2-2014

24aug/14
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (7. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé V tomto pokračovaní seriálu o chybách a nezhodách sa zameriame na plánovanie v manažérskych systémoch. S plánovaním úzko súvisí i teória a prax zmien. Väčšine čitateľov časopisu KVALITA je známy PDCA cyklus, preto mi prepáčia malú exkurziu pre tých, ktorí náš kruh nepoznajú. Cyklus sme demonštrovali v príklade 39 (číslo 1/2014). Zopakujeme si jeho podstatu.Čítať viac…

20aug/14

ISO/DIS 9001:2014 o krok vpred k novému štandardu ISO 9001

Juraj  Kliment Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical Manager resumé Po prvýkrát nám ISO organizácia dáva možnosť nazrieť do procesu revízie  nepochybne najrozšírenejšieho štandardu  ISO 9001 prostredníctvom publikovania dokumentovanej formy štandardu v jednotlivých fázach tohto procesu. Po vydaní návrhu komisie (Committee Draft) sa dostáva do rúk všetkým zainteresovaným stranám aj návrh medzinárodného štandarduČítať viac…

16aug/14

Pojetí výkonnosti systémů managementu kvality v současném konkurenčním prostředí

Jaroslav Nenadál VŠB – TU Ostrava, Katedra kontroly řízení jakosti vysokoškolský pedagog resumé Příspěvek definuje pojem „výkonnost“ systému managementu kvality a jeho základní funkce, jež podporují dodávání hodnoty pro zákazníky i další zainteresované strany. Popisuje možné přístupy k měření výkonnosti systémů managementu kvality, včetně výpočtu komplexního ukazatele této výkonnosti a podmínek jeho praktické aplikace. V závěru je stanovena hypotéza oČítať viac…

12aug/14

ISO 55001 norma na spravovanie majetku

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V súčasnej dobe vyvstáva pred väčšinou organizácií stále významnejšia úloha efektívne riadiť a spravovať širokú škálu majetku (najmä, ale nielen hmotného majetku), ktorý je potrebné udržiavať v stave bezpečnom pre užívateľov a v súlade s legislatívou, licenciami a záväzkami organizácie. Účinným pomocníkom pri plnení tejto neľahkej úlohy je ďalšia z noriemČítať viac…

08aug/14

Interný dokument – môj kolega, môj partner

Alžbeta Szabóová LEONI Slovakia, spol. s r.o. zmocnenec pre kvalitu a environment resumé Interný dokument by mal byť našim kolegom, partnerom. V prípade hľadania odpovede na našu nezodpovedanú otázku či pri hľadaní usmernenia, odpoveď by sme mali dostať od nášho „kolegu, partnera“ – mali by sme ju nájsť v internom dokumente. Čo je pravým účelom interných dokumentov? V čom spočívaČítať viac…

04aug/14

Spoločenská zodpovednosť organizácií

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR Iveta Paulová Rada Národného programu kvality SR predseda odbornej sekcie strategická skupina NPK SR – člen Jaromíra Vaňová Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. resumé Ak chce byť organizácia úspešná a konkurencieschopná, nestačí, keď dokáže vyrobiť kvalitné  výrobky, resp. poskytnúť očakávanú službu. Svoje aktivity musí riadiť tak, aby svojimi dopadmi bola prospešná ajČítať viac…

28júl/14

Kvalita v sociálnych službách

Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR Mária Kovaľová Rada Národného programu kvality SR podpredseda odbornej sekcie Ondrej Buzala Rada Národného programu kvality SR tajomník sekcie resumé Kvalita v našich zariadeniach sociálnych služieb je síce často skloňovaná, ale väčšinou v zmysle, že na ňu nie sú peniaze. Alebo, že stojí príliš veľa peňazí. Kvalita však v skutočností nie je oČítať viac…

24júl/14

Využitie Tecnomatix Plant Simulation pri optimalizácii procesu montáže

Richard Foriška Materiálovotechnologická fakulta STU študent Róbert Kovács Materiálovotechnologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovotechnologická fakulta STU vysokoškolský učiteľ resumé Vznik konceptu Digitálny podnik ako realistického, integrovaného počítačového modelu výrobného miesta, bol priamo vyvolaný v priebehu posledných niekoľkých rokov potrebou plánovania zložitých priemyselných procesov a využitím možných softvérov pri plánovaní. V súčasnosti sú na trhuČítať viac…

20júl/14

START EUROPE – nový program oceňování v rámci Národní ceny kvality České republiky

Petr Koten Česká společnost pro jakost výkonný ředitel resumé Národní cena kvality České republiky vstoupila rokem 2014 do svého dvacátého ročníku. Jednou z novinek je zařazení zcela nového programu Rady kvality ČR, programu oceňování START EUROPE, který je kompatibilní s mezinárodním oceněním Committed to Excellence udělovaného EFQM. Zjednodušeně lze říci, že v rámci dosavadních programů Národní ceny kvality České republikyČítať viac…

16júl/14

Zvýšenie úspešnosti podnikov v kontexte vnútropodnikovej komunikácie

Hajnalka Németh PC CENTER manažérka resumé Komunikácia zohráva významnú úlohu pri dosahovaní výkonnosti firiem a je faktorom, ktorý výrazne určuje rozvoj a postavenie podnikov na trhu. Príspevok sprehľadňuje základné prvky vnútropodnikovej komunikácie a predpoklady jej úspešnosti. Načrtnú sa aj možnosti merania a hodnotenia úspešnosti podnikovej komunikácie. Úvod V zásade od komunikácie medzi zamestnancami závisí výkon a úspešnosť podniku. Vnútropodniková komunikáciaČítať viac…