Kvalita v praxi

20aug/15

Návrh na zefektívnenie procesu pretypovania vulkanizačných lisov pomocou metodiky SMED

Ján Juroš MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu doktorant Helena Makyšová MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu zástupkyňa riaditeľky UPIM pre transfer poznatkov resumé Cieľom článku je návrh na zefektívnenie pretypovania na vulkanizačných lisoch v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava. V úvode sú zadefinované pojmy týkajúce sa štíhlej výroby a jej dôležitosť pre podnik.Čítať viac…

14aug/15

Presun výroby z pohľadu kvality

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a environmentu resumé Presun výroby je proces, ktorý sa spája s rôznymi aktivitami, no nie pre všetkých zúčastnených aj príjemnými. V článku som sa venoval tejto problematike z pohľadu kvality. Snažil som sa identifikovať fázy, ktoré sú súčasťou presunu výroby a doplniť  ich o pracovné balíky a úlohy, ktoré sa identifikovali pri presuneČítať viac…

04aug/15

Preprojektovanie procesov v organizáciách verejnej správy

Ľubomír Plai národný korešpondent CAF za SR expert na verejnú správu resumé Keď sa pozrieme na úlohu CAF-u pri depolitizácii štátnej služby v jednotlivých členských krajinách Európskej únie, musíme si položiť zásadnú otázku: Akou cestou sa pri aplikácii CAF-u musíme uberať? Je  nespokojnosť občanov, podnikateľov a živnostníkov s verejnou správou, s kvalitou a dostupnosťou verejných služieb taká veľká, že nápravaČítať viac…

04máj/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov 10. časť

Mikuláš Čollák MASM Michalovce redakcia@casopiskvalita.sk resumé V tomto – jubilejnom 10. pokračovaní seriálu sa zameriame na procesy súvisiace s internou komunikáciou. Stretávame sa s niektorými nedostatkami, teda nezhodnými alebo chybnými postupmi, ktorých sa dopúšťajú najmä manažmenty firiem, zamestnanci alebo organizátori tímových podujatí. Ale pokúsime sa  poskytnúť i návody na správnu komunikáciu. Používame niekedy nekodifikované názvy. Ide najmä o to, abyČítať viac…

28apr/15

Návrh efektívneho montážneho procesu pomocou analýzy MTM UAS a simulácie

Vladimír Krajčo ZF Slovakia, a.s. Lean Manager Rastislav Beňo MTF STU Trnava Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu odborný asistent resumé Predmetom článku je priblíženie analýzy a optimalizácie montážnych procesov na vybranom pracovisku v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Zámerom pracovnej úlohy bolo čo najdetailnejším plánovaním vytvoriť efektívny proces, ktorý danému podniku zabezpečí väčší objem výrobkov za jednotku času, priČítať viac…

24apr/15

FMEA – jadro firemnej dokumentácie

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. manažér kvality a environmentu resumé V tomto príspevku je opísaná PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) ako nástroj, ktorý sa pri správnom používaní môže stať jadrom celej dokumentácie v podniku, živým dokumentom, databázou Lessons Learned, resp. niečím, čo pomôže (vždy s istou dávkou expertného pohľadu) stanoviť si priority pre analýzy risku, projekty, zlepšovanie (SixČítať viac…

16apr/15

Strategie partnerství v dodavatelských řetězcích

Jaroslav Nenadál Katedra managementu kvality FMMI, VŠB-TU Ostrava vysokoškolský pedagog resumé „Dodavatelé jsou životně důležitou součástí našich zdrojů. Naše vztahy s dodavateli budou vždy otevřené, upřímné, etické a zahrnující ty nejvyšší principy partnerství.“ Tato pasáž ze strategie společnosti Harris Corporation snad může vhodně navodit téma, které bude v tomto článku rozvíjeno. Je totiž nezpochybnitelnou skutečností, že v důsledku globalizace ekonomikČítať viac…

08apr/15

Kvalita života v Norsku

Martina Ortová Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta odborná asistentka resumé Článek se zabývá kvalitou života v  Norsku a je rozdělen na dvě zásadní části.  V první části je nezbytně nutné si stručně vymezit pojem kvalita života, který se jeví jako značně neuchopitelný. V druhé části se článek věnuje osobnímu pohledu na kvalitu života v Norsku, jež může autorka poskytnoutČítať viac…

04mar/15
Hlavne nedostatky pri uplatnovani manazerskych systemov

Hlavné nedostatky pri uplatňovaní manažérskych systémov (9. časť)

Mikuláš Čollák MASM Michalovce resumé V tomto pokračovaní sa zameriame na procesy súvisiace so zodpovednosťami a oprávneniami, s pozíciou a úlohami predstaviteľov manažmentu – dôležitých postáv v manažérskych systémoch. Pri týchto procesoch sa môžeme stretnúť so širokou paletou nedostatkov, teda nezhodných postupov a chýb. Pre čitateľov, ktorým sa dostalo do rúk iba toto číslo: od začiatku seriálu zachovávame číslovanie názvovČítať viac…

24feb/15

Návrh opatrení na úpravu dispozičného riešenia odbytového skladu

Filip Galgóci Materiálovotechnologická fakulta STU študent resumé Súčasné podnikateľské prostredie je vysoko konkurenčné, dynamické a globálne. Ak chce byť podnik na trhu úspešný, tak vo väčšine prípadov už nestačí vyrábať len lacné a štandardné výrobky vo veľkých sériách. A tak sú podniky, okrem vysoko kvalitných výrobkov širokého sortimentu, nútené vyrábať stále v menších výrobných dávkach. Oblasť logistiky a skladového hospodárstvaČítať viac…