3-2014

28nov/14
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (8. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé Čas rýchlo plynie. Ani sme sa nenazdali a už sú to dva roky, odkedy uverejňujeme seriál o nedostatkoch pri uplatňovaní manažérskych systémov. Okruhy nedostatkov, čo sú vlastne  názvy kapitol, sú výsledkom pozorovaní autora pri návštevách mnohých firiem – od Michaloviec do Bratislavy až po Medzilaborce. Ako je zrejmé z tohto pokračovania, nedarí sa vytvárať legislatívneČítať viac…

24nov/14

Prvý návrh normy ISO pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je už k dispozícii

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Nová norma ISO 45001, vychádzajúca zo známej normy OHSAS 18001 stanovujúcej požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bola 17. 7. 2014 vydaná ako tzv. Návrh komisie (Committee Draft, CD). Je to prvý významný krok na ceste k publikovaniu normy ISO 45001 naplánovaného na september 2016. Vo svojomČítať viac…

20nov/14

Vymezení shody, neshody a řízení neshodné produkce

Tomáš Mašek Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta doktorand Václav Legát Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta profesor resumé Příspěvek je zaměřený obecně na shodu, neshodu systémů a produkce a dále na řízení neshodné produkce vycházející z normy ISO 9001, která v dnešní době představuje významnou část v oblasti kladení požadavků na systém managementu kvality. V příspěvku jsouČítať viac…

16nov/14

Kusy, kusy, kusy! Stačí to?

Vplyv produktivity a kvality na výkon linky – simulácia Ján Burieta IPA Slovakia, s.r.o. projektový manažér resumé Pre mnoho manažérov firiem je prvoradý výkon výroby – kusy a kvalita často zostáva až na druhom, prípadne ďalšom mieste. Preto som sa rozhodol zistiť veľkosť vplyvu produktivity a kvality na výkon výrobnej linky praktickým riešením. Na vytvorených simulačných modeloch linky je ukázanéČítať viac…

12nov/14

ISO/DIS 14001:2014 nové příležitosti v EMS

Jiří Welszar Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Červencovým vydáním ISO/DIS 14001:2014 jsme opět postoupili v procesu revize této normy určené pro systémy environmentálního managementu. Co nového to přineslo a na co se již nyní zaměřit? O novinkách, spojených s použitím závazného vnitřního uspořádání norem ISO dle Annexu SL, již bylo napsáno mnohé. Cílem tohoto a následujících příspěvků jeČítať viac…

08nov/14

Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR odbor kvality Niet pochýb, že každý subjekt s cieľom zvyšovania svojej konkurencieschopnosti a plnenia požiadaviek svojich zákazníkov využíva všetky dostupné nástroje a metódy, ako posilniť svoju pozíciu na trhu. Kvalita je pritom prioritou a jednoznačným meradlom efektívnosti a účinnosti organizácie.Čítať viac…

04nov/14

Kvalita a BOZP – neoddeliteľné súčasti integrovaného systému manažérstva v praxi

Bezpečnostná stúpačka i kotviaci bod zároveň – výsledky skúšok Alojz Jančík Elektrovod Žilina, a.s. manažér kvality resumé Článok na konkrétnom príklade poukazuje na opodstatnenosť integrácie jednotlivých zložiek riadenia organizácie, ako sú kvalita, environment, BOZP a ďalšie, pretože sú súčasťou celkového riadenia organizácie. Z pohľadu samotnej organizácie, ale aj celospoločenského hľadiska sú jednotlivé zložky riadenia tak úzko prepojené, že je niekedyČítať viac…

28okt/14

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. oslávilo prvé narodeniny

Iveta Paulová Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. predseda Občianske združenie Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. (ďalej len CVZP) bolo založené v septembri 2013. Ide o dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické záujmové združenie občanov a právnických osôb, ktorí majú záujem podporovať aktivity súvisiace so zlepšovaním kvality produktov, služieb, procesov, organizácií, kvality života. Dôraz je kladený na výnimočnosť organizáciiČítať viac…

24okt/14

Zvyšovanie ľudskej spoľahlivosti je nikdy nekončiaca cesta

Viera Šuvadová Slovenské elektrárne, a.s.,  člen skupiny Enel centrálny koordinátor pre program spoľahlivosti ľudského činiteľa resumé Príspevok hovorí o tom, akým spôsobom je v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (SE, a.s.) zavedený Program spoľahlivosti ľudského činiteľa (Program). Stručne popisuje „čo je to program spoľahlivosti ľudského činiteľa“, aké nástroje sú používané v rámci zvyšovania spoľahlivosti, čo je to ľudskáČítať viac…

20okt/14

Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia

Pavol Strýček Management Systems, s.r.o. riaditeľ resumé Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia pozná požiadavky zákazníka a podľa toho prispôsobuje svoju internú organizáciu, aby ich najlepšie plnila. Služba zákazníkovi je povýšená nad službu hierarchii. Jednoduché a logické. Zmeniť organizáciu na tento model vyžaduje znalých lídrov schopných neustále hľadať potenciál na zlepšenie, motivovať, efektívne komunikovať a konať – robiť rozhodnutia a zmeny.Čítať viac…