Časopis KVALITA 3-2015


Editorial

Vážení čitatelia,

jeseň je obdobím v roku, kedy sa najmä v pracovnej oblasti pokračuje v rozbehnutých aktivitách, dobieha sa zameškané, hodnotí, bilancuje, ale aj uvažuje, čo ešte treba stihnúť do konca roka, kam smerovať. Pre lepšie rozhodovanie, kam smerovať, najmä v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti, Vám prinášame v tomto čísle množstvo podnetov…

Konečne sme sa dočkali. Máme oficiálne na svete revidované normy – v oblasti manažérstva kvality a aj environmentu. Čo je ich obsahom, sa dozviete na našich stránkach. V seriáli o nedostatkoch v oblasti manažérskych systémov sa tento raz autor zameral na proces vzdelávania ľudí vo firmách. V príspevku Hajnalky Németh sa dozviete, ako sa dajú aplikovať nástroje zlepšovania pre každodenné rozhodovanie pri bežných činnostiach. Svojou „troškou do mlyna“ prispeli i naši dvaja stáli prispievatelia – Juraj Kliment a Vladimír Žabár.

Aký je význam certifikácie osôb v oblasti manažérskych systémov, či opodstatnenosť kvality v oblasti metrológie? Aj o tomto si prečítate v tomto čísle.

Spoločenská zodpovednosť je zastúpená veľmi zaujímavým a prínosným príspevkom, ktorý odznel na nedávnej konferencii pre oblasť verejnej správy v Bruseli. Akiste Vás zaujmú v tejto oblasti i informácie a príspevky od našich partnerov a kolegov z Českej republiky.

Aj tento rok Vám prinášame informácie o významných konferenciách a stretnutiach – XII. medzinárodná konferencia o kvalite v Bratislave a Spoločenská zodpovednosť vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti v Ledniciach, kde sa dozviete novinky z oblasti komplexného manažérstva kvality, zlepšovania, výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Redakcia časopisu

Obsah

SYSTÉMY MAMAŽÉRSTVA

POHĽAD NA REVÍZIU ISO 9001:2015
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

OD OHSAS 18001 K ISO 45001: VÝVOJ NOVÉHO ŠTANDARDU NAPREDUJE
Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance

FDIS 9001/14001:2015 – NA CIEĽOVEJ ROVINKE K NOVÝM ŠTANDARDOM
Juraj Kliment
Jiří Bašta
Lloyd´s Register Quality Assurance

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 12. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

RIEŠENIE PREDĹŽENEJ KONZULTÁCIE/PORADENSTVA POMOCOU VYBRANÝCH NÁSTROJOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
Hajnalka Németh
certifi kovaná výživová poradkyňa
členka Aliance výživových poradců ČR

CERTIFIKÁCIA OSÔB

VÝZNAM CERTIFIKÁCIE OSÔB V OBLASTI MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Ľubomír Bušfy
Certifi kačný orgán pre osoby Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

METROLÓGIA

OPODSTATNENOSŤ KVALITY V OBLASTI METROLÓGIE
Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach
Zbyněk Schreier
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Jaromír Markovič
Slovenská legálna metrológia, n.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

SYSTÉM HODNOTENIA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
Jean-Marc Dochot
Národný korešpondent CAF, Belgicko
Generálny poradca pre organizačný manažment a RĽZ

STARTUJE DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU ODPOVĚDNÁ ŠKOLA
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

NEVIDIA A PREDSA ČÍTAJÚ, PÍŠU E-MAILY, CESTUJÚ
MÔŽE BYŤ ŽIVOT V TME KVALITNÝ?
Ivana Potočňáková
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

LEPŠÍ SVĚT VYŽADUJE VÍCE ODPOVĚDNOSTI V BYZNYSU
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

INFORMÁCIE

ČESKÁ KVALITA NOVĚ ZAHRNUJE I SPOLEHLIVÉ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE
Aleš Mrázek
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

UDELENIE ČLENSTVA ÚNMS SR V CEN A CENELEC
Martina Piklová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Jana Krivosudská
Technická univerzita v Košiciach
Milan Holeček
Západočeská univerzita v Plzni