Systémy kvality a manažérstva

12nov/14

ISO/DIS 14001:2014 nové příležitosti v EMS

Jiří Welszar Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé Červencovým vydáním ISO/DIS 14001:2014 jsme opět postoupili v procesu revize této normy určené pro systémy environmentálního managementu. Co nového to přineslo a na co se již nyní zaměřit? O novinkách, spojených s použitím závazného vnitřního uspořádání norem ISO dle Annexu SL, již bylo napsáno mnohé. Cílem tohoto a následujících příspěvků jeČítať viac…

20okt/14

Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia

Pavol Strýček Management Systems, s.r.o. riaditeľ resumé Procesne a zákaznícky orientovaná organizácia pozná požiadavky zákazníka a podľa toho prispôsobuje svoju internú organizáciu, aby ich najlepšie plnila. Služba zákazníkovi je povýšená nad službu hierarchii. Jednoduché a logické. Zmeniť organizáciu na tento model vyžaduje znalých lídrov schopných neustále hľadať potenciál na zlepšenie, motivovať, efektívne komunikovať a konať – robiť rozhodnutia a zmeny.Čítať viac…

16okt/14

Kvalita nielen pre stredných a veľkých

Peter Kormanec IPA Slovakia, s.r.o. projektový manažér resumé Určite poznáte definície Kvality popísané v mohutných zborníkoch typu ISO. Možno ste prečítali aj niekoľko bestsellerov o tom, ako dosiahnuť špičkovú úroveň kvality ponúkaných produktov. Ak Vám však aj naďalej chýba pocit, že robíte správne veci správne, v článku nájdete nový pohľad na atribúty toho, čo je kvalitný produkt a kedy saČítať viac…

20aug/14

ISO/DIS 9001:2014 o krok vpred k novému štandardu ISO 9001

Juraj  Kliment Lloyd´s Register Quality Assurance Lead Assessor Jiří Bašta Lloyd´s Register Quality Assurance Technical Manager resumé Po prvýkrát nám ISO organizácia dáva možnosť nazrieť do procesu revízie  nepochybne najrozšírenejšieho štandardu  ISO 9001 prostredníctvom publikovania dokumentovanej formy štandardu v jednotlivých fázach tohto procesu. Po vydaní návrhu komisie (Committee Draft) sa dostáva do rúk všetkým zainteresovaným stranám aj návrh medzinárodného štandarduČítať viac…

16aug/14

Pojetí výkonnosti systémů managementu kvality v současném konkurenčním prostředí

Jaroslav Nenadál VŠB – TU Ostrava, Katedra kontroly řízení jakosti vysokoškolský pedagog resumé Příspěvek definuje pojem „výkonnost“ systému managementu kvality a jeho základní funkce, jež podporují dodávání hodnoty pro zákazníky i další zainteresované strany. Popisuje možné přístupy k měření výkonnosti systémů managementu kvality, včetně výpočtu komplexního ukazatele této výkonnosti a podmínek jeho praktické aplikace. V závěru je stanovena hypotéza oČítať viac…

12aug/14

ISO 55001 norma na spravovanie majetku

Vladimír Žabár Lloyd’s Register Quality Assurance Lead Assessor resumé V súčasnej dobe vyvstáva pred väčšinou organizácií stále významnejšia úloha efektívne riadiť a spravovať širokú škálu majetku (najmä, ale nielen hmotného majetku), ktorý je potrebné udržiavať v stave bezpečnom pre užívateľov a v súlade s legislatívou, licenciami a záväzkami organizácie. Účinným pomocníkom pri plnení tejto neľahkej úlohy je ďalšia z noriemČítať viac…

24júl/14

Využitie Tecnomatix Plant Simulation pri optimalizácii procesu montáže

Richard Foriška Materiálovotechnologická fakulta STU študent Róbert Kovács Materiálovotechnologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovotechnologická fakulta STU vysokoškolský učiteľ resumé Vznik konceptu Digitálny podnik ako realistického, integrovaného počítačového modelu výrobného miesta, bol priamo vyvolaný v priebehu posledných niekoľkých rokov potrebou plánovania zložitých priemyselných procesov a využitím možných softvérov pri plánovaní. V súčasnosti sú na trhuČítať viac…

28apr/14

KAMISHIBAI „štíhly“ prístup k auditovaniu procesov

Marián Drábik Materiálovo technologická fakulta STU študent Yulia Šurinová Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality Materiálovo technologická fakulta vysokoškolský učiteľ resumé Zavádzanie prvkov štíhlej výroby a administratívy pomáha mnohým organizáciám skracovať čas medzi zákazníkom a dodávateľom tým, že eliminuje plytvanie v reťazci medzi nimi. Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľovi štíhly spôsob auditovania so zapojením predstaviteľov rôznych úrovní organizačnej štruktúry pomocouČítať viac…