Niekoľko slov ku knihe Audity kvality


Mikuláš Čollák
konzultant pre manažérske systémy

Je nesporné, že interný audit manažérskych systémov je najlepšou metódou pre uplatnenie trvalého zlepšovania v organizácii. A je jedno, o akú organizáciu ide: výrobnú firmu, ministerstvo, poskytovateľa služieb, úrad, školu, či futbalový klub. Ba dokonca i v rodine sa interný audit dá uplatniť. Ide totiž o cieľavedomý, plánovitý proces, pri ktorom posudzujeme možnosť zlepšenia každej činnosti alebo potrebu odstrániť nedostatky. A zlepšovať činnosti alebo odstraňovať chyby je možné všade. O to zarážajúcejšie je, že odbornej literatúry s tematikou auditu je na slovenskom trhu málo a navyše dostupné publikácie nevyčerpávajú problematiku auditu kvality komplexne, ale sú zamerané na určité špecifické oblasti. Túto vážnu medzeru vypĺňa kniha autoriek Ivety Paulovej a Yulie Šurinovej. Je preto významným prínosom pre odbornú verejnosť, ale najmä pre audítorov, ktorí vo firmách pôsobia. Nemala by chýbať v príručnej knižnici žiadneho z nich.

Užitočná je rozsiahla praktická časť, v ktorej čitateľ nájde množstvo podnetov a návodov na vykonávanie auditov kvality, ale i auditov iných manažérskych systémov, napr. systému environmentálneho manažérstva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ďalších systémov.

Problematika, s ktorou sa v literatúre zameranej na manažérske systémy takmer nestretávame, sú kapitoly zamerané na psychologické aspekty vzťahov medzi audítorom a  preverovaným. Usmernenia uvedené v knihe sú výborným návodom, ktorý súvisí i so spoločenskou zodpovednosťou. V praxi sa vyskytuje množstvo konfliktných situácií, ktoré vyplývajú z absencie poznatkov o asertivite a empatii i o verbálnej a neverbálnej komunikácii.

Automobilový priemysel tvorí významnú časť hospodárstva SR. Preto je užitočná i kapitola zameraná na systémy a audity kvality v automobilkách a u ich dodávateľov. Manažéri viacerých našich firiem si predstavujú, že dostať sa do registra dodávateľov pre automobilky je jednoduché. Z tejto kapitoly knihy je zrejmé, že implementácia podmienok automobiliek u potenciálneho  dodávateľa je  náročná, niekedy aj niekoľkoročná práca.

V súčasnosti sa ukazuje, ako efektívne sa presvedčiť o spôsobilosti dodávateľa plniť požiadavky zákazníka z hľadiska kvality, ceny i dodávok načas. Keď sa zákazník auditmi presvedčí o spoľahlivosti dodávateľa, vytvorí sa medzi nimi vzťah dôvery. Efektom môže byť zrušenie vstupnej kontroly kvality u zákazníka, čo nesporne predstavuje úsporu. Kniha sa zaoberá i týmito externými auditmi.

V prílohe knihy sú vzory záznamov súvisiacich s plánovaním, vykonávaním i realizáciou spätných väzieb zo zistení z auditov, ktoré môžu byť podnetné pre tvorbu vlastných formulárov.