OHSAS 18001 sa stane normou ISO 45001


Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
O necelé tri roky sa normy ISO rozšíria o ďalšieho člena, normu ISO 45001. Nepôjde o „oprášenie“ EN 45001:1989 nahradenej normou ISO/IEC 17025, ale o novú normu pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP), ktorá má byť vydaná na jeseň 2016. Na októbrovom zasadaní projektového výboru PC 283, ustanoveného za účelom vypracovania tejto ISO normy, sa zúčastnil aj Steve Williams, technický riaditeľ LRQA. V nasledujúcich riadkoch prinášame niekoľko informácií o norme označovanej predbežne ako ISO 45001:2016.

Na úvod niekoľko všeobecne známych faktov – v súlade s „High Level Structure“ (uvedenej v prílohe SL k ISO/IEC 2012), ktorou sa v súčasnosti riadi vývoj všetkých štandardov ISO, bude mať norma ISO 45001 rovnakú štruktúru, základné definície a základný text, ako napr. revízie noriem ISO 9001 a ISO 14001. Štandard ISO 45001:2016 bude teda pozostávať z desiatich hlavných kapitol:
Kapitola 1    – Rozsah
Kapitola 2    – Odkaz na normy
Kapitola 3    – Terminológia a definície
Kapitola 4    – Kontext organizácie
Kapitola 5    – Vedenie
Kapitola 6    – Plánovanie
Kapitola 7    – Podpora
Kapitola 8    – Prevádzka
Kapitola 9    – Hodnotenie výkonnosti
Kapitola 10    – Zlepšovanie

Aký je časový plán prípravy tejto normy?

Návrh plánu projektu vývoja nového ISO štandardu bol postavený na trojročnej vývojovej perióde začínajúcej zasadaním projektového výboru PC 283 v októbri 2013. Cieľom je zverejniť prvý návrh štandardu spracovaného výborom (CD1) v máji 2014, návrh medzinárodnej normy (DIS) by mal byť zverejnený vo februári 2015, finálny návrh medzinárodnej normy (FDIS) v marci 2016 a samotná norma ISO by mala byť publikovaná
v septembri, resp. v októbri 2016.

Uvedené termíny sú však len predbežné a ich dodržanie záleží na včasnom plnení každej z jednotlivých fáz tohto projektu.

Čo môžeme očakávať od ISO 45001:2016?

Najväčšie zmeny pravdepodobne nastanú v kapitolách 4, 5, 9 a 10, pretože tieto požiadavky neboli v OHSAS 18001:2007 osobitne vyčlenené.

V kapitole 4 môže byť zaujímavý pohľad na celkové vymedzenie systému, ako aj vymedzenie „osôb pracujúcich pod vedením organizácie“, ale aj pochopenie súvislostí týkajúcich sa systému manažérstva BOZP a integrácie s inými systémami manažérstva.

Kapitola 5 bude určite založená na princípe vodcovstva manažérov organizácie a ich významnejšej participácii na otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V kapitole 9 možno očakávať striktnejšie požiadavky na zavedenie výkonnostných ukazovateľov, ako aj zvýšenie nárokov na praktický prínos interných auditov v súvislosti s identifikáciou nebezpečenstiev a hodnotením rizík.

Kapitola 10, okrem požiadaviek na vyšetrovanie incidentov (čo samozrejme musí byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky) a prijímania adekvátnych nápravných opatrení s veľkou pravdepodobnosťou, prinesie aj posilnenie procesu zlepšovania.

Významným zmenám sa ale určite nevyhnú ani kapitoly 3, 6 a 8 – samozrejmosťou bude zjednotenie definícií s ostanými normami ISO. Ďalej v súvislosti so zvýšeným dôrazom na riadenie rizík v zmysle novej koncepcie noriem ISO sa očakávajú aj detailnejšie požiadavky na postup identifikácie nebezpečenstiev a posudzovanie rizík. Veľmi pravdepodobné je aj stanovenie konkrétnejších opatrení  týkajúcich sa uplatňovania systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Vplyv ISO 45001:2016 na systém manažérstva organizácie

Aj keď pripravovaná zmena OHSAS 18001 na normu ISO 45001 bude z určitého pohľadu prevratná, praktický vplyv na organizáciu nemusí byť až taký významný. Už norma OHSAS 18001:2007 bola totiž založená na hodnotení rizík, a osoby pracujúce pod vedením organizácie (riadené organizáciou) boli do systému manažérstva BOZP organizácie zahrnuté. Táto zmena pravdepodobne viac postihne organizácie, ktoré systém manažérstva BOZP udržiavali len formálne. Naopak, prínosom môže byť pre organizácie, ktoré mali a majú záujem o efektívne riadenie bezpečnostných rizík zahŕňajúce všetky aspekty každodennej činnosti. A pre  organizácie, ktoré majú zavedených niekoľko systémov manažérstva, bude mať  význam taktiež zjednodušenie prepojenia týchto systémov – vyhnú sa duplikácií niektorých činností, čo môže byť pri viacerých systémoch doslova ohromujúce a môžu tak využívať synergický efekt integrácie.

Praktický prínos ISO 45001

Hoci incidenty, ktorým sa predíde v dôsledku dobrého manažérstva BOZP, je veľmi ťažké oceniť, odhaduje sa, že zlé riadenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci zapríčiňuje straty okolo 4 % svetového HDP. To je zvlášť v čase recesie a krízy skutočne alarmujúce. Zavedenie novej medzinárodnej normy ISO 45001 do praxe má potenciál zachraňovať ľudské životy, znižovať počet pracovných úrazov a chorôb z povolania a zlepšovať morálku zamestnancov.