titulka-KVALITA-3-2016

Časopis KVALITA 3-2016


Editorial

Milí čitatelia,

do rúk sa Vám dostáva jesenné číslo nášho časopisu. Snažili sme sa zozbierať také články, aby si tam každý našiel to svoje. Určite sa už mnohí z Vás tešíte na pravidelný seriál od nášho stáleho a dlhoročného prispievateľa Mikuláša Čolláka. Jeho súpis praktických skúseností so systémami manažérstva a upozornenie ich nedostatkov pri aplikácii je veľmi dobrým pomocníkom v akejkoľvej organizácii. Samozrejme, že ani teraz nezabudol na poviedku.

Jednu z okruhov tém tvoria príspevky zamerané na manažérstvo kvality a zlepšovanie procesného prístupu vo výrobných organizáciách. Vtipne nazvaný článok P ako patálie v procesnom prístupe zaujme čitateľov praktickými ukážkami k tomuto prístupu v známej špičkovej výrobnej organizácii na Slovensku. Veľmi cennou informáciou je určite aj tá skutočnosť, že sa pripravuje vydanie aktualizácie novej normy na manažérstvo kvality v automotive IATF 16 949. V príspevku autori popisujú nový obsah normy, jej zmeny a porovnávajú normu s normou ISO 9001:2015. Prínosom je aj príspevok o vhodnosti, primeranosti, efektivite a účinnosti systému manažérstva kvality – ich vnímanie a posudzovanie.

Oblasť verejnej správy je zastúpená formou príspevku o využití manažérskych prístupov v miestnych samosprávach. V príspevku sa porovnáva prístup k manažérstvu kvality v súlade s normou IS0 9001 a modelmi EFQM a CAF a výsledky prieskumu o využívaní rôznych manažérskych metód v samospráve. V časopise nájdete aj informáciu o pripravovanom 7. stretnutí európskych používateľov modelu CAF, ktorá sa v rámci predsedníctva SR v EÚ uskutoční v Bratislave. Hlavnou témou stretnutia bude identifikácia, prioritizácia a implementácia zlepšovania v modeli CAF.

Posledné z tém, ktoré v časopise nájdete, je od našich prispievateľov z ČR a ide o príspevok z oblasti bezpečnosti potravín, konkrétne ide o sťahovanie potravinárskych výrobkov z trhu spôsobené obalmi a príspevok o Novej značke „Komfortní obuv“ v Programe Česká kvalita.

Závere by sme Vás radi poinformovali o pripravovanej tradičnej konferencii o kvalite, ktorú sme už aj v názve rozšírili o oblasť spoločenskej zodpovednosti. Motto: Kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou sa stávame výnimočnými, je pre túto konferenciu príznačné. Organizátor a spoluorganizátor konferencie sa i tento rok snažili vytvoriť pestrý program pre čo najširší okruh nadšencov v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti v podnikateľskej sfére, ale aj verejnej správe. Cieľom konferencie je zároveň nadviazanie nových kontaktov pre spoluprácu, získavania nových poznatkov a skúseností a vzájomnú pomoc pre dosiahnutie výnimočnosti organizácií nielen v rámci SR, ale aj ČR.

Redakcia

Obsah

KVALITA V PRAXI

HLAVNÉ NEDOSTATKY PRI UPLATŇOVANÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV 15. ČASŤ
Mikuláš Čollák

P AKO PATÁLIE S PROCESNÝM PRÍSTUPOM
Alena Trabalková
Chemosvit Folie a.s.

BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

STAHOVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Z TRHU ZPŮSOBENÉ OBALY
Dan Jakubec
Lloyd‘s Register Quality Assurance

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

IATF 16949 – VYDANIE NOVÉHO ŠTANDARDU MANAŽÉRSTVA KVALITY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE SA BLÍŽI
Juraj Kliment, LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc, HF TU Košice, KIM

VYUŽITIE MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV RIADENIA V MIESTNYCH SAMOSPRÁVACH
Gabriela Bogdanovská
Technická univerzita v Košiciach

VHODNOST, PŘIMĚŘENOST, ÚČINNOST A EFEKTIVNOST SYSTÉMŮ MANAGEMENTU KVALITY – JEJICH VNÍMÁNÍ A POSUZOVÁNÍ
Jaroslav Nenadál
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

INFORMÁCIE

7. STRETNUTIE EURÓPSKYCH POUŽÍVATEĽOV MODELU CAF

NOVÁ ZNAČKA „KOMFORTNÍ OBUV“ V PROGRAMU ČESKÁ KVALITA
Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI
7. – 8. december 2016