Časopis KVALITA 4-2015


Editorial

Milí čitatelia,

…a opäť je za nami ďalší rok. Každý z nás ho zhodnocuje, aký vlastne bol. Splnil naše očakávania, predsavzatia, plány? A čo nás čaká v tom nasledujúcom?

Tieto isté otázky sme si položili i my – členovia redakčnej rady časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Avšak v prvom rade nám ide o to, aby sme prostredníctvom časopisu dokázali naplniť Vaše očakávania pri čítaní nových poznatkov, informácií a zaujímavých príspevkov.

Snažili sme sa priblížiť širšiemu okruhu čitateľov, nielen odborníkom a záujemcom v oblasti manažérstva kvality, ale aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa dotýka každého z nás. Z toho dôvodu uvítame Vaše podnety a návrhy na zaujímavé články, projekty, osobnosti.

Veľmi nás potešili Vaše pozitívne ohlasy na časopis, na jeho obsah a grafiku. Je to pre nás veľká motivácia, zároveň aj záväzok sa neustále zlepšovať.

Tohtoročné posledné číslo je venované najmä informáciám z plnenia Národného programu kvality v SR, ale aj v ČR, ako aj akciám konaných v rámci Európskeho týždňa kvality – Národných cien v Slovenskej republike a Českej republike a súvisiacich konferencií v oboch krajinách. Samozrejme, že okrem týchto významných udalostí nájdete veľa zaujímavých príspevkov.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým – autorom príspevkov, reklamným a odborným partnerom, Vám čitateľom a popriať úspešný rok 2016.

Redakčná rada

Obsah

SYSTÉMY MAMAŽÉRSTVA

INTERNÝ AUDÍTOR V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Juraj  Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Michal Jančok
IAA CZ
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

ENVIRONMENTÁLNÍ RIZIKA A JEJICH PROPOJENÍ S IDENTIFIKOVANÝMI ENVIRONMENTÁLNÍMI ASPEKTY PŘI PŘÍPRAVĚ SYSTÉMU NA NOVOU REVIZI ISO 14001:2015
Barbora Kalinová
Univerzita Tomáše Bati

AUDITY DRUHOU STRANOU AKO NÁSTROJ ZLEPŠOVANIA PROCESOV V STAVEBNÍCTVE
Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach
Beáta Stehlíková
Technická univerzita v Košiciach

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 13. ČASŤ
Mikuláš Čollák
MASM Michalovce

MINIMALIZÁCIA FYZICKÉHO ZAŤAŽENIA ZAMESTNANCOV PRI RUČNEJ MANIPULÁCII S BREMENOM NA VYBRANOM PRACOVISKU
Rastislav Beňo
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Tomáš Zelenay
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

VEREJNÁ SPRÁVA

PRÍLEŽITOSTI A PRIORITY PO APLIKÁCII MODELU CAF
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR

INFORMÁCIE

NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2015
NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2015

XII. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE

GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU
David Kubla
Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality

VE ŠPANĚLSKÉM SÁLE BYLY UDĚLENY OCENĚNÍ „EXCELENTNÍ ORGANIZACE“ A „SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE“

CAF MÍTING V BRUSELI
Ľubomír Plai
národný korešpondent CAF za SR

USKUTOČNIL SA XXII. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA KVALITY

GOLF QUALITY DAY 2015