Systémy kvality a manažérstva

10jún/16
Hlasovanie k navrhu normy ISO DIS 45001

Hlasovanie k návrhu normy ISO/DIS 45001 bolo spustené

Vladimír Žabár Lloyd´s Register Quality Assurance Lead assessor resumé Norma ISO 45001, jeden z najočakávanejších štandardov ISO pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bola schválená ako návrh medzinárodnej normy (DIS). Národné členské organizácie boli vyzvané, aby hlasovali a vyjadrili sa k textu návrhu normy v priebehu troch mesiacov. V prípade, ak výsledok bude pozitívny, upravený dokument môže byť následneČítať viac…

08jún/16
Ciele kvality porovnanie pristupov

Ciele kvality – porovnanie prístupov podľa ISO 9001 a ISO/TS 16 949

Michal Čierny Askoll Slovakia s.r.o. Manažér kvality a technického oddelenia resumé Aj keď došlo k uvoľneniu novej ISO 9001 koncom minulého roka a jej následnému prevzatiu začiatkom roka 2016 na Slovensku, tento článok porovnáva tvorbu cieľov podľa ISO 9001:2008 a stále platnej ISO TS 16949:2009 a keďže po vydaní novej normy máme prechodné obdobie tri roky, tento článok môže slúžiťČítať viac…

02jún/16
Kontext organizace z pohledu statni vyzkumne organizace

Kontext organizace z pohledu státní výzkumné organizace

Barbora Kalinová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení studentka oboru řízení environmentálních rizik resumé Kontext organizace je tedy jedním z nových článků z pohledu nově revidované normy ISO 14001:2015 a zároveň jeden z nejpodstatnějších. Přináší v sobě klíčový prvek pochopení organizace a zároveň je důležitým nástrojem při návrhu systému environmentálního managementu a jeho neustálého udržovaní ve shodě seČítať viac…

09máj/16
Manazerstvo rizik v socialnych sluzbach

Manažérstvo rizík v sociálnych službách

Mária Kovaľová Tabita, s.r.o. konateľka resumé Príspevok je zameraný na pripravenosť manažérstva rizík v zariadeniach sociálnych služieb a potrebu vzdelávania v tejto oblasti. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách definuje štandard pre poskytovateľa sociálnej služby k vypracovaniu postupov a pravidiel riešenia krízových situácií a systému preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií. Implementovať a hodnotiť plnenie tohto štandardu jeČítať viac…

01mar/16

Interný audítor v automobilovom priemysle

Juraj Kliment LRQA, HF TU Košice, KIM Lead Assessor Michal Jančok IAA CZ Senior consultant Marek Šolc HF TU Košice, KIM vysokoškolský pedagóg resumé Interní audítori musia byť etickí, schopní poskytnúť spravodlivé posúdenie, schopní preukázať úroveň profesionality ako je stanovené manažmentom, bez ohľadu na prácu, ktorú bežne vykonávajú a vyškolení v procesnom prístupe v auditovaní podloženom dôkazmi. Úloha interných audítorovČítať viac…

22feb/16

Environmentální rizika a jejich propojení s identifikovanými environmentálními aspekty při přípravě systému na novou revizi ISO 14001:2015

Barbora Kalinová Univerzita Tomáše Bati, Fakulta logistiky a krizového řízení studentka oboru řízení environmentálních rizik resumé Publikace se zabývá novou koncepcí normy ISO 14001:2015 a jejími novými požadavky, jako je posílení vrcholového managementu, posílení vztahů organizace s okolím, životní cyklus produktu. Nejpodstatnější je zde problematika provázanosti environmentálních aspektů a environmentálních rizik. Popisuje se, s jakými okolnostmi se při definování environmentálníchČítať viac…

19feb/16

Audity druhou stranou ako nástroj zlepšovania procesov v stavebníctve

Gabriela Bogdanovská Technická univerzita v Košiciach Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG odborný asistent, interný audítor Beáta Stehlíková Technická univerzita v Košiciach Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov F-BERG odborný asistent, interný audítor resumé Tento príspevok sa zaoberá auditmi druhou stranou v stavebníctve. Príspevok obsahuje relevantné fragmenty z prípadovej štúdie, analýzy auditov druhou stranou realizovaných stavebnou spoločnosťou u jejČítať viac…

14jan/16

Príležitosti a priority po aplikácii modelu CAF

Ľubomír Plai národný korešpondent CAF za SR poradca Úradu vlády SR pre verejnú správu predseda Strategickej skupiny Rady NPK SR resumé Verejný sektor v Slovenskej republike už dlhšie stojí pred zásadnou zmenou, ktorá vyplýva z požiadavky znižovať náklady a zvyšovať efektívnosť pri poskytovaní verejných služieb. Všetko, čo sa v súčasnosti vo verejnom sektore považuje za dobré, už nestačí – nemôžeČítať viac…

08dec/15

Pohľad na revíziu ISO 9001:2015

Jozef Grauzeľ MASM – Systémy kvality resumé ISO 9001:2015 standard view is based on draft of ISO/FDIS 9001:2015 standard. The article is focused to crucial change presented at draft standard, relate to for example quality management proceses included into organization business processses, management commitment. The changes also related to approach based on risk at quality management significant activities and relatedČítať viac…

30nov/15

Od OHSAS 18001 k ISO 45001: vývoj nového štandardu napreduje

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Budúci medzinárodný štandard – nariadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ISO 45001, sa rysuje stále jasnejšie – hlasovanie o tom, či táto norma vstúpi do fázy DIS (Návrh medzinárodnej normy), bolo kladné. Ako je už známe, norma ISO 45001 nahradí OHSAS 18001 a iné normy ochrany bezpečnosti a zdravia priČítať viac…