Reaktívny verzus preventívny prístup ku kvalite v automobilovom priemysle


Yulia Šurinová
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Materiálovo technologická fakulta
vysokoškolský učiteľ

Juraj Kliment
Lloyd´s Register Quality Assurance
Automotive sector manager

resumé
Cieľom príspevku je prezentovať reaktívny a preventívny prístup k riadeniu kvality v automobilovom priemysle a v nadväznosti potrebu aktualizácie systémovej dokumentácie. Ako príklad preventívneho prístupu je diskutovaná metóda tzv. Reverznej PFMEA, ktorá sa javí ako vhodný a efektívny nástroj predchádzania vzniku problémov, ako aj zabezpečenia pravidelnej aktualizácie systémovej dokumentácie.

Proces zabezpečovania kvality v automobilovom priemysle je v praxi napĺňaním požiadaviek ISO/TS 16949, špecifických požiadaviek zákazníka v spojení s internými požiadavkami každej organizácie vrátane tých legislatívnych. Dôraz na kvalitu je primárne kladený už vo fáze vývoja produktov a procesov tak, aby výstupom samotného procesu sériovej výroby bol konzistentne kvalitný produkt, dodávaný včas a v požadovanom množstve. Dôležitým prvkom riadenia kvality v celom „životnom cykle“ produktov automobilového priemyslu je  využívanie tzv. kľúčových nástrojov (Core tools), medzi ktoré radíme APQP (pokročilé plánovanie kvality produktu), FMEA (analýza možných chýb a ich následkov), SPC (štatistická regulácia procesov), MSA (analýza systémov merania) a PPAP (schvaľovanie dielcov do výroby). Ich použitie je nielen veľmi vhodným prvkom riadenia, ale aj požiadavkou štandardu ISO/TS 16949 a častokrát aj obsahom špecifických požiadaviek samotných zákazníkov. Aplikácia uvedených metód je bez využitia dokumentácie v praxi ťažko realizovateľná.

Každý proces podlieha v čase mnohým zmenám, ktoré si vyžadujú, aby všetky súvisiace dokumenty podliehali pravidelnej aktualizácii. Udržiavanie „živej dokumentácie“ prispieva k tomu, aby celý uvedený proces fungoval efektívne. Realita však často poukazuje na mnohé nedostatky v tomto procese. Tu treba zdôrazniť, že prístup k riadeniu kvality a aktualizácii systémovej dokumentácie môže mať reaktívny charakter (vyvolaný napríklad externou reklamáciou, zákazníckym auditom), ale aj preventívny charakter (napr. pravidelné mítingy FMEA tímov, interné zlepšovania procesov).

Reaktívny prístup

Typickým spúšťačom reaktívnej aktualizácie takýchto dokumentov môže byť napr. vznik internej alebo externej reklamácie. Pomerne častou metodológiou riešenia problémov tohto typu je 8D Report, ktorý pozostáva z viacerých krokov. Tieto v sebe skrývajú popis problému, vytvorenie riešiteľského tímu, hľadanie koreňovej príčiny až po implementáciu nápravných a preventívnych opatrení a overenie ich efektívnosti. Jednou z podstatných činností súvisiacich s riešením vzniknutého problému je práve zrevidovanie systémovej dokumentácie (pokiaľ si to povaha problému a typ a rozsah opatrení vyžaduje). V prípade zmien v samotnom výrobnom procese hovoríme o potrebe revízie sledu dokumentov od vývojového diagramu procesu, FMEA procesu, riadiaceho plánu až po pracovné inštrukcie. Na tento fakt sa v praxi často zabúda. V tomto príklade je jasne vidieť reaktívny prístup (reklamácia vyvolala potrebu zmien v procese, doplnenie zoznamu možných chýb, resp. prehodnotenie/doplnenie existujúcich spôsobov kontroly produktu/procesu). Má však aktualizácia systémovej dokumentácie až
v tejto fáze zmysel? Určite má, treba však podotknúť, že iba vtedy, pokiaľ tento proces prebieha vždy a je ukončený. Takto sa zabezpečí, že proces „učenia sa z chýb“ je zdokumentovaný a môže pomôcť neskôr.

Preventívny prístup

Je protipólom k reaktívnemu prístupu. Jednou z alternatív k tomuto prístupu môže byť aj prístup tzv. Reverznej FMEA procesu, v angličtine výstižne označovanou ako „Go and See“. Jedná sa o nástroj proaktívneho prístupu k hľadaniu rizikových miest v procese za účelom prevencie vzniku nezhôd a následnej aktualizácie príslušnej dokumentácie.

Čo je Reverzná PFMEA?

Jedná sa o audit pracovnej stanice/výrobného kroku za účelom revízie všetkých chybových stavov obsiahnutých v aktuálnej PFMEA. Audit sa vykonáva tímom expertov z rôznych oblastí (kvalita, výroba, technológia, údržba atď.) a aspoň jedným externistom za účelom eliminácie prevádzkovej „slepoty“ (napr. personalistom). Účelom auditu je overenie, že pre všetky druhy možných chýb sú určené efektívne opatrenia (prevencie/detekcie). Ako dobrá pomôcka môže slúžiť kontrolný zoznam otázok (obr. 1). Počas auditov sa verifikuje reálnosť  miery rizika – RPN pridelenej v PFMEA a hľadajú sa možnosti zníženia rizikových čísiel priamo na pracovisku. Okrem toho sa počas aktívnej verifikácie na pracovisku hľadajú ďalšie možné chyby nezohľadnené v pôvodnej PFMEA. Pozorovanie reálneho stavu je skvelý spôsob, ako synchronizovať tím s tým, čo sa deje na pracovisku, všimnúť si plytvania, ako aj úzke miesta v procese. Výstupom je validácia výskytu a odhaliteľnosti založená na reálnych dátach (obr. 2). Sumár všetkých identifikovaných zmien sa premietne do aktualizácie systémovej dokumentácie. Tu je zrejmý preventívny prístup (predchádzame vzniku možných problémov ich včasnou identifikáciou a ošetrením rizík a následnou aktualizáciou príslušnej dokumentácie).

Záver

Plnenie požiadaviek zákazníkov v automobilovom priemysle a dosa hovanie požadovanej úrovne ich spokojnosti je nevyhnutne podmienené vhodným spôsobom zabezpečovania kvality. Realita vo výrobných organizáciách často ukazuje, že nie je technicky možné, či finančne únosné aplikovať vždy len metódy prevencie, a preto je dôležité mať dobre nastavené aj metódy detekcie. Rozsah použitia oboch prístupov je v rukách samotných organizácií, pozornosť by sa však mala  upriamovať primárne do oblasti prevencie. Významným nástrojom (nie cieľom) efektívneho zabezpečovania kvality (primárne pre potreby interného a externého zákazníka a nie audítora) v oboch prístupoch, je „rozumne“ nastavený (=efektívny a účinný) systém riadenia dokumentácie (v rôznych podobách). Dobre nastavený systém v dnešnej dobe plnej neustálych zmien a stúpajúceho množstva informácií môže významne pomôcť organizáciám uspieť na silne konkurenčnom trhu.