4-2015

09mar/16
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 13. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé Pokračujeme v seriáli o nezhodách a chybách v praxi manažérskych systémov. V každom pokračovaní vyzývame skúsených kolegov, aby nám posielali príklady z vlastnej praxe. Stačí iba stručný opis príkladu nezhody/chyby alebo i pozitívneho poznatku a kontakt na autora, ktorého budeme citovať. Radi by sme spoznali i vaše ohlasy na seriál (i nesúhlasné – v polemikeČítať viac…

03mar/16

Kvalitárske poviedky SCIence CHIchtion – AUDIT

Mikuláš Čollák MASM Michalovce Venované všetkým „manažérom“, ktorí klamú kvalitu. Nad company sa zaťahovali temné mračná – blížil sa certifikačný audit. V divíziách to vrelo ako v úli. V horúčkovitom tempe sa realizovali posledné opatrenia rafinovaného akčného plánu, vymysleného prezidentom firmy O’Babroshom. Splnomocnenec Cecil Anthony Muflage, sťa dirigent veľkého orchestra, riadil finalizačné práce. Do suterénu putovali celé balíky neplatných aČítať viac…

01mar/16

Interný audítor v automobilovom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor Michal Jančok IAA CZ Senior consultant Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé Interní audítori musia byť etickí, schopní poskytnúť spravodlivé posúdenie, schopní preukázať úroveň profesionality ako je stanovené manažmentom, bez ohľadu na prácu, ktorú bežne vykonávajú a vyškolení v procesnom prístupe v auditovaní podloženom dôkazmi. Úloha interných audítorovČítať viac…

25feb/16

Minimalizácia fyzického zaťaženia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenom na vybranom pracovisku

Rastislav Beňo Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu odborný asistent Tomáš Zelenay Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu študent resumé Ručná manipulácia s bremenami patrí ešte stále medzi neoddeliteľné súčasti pracovnej náplne zamestnancov pri výkone ich pracovnej činnosti. Účinky a vplyvy realizácie daného typu práce na podpornopohybovú sústavu sú známe. Či užČítať viac…

22feb/16

Environmentální rizika a jejich propojení s identifikovanými environmentálními aspekty při přípravě systému na novou revizi ISO 14001:2015

Barbora Kalinová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení studentka oboru řízení environmentálních rizik resumé Publikace se zabývá novou koncepcí normy ISO 14001:2015 a jejími novými požadavky, jako je posílení vrcholového managementu, posílení vztahů organizace s okolím, životní cyklus produktu. Nejpodstatnější je zde problematika provázanosti environmentálních aspektů a environmentálních rizik. Popisuje se, s jakými okolnostmi se při definování environmentálníchČítať viac…

19feb/16

Audity druhou stranou ako nástroj zlepšovania procesov v stavebníctve

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG odborný asistent, interný audítor Beáta Stehlíková Technická univerzita v Košiciach Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG odborný asistent, interný audítor resumé Tento príspevok sa zaoberá auditmi druhou stranou v stavebníctve. Príspevok obsahuje relevantné fragmenty z prípadovej štúdie, analýzy auditov druhou stranou realizovaných stavebnou spoločnosťou u jejČítať viac…

15feb/16

Žijeme kvalitou, oceňujeme najlepších

Dňa 10. novembra 2015 sa v Historickej budove Národnej rady SR v Bratislave konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží Národná cena SR za kvalitu 2015, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží v oblasti kvality, ktorých vyhlasovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ako každý rok, i tohtoročný november bol v mnohých krajinách venovaný rôznym podujatiamČítať viac…

12feb/16

XII. medzinárodná konferencia o kvalite

Jeseň je spojená s významnými aktivitami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality, na Slovensku v podobe oceňovania tých najlepších v oblasti manažérstva kvality a spoločenskej zodpovednosti organizácií. Tohtoročný 12. ročník konferencie o kvalite bol jeho súčasťou. Konferencia sa konala v dňoch 1. – 2. 12. 2015 v priestoroch hotela TATRA v Bratislave a bola súčasťou NárodnéhoČítať viac…

10feb/16

Galavečer s Českou kvalitou

David Kubla Česká společnost pro jakost, Národní středisko podpory kvality odborný pracovník Kvalita je dnes spolu s inovacemi klíčovou podmínkou konkurenceschopnosti českých firem. Kvalitní výrobek znamená pro spotřebitele nejen větší užitnou hodnotu a delší životnost, ale i absolutní bezpečnost a zdravotní nezávadnost. V době, kdy inspektoři České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů stále častěji odhalují na trhu produkty, kteréČítať viac…

02feb/16

Ve Španělském sále byly uděleny ocenění „Excelentní organizace“ a „Společensky odpovědná organizace“

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly 24. listopadu 2015 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost. V jediné soutěži firem pořádané v ČR podle mezinárodně platných pravidel – Národní ceně kvality ČR – se vítězem v podnikatelském sektoru stala společnost AHOLD CZECH REPUBLIC. Titul „Excelentní organizace“Čítať viac…