ISO 55001 norma na spravovanie majetku


Vladimír Žabár
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
V súčasnej dobe vyvstáva pred väčšinou organizácií stále významnejšia úloha efektívne riadiť a spravovať širokú škálu majetku (najmä, ale nielen hmotného majetku), ktorý je potrebné udržiavať v stave bezpečnom pre užívateľov a v súlade s legislatívou, licenciami a záväzkami organizácie. Účinným pomocníkom pri plnení tejto neľahkej úlohy je ďalšia z noriem radu ISO, norma ISO 55001:2014. Jej vydanie môže byť kľúčové pre všetkých, ktorí sa zaoberajú správou majetku či už na podnikovej, alebo na profesionálnej úrovni.

Norma ISO 55001:2014 je jednou z nových noriem systémov manažérstva spracovaná na základe prílohy SL k smerniciam ISO/IEC, čo umožňuje jej bezproblémovú integráciu s ostatnými systémami manažérstva v organizácii. Aj táto norma teda pozostáva z desiatich hlavných kapitol:

Kapitola 1 – Rozsah
Kapitola 2 – Odkaz na normy
Kapitola 3 – Terminológia a definície
Kapitola 4 – Kontext organizácie
Kapitola 5 – Vedenie
Kapitola 6 – Plánovanie
Kapitola 7 – Podpora
Kapitola 8 – Prevádzka
Kapitola 9 – Hodnotenie výkonnosti
Kapitola 10 – Zlepšovanie

Norma ISO 55001 sa dá použiť pre všetky typy a veľkosti organizácií a počínajúc kapitolou 4 stanovuje požiadavky na systémové spravovanie majetku rozpracované do 24 podkapitol. Vychádza zo špecifikácie PAS 55, ale na rozdiel od nej je koncipovaná tak, aby sa dala použiť aj na spravovanie nielen hmotného majetku. Taktiež v nej bolo výrazne posilnené riadenie rizík. V prílohe A normy ISO 55001 sú prehľadne zosumarizované požiadavky normy nad rámec špecifikácie PAS 55, čo uľahčí prácu tým organizáciám, ktoré majú svoj systém správy majetku vytvorený podľa tejto špecifikácie.

Požiadavky normy nie sú záväzné pre spravovanie všetkého majetku organizácie, ale norma umožňuje organizáciám, aby si sami špecifikovali majetok, ktorý je dôležitý pre splnenie požiadaviek zainteresovaných strán a plnenie obchodných cieľov, a aby preukázali, ako tento majetok spravujú.

Na vysvetlenie požiadaviek ISO 55001 slúži norma ISO 55002 – Návod na použitie ISO 55001. Sú v nej uvedené príklady na podporu zavedenia ISO 55001 v organizácii, neposkytuje ale návody na spravovanie konkrétnych druhov majetku.

Vyššie uvedenú dvojicu noriem dopĺňa ISO 55000 – Prehľad, princípy a terminológia. Okrem iného je v nej zdôraznené, že efektívne nadobúdanie, riadenie a správa majetku organizáciou je príležitosťou na dosiahnutie požadovanej rovnováhy medzi prínosmi, nákladmi, rizikami a výkonnosťou.

Hore uvedený obrázok z tejto normy zobrazuje vzťahy medzi riadením organizácie, správou majetku a systémom manažérstva majetku.

Komu je norma ISO 55001 určená?

Táto medzinárodná norma je primárne určená tým, ktorí:

 • zvažujú, ako zlepšiť vytváranie hodnôt pre ich organizáciu prameniacich z jej majetku,
 • sa zúčastňujú na vytváraní, zavádzaní, udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva majetku,
 • sa podieľajú na správe majetku vrátane poskytovateľov služieb,
 • interným a externým stranám, ktoré posudzujú schopnosť organizácie plniť právne, regulačné a zmluvné požiadavky, ako aj vlastné požiadavky organizácie.

Prínosy ISO 55001 pre organizáciu

Medzi prínosy systémového prístupu k správe majetku patrí:

 • Lepšia finančná výkonnosť – rýchlejšia návratnosť investícií, znižovanie nákladov a zachovávanie hodnoty majetku,
 • Efektívnejšie riadenie rizík – vyššia bezpečnosť, minimalizácia environmentálnych dopadov a finančných strát (poistné, pokuty, penále),
 • Dôsledné plnenie legislatívnych požiadaviek – transparentnosť pri preukazovaní zhody s právnymi, štatutárnymi a regulačnými požiadavkami,
 • Kvalitnejšie služby a dosahované výsledky, ktoré trvalo napĺňajú a až prekračujú očakávania organizácie,
 • Zlepšená reputácia – vďaka zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a ich dôvery,
 • Preukázanie sociálnej zodpovednosti – lepšia schopnosť demonštrovať zodpovedné a etické postupy vrátane zníženia emisií a starostlivosti o zachovanie zdrojov,
 • Zabezpečenie trvalej udržateľnosti – efektívne riadenie krátkodobých a dlhodobých vplyvov organizácie,
 • Zvýšená výkonnosť organizácie – prostredníctvom preskúmavania procesov, postupov a výkonnosti správy majetku.

Záverom

Keďže vyššie uvedené normy boli vydané Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) len začiatkom tohto roka, neprebehla ešte ich harmonizácia do sústavy slovenských technických noriem. Preklady odborných termínov použitých v tomto článku berte preto, prosím, len ako informatívne, slúžiace na vysvetlenie zmyslu predmetných noriem.