Ročník 2014

08júl/14

Kvalitou k vyšší výkonnosti

Růžena Petříková Rada kvality ČR místopředseda RK ČR odborný garant konference Úvodem Léta se o ni mluví, je vyžadována, kritizována, velebena i zatracována, často i postrádána. Řeč je o kvalitě, která představuje základní bázi konkurenceschopnosti, a to ve všech oborech lidského snažení. Daleko více a častěji hovoříme rovněž o kvalitě života, a to zejména ve spojení s kreativitou, invencí, vynalézavostí,Čítať viac…

04júl/14

7. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 7. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“. Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. Cieľom súťaže je upozorniť aČítať viac…

04jún/14
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (6. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé A my pokračujeme ukážkami príkladov nezhôd a chýb pri uplatňovaní manažérskych systémov v praxi firiem. V našom seriáli sa snažíme o zrozumiteľnosť, preto niekedy nepoužívame normalizované pojmy, ale „reč praxe“. Aby sme mohli citovať už uvedené príklady a odporúčania, zachovávame kontinuitu v číslovaniach kapitol, príkladov i odporúčaní z predchádzajúcich čísel. Aj príklady Vás, čitateľov, môžuČítať viac…

28máj/14

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – jeden z kritických faktorů úspěchu

Jindřich Vincek Lloyd’s Register Quality Assurance Senior Lead Assessor resumé Ve svém příspěvku bych se chtěl s Vámi podělit o své zkušenosti, s jakými přístupy k „Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ se setkávám při auditech, zejména ve strojírenských firmách v České republice. Cílem tohoto článku není vyjmenovat a popsat všechny nedostatky a chyby související s bezpečností a ochranou zdraví,Čítať viac…

24máj/14

Reaktívny verzus preventívny prístup ku kvalite v automobilovom priemysle

Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovo technologická fakulta vysokoškolský učiteľ Juraj Kliment Lloyd´s Register Quality Assurance Automotive sector manager resumé Cieľom príspevku je prezentovať reaktívny a preventívny prístup k riadeniu kvality v automobilovom priemysle a v nadväznosti potrebu aktualizácie systémovej dokumentácie. Ako príklad preventívneho prístupu je diskutovaná metóda tzv. Reverznej PFMEA, ktorá sa javí ako vhodný a efektívnyČítať viac…

20máj/14

Jazyk a kvalita

Karol Frühauf INFOGEM AG Baden, Švajčiarsko Dnes ráno, cestou do práce, som si v električke sadol vedľa jednej dievčiny, pôvodom z Afriky. Celý čas rozprávala v telefóne jazykom, ktorému som nerozumel. Dvom slovám, resp. jednému zvratu a jednému slovu som rozumel: „Meine Güte” (ateistická forma ‘Môj Ty Bože’) a „Schlägerei” (bitka). Nechcem filozofovať o vzťahu Afričanov k Bohu či kČítať viac…

16máj/14

JÁ NIC, JÁ MUZIKANT…

Miroslav Bauer Kaizen Institute, s.r.o. konatel resumé Kultura firmy se už dneska stává nic neříkajíci frázi. Všichni manažeři tento pojem dokola opakují, chtějí, ale jen málo z nich má přesnou představu o tom, co vlastně chtějí. Když vás zajímá, co by měl znát, používat a dodržovat každý zaměstnanec v kultuře Kaizen a lean 21. století – přečtěte, co je toČítať viac…

12máj/14

Efektívne riadenie kvality výroby v automobilovom priemysle s využitím systému KONIS

Ľubomír Lengyel Faurecia Leather Košice manažér kvality resumé Riadenie kvality výroby je v automobilovom priemysle kľúčovým predpokladom existencie firmy. Bez správnych a aktuálnych informácií je však často nemožné prijímať zodpovedné rozhodnutia, preto považujem za jeden z predpokladov riadenia správne nastavenie systému získavania dát a spôsobu ich sprostredkovania kompetentným pracovníkom. V poslednej dekáde došlo vo výrobnom priemysle k výrazným zmenám. AjČítať viac…

08máj/14

Vztah mezi kvalitou a spolehlivostí

Václav Legát Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta profesor Martin Stávek Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta doktorand resumé V příspěvku se autor zamýšlí nad vztahem mezi kvalitou a spolehlivostí. Autor vychází z řady norem ČSN ISO 9000 k problematice managementu kvality a z řady norem ČSN EN 60300 k problematice managementu spolehlivosti. Protože v našich podnicích chybí systémová místa pro inženýry spolehlivosti, je doporučeno, abyČítať viac…

04máj/14

OHSAS 18001 sa stane normou ISO 45001

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé O necelé tri roky sa normy ISO rozšíria o ďalšieho člena, normu ISO 45001. Nepôjde o „oprášenie“ EN 45001:1989 nahradenej normou ISO/IEC 17025, ale o novú normu pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP), ktorá má byť vydaná na jeseň 2016. Na októbrovom zasadaní projektového výboru PCČítať viac…