Kam kráčí kvalita ve světě?


Alan Vápeníček
DTO CZ, s.r.o.
ředitel

Ve dnech 3. – 5. září 2014 se poprvé v Praze a poprvé ve střední Evropě sejdou světoví vědci a odborníci v oblasti kvality na již sedmnáctém ročníku konference QMOD, aby jednali o aktuálních otázkách kvality nejen v dnešní době, ale i pro budoucí léta. Jaké je a jaké by mělo být pojetí kvality v podnikové praxi, v organizacích státní správy, jak by měl vnímat kvalitu zákazník, jak se má projevit ve službách, nakolik se kvalita stane scénářem pro vypočet pravděpodobnosti výskytu rizik? O těchto i dalších tématech bude diskutovat a prezentovat přes dvě stě světových kapacit. Vědcům, odborníkům i podnikatelům z Čech i Slovenska se naskýtá prostor zúčastnit se a zapojit se do diskuse.

Vědci a odborníci z celého světa se pravidelně jednou za rok schází v různých státech celého světa, aby si vyměnili poznatky o nastolení směrů v kvalitě. Konference QMOD se již konala v Číně, Španělsku, Německu, Jižní Koreji nebo Mexiku a letos poprvé se povedlo získat hostitelství pro toto ojedinělé fórum do Prahy. Hlavním partnerem konference za českou stranu se stala Vysoká škola ekonomická v Praze, a to na základě podpisu dohody mezi rektorem VŠE prof. Ing. Richard Hindlsem, CSc. a odbornými garanty ze švédských univerzit Lunds a Linköping. Jen vědecký výbor konference, který rozhoduje o zaměření příspěvků, je více jak čtyřicetičlenný.

Motto letošního ročníku „Vstupy pro znalostní ekonomiku – od kvality produktů ke kvalitě znalostí“ příznačně deklaruje návrat zpět k pravé podstatě kvality, která se musí projevit primárně u všech typů produktů, kdy uživatel (spotřebitel) může jednoznačně rozpoznat, kdo to myslí s kvalitou poctivě a odpovědně. Tedy kvalita zákazníkem vnímaná v procesu užití nebo použití. Motto také posouvá pojetí kvality dále – jako atribut znalostí lidí. Podstatný odklon od formálnosti a spoléhání se na zdokumentování a „archivování“ kvality.

Tři dny budou odborníci jednat na půdě VŠE v rámci plenárních jednání a pěti paralelně běžících sekcí. Vedle VŠE Praha se dalšími partnery za českou stranu staly Vysoká škola hotelová Praha a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. K podpoře konference a záštitou se připojili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR. V jednání jsou i další významní partneři a resorty.

Pro účastníky a partnery konference je připraven vedle oficiálního programu i neformální program, umožňující diskuzi k problémům, vyjasnění si stanovisek, vznesení námětů a připomínek, sdílení znalostí a zkušeností.

Skutečnost, že se podařilo získat pořadatelství do Prahy, otevírá velkou příležitost pro zájemce jak z podnikatelské, tak akademické sféry prezentovat pojetí a zkušenosti, nebo jen poslechnout si a diskutovat s ostatními odborníky z celého světa, jaké jsou trendy a záměry kvality. Nemálo českých i slovenských výrobních podniků, organizací služeb, ale i zástupců státní správy se mohou pochlubit a prezentovat, jak vystavěli systém kvality a rozvinuli ho do konkrétních podob s prokazatelnými přínosy pro sebe i okolí.

Zájemci o účast na tomto mimořádném fóru se mohou přihlásit prostřednictvím internetu na  http://www.ism.lu.se/index.php?id=593 nebo mohou kontaktovat servisní pracoviště konference v ČR:

Odborné dotazy:
Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.
koordinátor za ČR

Organizace a přihlášky:
Ing. Alan Vápeníček, CSc.
Mg. Marian Moštík

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské nám. 480/5
709 28 Ostrava
Tel.: 00420 595 620 145, kde rádi pomohou nebo odpoví na otázky k možné účasti.