporiadanú k Svetovému dňu kvality pod názvom Zvládanie kompetenčných výziev.

Právom hrdí môžeme byť i na mladú generáciu, ktorá v študentskej súťaži The best student´s project 2014 organizovanej portálom www.produktivne.sk odprezentovala svoje úspešné projekty z oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby a manažérstva kvality.

Lacný výrobok nemusí znamenať vždy to, že zákazník ušetrí. Aká môže byť finančná strata z nedostatočnej kvality v porovnaní s ideálnym výrobkom? Je systém manažérstva kvality prínosom aj pre malé firmy a mikrofirmy? Návrh opatrení na úpravu skladu z pohľadu materiálového toku a dispozičného usporiadania skladov. O týchto, aj ďalších témach sa dočítate v tomto čísle.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým – autorom príspevkov, reklamným a odborným partnerom, vám čitateľom a popriať úspešný rok 2015.

kolektív časopisu KVALITA

Obsah

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (9. časť)
Mikuláš Čollák, MASM Michalovce

ISO/DIS 14001:2014 – jak na rizika v systémech environmentálního managementu
Jiří Welszar, Lloyd’s Register Quality Assurance

Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu
Filip Galgóci, Materiálovotechnologická fakulta STU

Systém managementu kvality – záhuba malých firem?
Ivo Šnajdr, DTO CZ s.r.o.

Využitie dopytovo orientovanej metódy návrhu k definovaniu požiadaviek na produkt
Lukáš Kamenický, Juraj Sinay, Technická univerzita v Košiciach

Národná cena SR za kvalitu 2014 pozná svojich víťazov
Katarína Kašubová, Katarína Verešová, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Nejlepší firmy a organizace si převzali ocenění „Excelentní firma“ a „Společensky odpovědná firma“

Galavečer s Českou kvalitou
David Kubla, Národní středisko podpory kvality

U malých a středních podniků postupně narůstá povědomí o společenské odpovědnosti
Lucie Mádlová, ČSJ, Národní středisko podpory kvality

Český systém kvality služeb pomáhá organizacím cestovního ruchu zlepšovat služby
Jan Miler, Lloyd’s Register Quality Assurance

Kvalita a cena
Pavel Blecharz, VŠB–TU Ostrava

Synchronizácia riadenia zásob
Marcela Malindžáková, Technická univerzita v Košiciach

XI. národná konferencia o kvalite
Katarína Kašubová, Katarína Verešová, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úspešné ukončenie 1. ročníka súťaže The best student´s project 2014
Yulia Šurinová

XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality: Zvládanie kompetenčných výziev
Milan Šesták, Slovenská spoločnosť pre kvalitu