titulka-KVALITA-1-2017

Časopis KVALITA 1-2017


Editorial

Milí naši priaznivci

Dostáva sa Vám do rúk tohtoročné prvé číslo časopisu KVALITA a SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ. Vychádza v období, keď sa prebúdza príroda a jar je v plnom rozkvete. S týmto obdobím prichádza aj nová energia, ktorú mnohí z nás využívajú na zlepšenie kvality života, kde neodmysliteľne patria nielen pracovné aktivity, ale aj tie súkromné. Vyváženie pracovného a súkromného života je kľúčový faktor pre výkonnosť nás všetkých na dosahovanie vytúžených cieľov a plánov. Keďže sa i naši stáli, ale aj občasní prispievatelia nadopovali tou správnou energiou, obdarili náš časopis zaujímavými, a verím, že i podnetnými príspevkami.

V jeho obsahu nájdete ďalšie pokračovanie seriálu príspevkov o nedostatkoch v systémoch manažérstva z pera nášho verného charizmatického Mikuláša Čolláka, ktorý sa tentoraz zaoberá problémami v zdravotníctve. Nezabudol ani na krátku poviedku.

Pokračujeme aj informáciami a článkami o návrhoch a obsahu nových noriem pre rôzne odvetvia, ktoré sa dotýkajú manažérstva kvality.

Oboznámite sa i s veľmi aktuálnou témou, akou je kvalita potravín a požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu.

Určite Vás zaujme i článok o zefektívňovaní procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six sigma, v ktorom je predstavená realizácia projektu a jeho výstupov v praxi – konkrétnej organizácii.

O úrovni kompetencií zamestnancov pre naplnenie požiadaviek normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 sa dozviete v článku, ktorý prezentuje krátky prieskum v podnikoch v SR.

V minulom čísle sme informovali o súťažiach, v ktorých sa oceňujú úrovne aplikácie modelov TQM – modelu výnimočnosti EFQM a modelu CAF v SR a ČR. V tomto čísle Vám predstavíme aplikáciu Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch. Ide o model TQM, resp. business model, ktorý sa využíva najmä v USA, ale začína byť populárny aj v iných krajinách (podobne ako model výnimočnosti EFQM, ktorý sa začína uplatňovanť vo všetkých krajinách sveta a možno ho nazvať ako globálny model výnimočnosti).

Oblasť spoločenskej zodpovednosti je zastúpená veľmi zaujímavými a podnetnými príspevkami od našich priateľov z Čiech. Dozviete sa o prestížnom ocenení za naplňovanie cieľov udržateľného rozvoja OSN – ceny SDGS, ktoré je prvýkrát v ČR a prinášame informáciu o Cene hejtmana za spoločenskú zodpovednosť, ktorá sa už niekoľko rokov stretáva v ČR s veľkým úspechom.

Pochváliť sa úspechom v oblasti spoločenskej zodpovednosti môžeme aj na Slovensku. Nedávny víťaz Národnej ceny SR za kvalitu, Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. Humenné, ktoré veľmi úspešne aplikuje model výnimočnosti EFQM, bolo ocenené Nadáciou Pontis v súťaži Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie.

V závere prinášame informácie o organizovaní konferencií v oblasti kvality, inovácií a spoločenskej zodpovednosti. Budeme radi, ak sa s Vami stretneme na niekotrej z ponúkaných konferencií.

Želáme Vám veľa slniečka, energie, dobrej nálady a entuziazmu pre zlepšovanie kvality života.

Redakcia

Obsah

KVALITA A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu
Peter Zajác, Jozef Čapla
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

KVALITA V PRAXI

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov, 16. časť
Mikuláš Čollák

Základné požiadavky pre uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh Európskej únie
Jozef Kováč
Ekom spol. s r.o.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Ceny SDGs: Prestižní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN poprvé v ČR
Lucie Mádlová
Asociace společenské odpovědnosti

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost
Julie Borovcová
Česká společnost pro jakost
Národní středisko podpory kvality

SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA

IATF 16949:2016 – prechod na novú verziu štandardu kvality v automobilovom priemysle
Juraj Kliment
LRQA, HF TU Košice, KIM
Marek Šolc
HF TU Košice, KIM

Čo je nové v súbore noriem STN ISO 9000?
Jozef Grauzeľ
MASM – Systémy kvality

Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie
Pavel Horník
TÜV SÜD Slovakia, s. r. o.

Kompetencie zamestnancov v kontexte noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2014
Jaromíra Vaňová
Materiálovotechnologická fakulta STU
Iveta Paulová, Edita Hekelová
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Zefektívňovanie procesov organizácie verejných služieb využitím Lean Six Sigma
Pavel Večeřa
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch
Otília Zorkóciová, Lenka Škodová
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ošetrovateľské centrum z Humenného si v súťaži zodpovedných firiem Via Bona Slovakia 2016 prevzalo jednu z hlavných cien i Cenu verejnosti

KVALITA-QUALITY 2017
Růžena Petříková
místopředseda Rady kvality ČR

POVIEDKA

Dedukcia priam holmesovská
Mikuláš Čollák