1-2015

24máj/15

Spoločenská zodpovednosť majiteľa ovocného sadu

Juraj Ďurdiak riaditeľ Divadlo Nová scéna, Bratislava resumé Moje tvrdenia neuvádzam ako pravdu. Je to moje videnie problémov a skúseností na príkladoch, ktoré ma vzrušujú, dráždia, nadchýňajú a niekedy aj znechucujú. Ak sa touto témou chce niekto zaoberať do hĺbky, nie je možné, aby nenačrel do sociálnej problematiky. Aby si nezopakoval definície etiky a morálky. Nemôže obísť ani politologickú rovinu,Čítať viac…

20máj/15

MODEL ZET model hodnotenia spoločenskej zodpovednosti

Iveta Paulová CVZP o.z., predseda, predseda Odbornej skupiny Rady kvality NPK SR Spoločenská zodpovednosť Jaromíra Vaňová CVZP o.z. člen resumé Medzi aktivity Rady NPK SR na obdobie 2013 – 2016 pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a úspešnosť podnikania okrem iného patrí aj koordinácia programu spoločenskej zodpovednosti (SZ).  Na podporu rozvíjania spoločenskej zodpovednosti v Slovenskej republike bola vytvorená súťaž Národná cena SlovenskejČítať viac…

16máj/15

Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – OMYL

Mikuláš Čollák MASM Michalovce Podnikovému sociológovi dodali psychoanalyzátor. Mašinka to bola múdra, vyrobená certifikovanou firmou. Prístroj mal byť – podľa želania sociológa – uspôsobený na profesné testy. Tieto robil na princípe citlivých analýz emisií pachov a merania svalových bioprúdov vylučovaných koncom ukazováka pravej ruky testovanej osoby. Stačilo vopchať spomínaný prst do chrómovanej trubičky. Prístroj párkrát zafučal – asi tak, akoČítať viac…

12máj/15

Zapojení českých firem a organizací do iniciativy OSN Global Compact

Lucie Mádlová Asociace společenské odpovědnosti Zakladatelka a výkonná ředitelka Předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj Rady kvality ČR resumé Mnoho firem a organizací stále netuší, co si mají pod pojmem společenská odpovědnost vlastně představit. Global Compact představuje deset základních principů, které komplexně provádí napříč společenskou odpovědností – počínaje oblastí ekologie až po problematiku korupce. Principy jsou platné jakČítať viac…

08máj/15

Odštartoval nový ročník súťaží zameraných na kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

Katarína Kašubová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality Katarína Verešová Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR útvar kvality V januári odštartovala prípravná časť súťaží zameraných na preukázanie výnimočnosti a spoločenskej zodpovednosti organizácií súkromného aj verejného sektora. Pre záujemcov o účasť v 16. ročníku Národnej ceny SR za kvalitu a 2. ročníku Národnej ceny SR za spoločenskúČítať viac…

04máj/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 10. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé V tomto – jubilejnom 10. pokračovaní seriálu sa zameriame na procesy súvisiace s internou komunikáciou. Stretávame sa s niektorými nedostatkami, teda nezhodnými alebo chybnými postupmi, ktorých sa dopúšťajú najmä manažmenty firiem, zamestnanci alebo organizátori tímových podujatí. Ale pokúsime sa  poskytnúť i návody na správnu komunikáciu. Používame niekedy nekodifikované názvy. Ide najmä o to, abyČítať viac…

28apr/15

Návrh efektívneho montážneho procesu pomocou analýzy MTM UAS a simulácie

Vladimír Krajčo ZF Slovakia, a.s. Lean Manager Rastislav Beňo MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu odborný asistent resumé Predmetom článku je priblíženie analýzy a optimalizácie montážnych procesov na vybranom pracovisku v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Zámerom pracovnej úlohy bolo čo najdetailnejším plánovaním vytvoriť efektívny proces, ktorý danému podniku zabezpečí väčší objem výrobkov za jednotku času, priČítať viac…

24apr/15

FMEA – jadro firemnej dokumentácie

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a environmentu resumé V tomto príspevku je opísaná PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) ako nástroj, ktorý sa pri správnom používaní môže stať jadrom celej dokumentácie v podniku, živým dokumentom, databázou Lessons Learned, resp. niečím, čo pomôže (vždy s istou dávkou expertného pohľadu) stanoviť si priority pre analýzy risku, projekty, zlepšovanie (SixČítať viac…

20apr/15

Co můžeme očekávat od nastávající revize normy ISO 13485

Jana Maršálková Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical manager resumé Poslední faktická revize požadavků této normy zabývající se systémem managementu kvality při výrobě zdravotnických prostředků proběhla v roce 2003. Z hlediska měnících se podmínek, vývoji a vzniku nových typů zdravotnických prostředků a v neposlední řadě i objevujících se problémů na trhu, je tatoČítať viac…

16apr/15

Strategie partnerství v dodavatelských řetězcích

Jaroslav Nenadál Katedra managementu kvality FMMI, VŠB-TU Ostrava vysokoškolský pedagog resumé „Dodavatelé jsou životně důležitou součástí našich zdrojů. Naše vztahy s dodavateli budou vždy otevřené, upřímné, etické a zahrnující ty nejvyšší principy partnerství.“ Tato pasáž ze strategie společnosti Harris Corporation snad může vhodně navodit téma, které bude v tomto článku rozvíjeno. Je totiž nezpochybnitelnou skutečností, že v důsledku globalizace ekonomikČítať viac…