7. ročník súťaže Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike vyhlasuje 7. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“. Poslaním súťaže je umožniť získavať a šíriť nové poznatky v oblasti kvality práce, produkcie a života na Slovensku pre trvalé zlepšovanie a predstihové inovácie. Cieľom súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách:

  • Kategória A) najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista),
  • Kategória B) najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť),
  • Kategória C) najlepší vedecký príspevok (autorstvo vedecký pracovník),
  • Kategória D) najlepšia dizertačná práca (autorstvo absolvent doktorandského štúdia),
  • Kategória E) najlepšia diplomová práca (autorstvo absolvent vysokoškolského štúdia).

Do súťaže sa za kategórie A) a B) zaraďujú všetky publicistické a odborné príspevky uverejnené v periodickej tlači, televíznych a rozhlasových médiách, či už v audio, video,  printovej alebo  elektronickej forme, v období od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014, ktoré sa zaoberajú problematikou kvality práce, produkcie a života. Uvedené príspevky sú výstupom kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy za uvedené obdobie na základe stanovených kľúčových slov. V rámci kategórií C), D) a E) sa do súťaže zaraďujú príspevky a práce prihlásené a zaslané v stanovenom termíne vedením školy, autorom alebo vedúcim diplomovej práce, spadajúce do obdobia akademického roka, t.j. od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014.

Kritériá hodnotenia príspevkov sú opísané v pravidlách súťaže, ktoré sú spolu so štatútom súťaže a prihláškou do súťaže uverejnené na webovej stránke úradu:

http://www.unms.sk/?7-rocnik-sutaze-cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblasti-kvality-prace-produkcie-a-zivota

Víťazné príspevky zverejní Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na svojej webovej stránke.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa bude konať v novembri 2014 počas Európskeho týždňa kvality pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014 za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, ministrov, poslancov Národnej rady, predstaviteľov významných organizácií verejného a súkromného sektora, akademických funkcionárov vysokých škôl a univerzít a zahraničných hostí.