Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – jeden z kritických faktorů úspěchu


Jindřich Vincek
Lloyd’s Register Quality Assurance
Senior Lead Assessor

resumé
Ve svém příspěvku bych se chtěl s Vámi podělit o své zkušenosti, s jakými přístupy k „Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“ se setkávám při auditech, zejména ve strojírenských firmách v České republice. Cílem tohoto článku není vyjmenovat a popsat všechny nedostatky a chyby související s bezpečností a ochranou zdraví, to by byl určitě hodně dlouhý článek. Cílem je spíše přimět čtenáře k zamyšlení, jak si stojí české firmy ve srovnání se zahraničními a zda to, co jsem v článku uvedl, se určitým způsobem neodehrává i v jeho firmě, resp. zda nenazrál čas zavést systém BOZP dle normy OHSAS 18001 ve Vaší firmě.

V dnešní „turbulentní“ době se projevují ve všech odvětvích stále více konkurenční tlaky, které působí intenzívní tlak na ceny služeb a výrobků. Výrobci, kteří si chtějí udržet svoji pozici, tedy mají náročný úkol, nepřetržitě reagovat na nové požadavky zákazníků a současně na produkty dodávané konkurencí. A tohoto nelze docílit bez kvalifikovaného personálu, který bude dostupný podle potřeb organizace. Nehody s poškozením zdraví tuto dostupnost mohou omezovat a také i finančně prodražit, nemluvě o dopadech se ztrátou dobré pověsti firmy v případě závažnějších nehod. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zaměstnanců na pracovišti je jednou ze základních podmínek nezávadného fungování organizace a její základy jsou zákonně ustanoveny v legislativě, o ceně lidského života, resp. o trvalém poškození ani nemluvě. Přesto v některých firmách cítím, že bezpečnost práce není na pomyslném „1. místě“ a že je v této oblasti velký prostor pro další zlepšování. Jak velký prostor pro zlepšení je, to podle mě mimo jiné záleží na těchto aspektech:

 • zda je firma součást korporace a je řízena zahraničním top managementem,
 • uvědomělost a důslednost managementu na všech úrovních,
 • disciplinovanost pracovníků.

Postupně bych se krátce vyjádřil k jednotlivým aspektům.

Pokud jde o tzv. zahraniční nadnárodní firmy působící v ČR, tak musím konstatovat, že ve srovnání s ryze českými firmami, jsou na tom v oblasti BOZP podstatně lépe. Je to patrné zejména u amerických firem. Když jste v těchto nadnárodních firmách, tak na Vás „dýchne“ něco, z čeho ucítíte, že tady se bezpečností práce zabývají a systematicky se snaží vylepšovat pracovní podmínky. Velká pozornost je věnována čistotě a pořádku, disciplíně pracovníků při používání osobních ochranných pomůcek a také vizualizaci. Ve srovnání s „našimi“ firmami vnímám i větší angažovanost managementu v otázkách BOZP. Jednoduše heslo „Safety first“ není proklamací, ale filozofií převedenou do života a kultury firmy. Toto srovnání je dost markantní u firem, které nemají implementovaný systém BOZP dle OHSAS 18001. Menší rozdíl je, pokud budeme srovnávat firmy s již implementovaným systémem BOZP, ale přesto si dovolím tvrdit, že zahraniční firmy vychází i z tohoto srovnání lépe. V českých firmách, které nemají zavedený systém BOZP, se moc nevěnuje pozornost vizualizaci, na informačních tabulích „kraluje“ (ne)kvalita.

Pokud jde o management v českých firmách, tak jeho postoj a víra v implementovaný systém BOZP dle normy OHSAS 18001 není na moc vysoké úrovni a v jeho implementaci nevidí jeho přínosy, ale spíše náklady, čas a kdo to vše bude ve firmě dělat, když už všichni ve firmě jsou přetížení. Proto v českých firmách sami od sebe nezačínají s implementací systému BOZP, ale většinou je tomu tak až na popud významného zahraničního zákazníka.
Disciplinovanost pracovníků je opravdu k zamyšlení. Myslím si, že my Češi máme tak trochu „svérázný“ přístup k dodržování předpisů. Tím „svérázným“ mám na mysli to, že než bychom předpis splnili a soustředili se na to, za co jsme odměňováni, tak hledáme důvody, proč požadavky předpisů nesplnit, resp. hledáme cestičky, jak předpisy obejít. Mnohokrát jsem i viděl, jak lidé hazardují se svým nejcennějším, a to je zdraví, kdy nenosí předepsané osobní ochranné pomůcky, kdy vědomě porušují zákazy a pod. Nevím, co je k tomu vede, jaký mají pud sebezáchovy, nebo zda nejde o principiální bojkot příkazů
a zákazů… Myslím si, že tato situace se dá změnit důsledným přístupem liniového a středního managementu a to od vysvětlování, neustálé kontroly až po sankce a represívní opatření. Zde se však management musel vyrovnat ještě s jednou záležitostí a to je tzv. „kamarádčoft“, kdy přímý liniový management nevyužívá a nebo nechce využívat sankcí, a to z různých důvodů – kamarádství, nepostradatelnost „hříšníka“ a v neposlední řadě také fakt, kdy mistr „chce být se všemi za dobře“. Ono to je „všechno fajn“ (myšleno ironicky), dokud se „NIC“ nestane, ale v případě nehody s újmou na zdraví, je velký díl odpovědnosti také na vedoucím pracovníkovi úseku, kde se nehoda stala… A právě toto by si mistři i ostatní manažeři měli uvědomit v případě, kdy zase budou chtít být „trošku benevolentnější“. Dalším aspektem, který ovlivňuje postoj pracovníků k BOZP, je osobnost a autorita technika BOZP, resp. fakt, zda je trvale přítomen ve firmě nebo jen dochází v určitých intervalech. Je pochopitelné a logické, že menší firmy si nemohou dovolit, aby technik BOZP tam byl trvale. Každopádně tam, kde technik BOZP je trvale, tak v těchto firmách je BOZP na lepší úrovni, což je i logické. Konkrétní specifická situace v té či jiné firmě určitě záleží i na řadě jiných aspektů, ale tohle jsou mé zkušenosti, které jsem nabyl za 7 let  svého auditování.

Jak čelit výše popsaným situacím? Jednou z možností je implementace systému BOZP podle normy OHSAS 18001:2007, kdy dále uvádím i další důvody pro jeho zavedení. Systém řízení bezpečnosti práce přichází z pravidla v okamžiku, kdy významní zákazníci vyžadují zavedení BOZP a také, kdy se organizace sama snaží ochránit své lidské zdroje a majetek před nežádoucími událostmi, jako jsou úraz, nemoc nebo požár, neboť si management plně uvědomuje, jak tyto události mohou mít významný dopad na uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran a v konečném důsledku i na dobrou pověst firmy.

Důvodů pro zavedení systému BOZP podle normy OHSAS 18001 je řada, mezi ty nejhlavnější patří:

 • prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením,
 • prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí,
  které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace,
 • omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů,
 • minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti,
 • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • vybudovaný samoregulující se systém pružně reagující na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace.