Kvalitou k vyšší výkonnosti


Růžena Petříková
Rada kvality ČR
místopředseda RK ČR
odborný garant konference

Úvodem

Léta se o ni mluví, je vyžadována, kritizována, velebena i zatracována, často i postrádána. Řeč je o kvalitě, která představuje základní bázi konkurenceschopnosti, a to ve všech oborech lidského snažení. Daleko více a častěji hovoříme rovněž o kvalitě života, a to zejména ve spojení s kreativitou, invencí, vynalézavostí, ale především ve spojení se vzděláním a vzdělaností naší populace vůbec.

O tom všem byl letošní, v pořadí 23. ročník konference s mezinárodní účastí, který se již tradičně uskutečnil v Ostravě v termínu 13. a 14. května 2014 s mottem uvedeným v názvu příspěvku. Akce byla pořádána v rámci Národního programu kvality 2014 a proběhla pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Mediálními partnery letošního ročníku byla periodika Prosperita, Madam Business, Zpravodaj ČSVTS, Inovační podnikání, Perspektivy kvality a konečně i náš časopis KVALITA.

Inovací letošního ročníku bylo zejména rozdělení plenárního jednání do dvou jednacích dnů a rozšíření programu o řízenou diskuzi s vybranými panelisty. Tradiční součástí bylo úvodní setkání kateder VŠ zabývajících se problematikou kvality, stejně jako jednání v odborných sekcích. Novinkou bylo zařazení dvou nových odborných sekcí, zabývajících se Organizační kulturou a Managementem rizik. Všechny tyto změny byly účastníky hodnoceny jako pozitivní, mnoho z nich by uvítalo větší prostor pro řízenou panelovou diskusi.

Slavnostní společenský večer byl tradičně spojen s neformálním setkáním zahraničních i tuzemských účastníků, v jehož rámci byly mj. předána ocenění významným odborníkům za jejich přínos v oblasti managementu kvality.

Stručná exkurze odborným programem

Do jednání pléna prvního dne přijali ze zahraničních účastníků v letošním roce pozvání profesor Jens J. Dahlgaard z Lindköping University a profesorka Su Mi Dahlgaard-Park z Lunds University (oba Švédsko), kteří přednesli zajímavé příspěvky z oblasti zážitkové ekonomiky
a z oblasti hodnocení zdraví organizací. V bloku se zahraničními hosty vystoupil na téma Pojetí výkonnosti systémů managementu kvality
v současném konkurenčním prostředí i prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Na tomto místě je zapotřebí zmínit, že zejména tento český vklad byl účastníky velmi ceněn. Celková účast na tomto bloku stejně jako na programu prvního dne se pohybovala kolem 170 účastníků.

Následovala již zmíněná panelová diskuze pod společnou moderací A. Vápeníčka (DTO CZ, s.r.o.) a K. Frühaufa (INFOGEM AG, Švýcarsko). Roli panelistů přijali a na připravené dotazy i dotazy z pléna postupně odpovídali:

  • Ing. Ivo Žižka – ředitel pro personalistiku a administrativu, Třinecké železárny, a.s. Třinec;
  • Ing. Czeslaw Kura, Ph.D., MBA – majitel a ředitel společnosti Pro North Czech, a.s., Třinec;
  • Ing. Jaroslav Schwarz – Hella Autotechnik Nova, s.r.o. Mohelnice;
  • Ing. Petr Nasadil – ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Ostrava;
  • prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. – VŠB – TU Ostrava;
  • Ing. Ladislav Macka – předseda představenstva a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Praha.

Opakovaně lze konstatovat, že zejména tato novinka byla účastníky konference hodnocena jako pozitivní a organizační výbor se už nyní zabývá myšlenkou vymezit panelové diskuzi daleko větší prostor, neboť se vpravdě jedná o výměnu konkrétních zkušeností odborníků z praxe i VŠ.

V obou jednacích dnech proběhlo tradičně jednání v odborných sekcích, v letošním ročníku se jednalo postupně o témata z oblasti: Kvalita v průmyslu, Lidé v systémech managementu, Společenská odpovědnost organizací, Management rizik a současné prezentace vybraných příspěvků doktorandů vysokých škol.

Druhý den konference byl zahájen opět blokem plenárního jednání, na kterém postupně vystoupili profesor Juraj Sinay z Technické univerzity v Košicích s vysoce hodnoceným příspěvkem ze strany účastníků na téma Management integrované bezpečnosti – součást strategie trvale udržitelného rozvoje společnosti. Dále vystoupili Ing. Jaroslav Schwarz z HELLA Autotechnik NOVA s.r.o. a pan profesor Vítězslav Zamarský společně s doc. Petřem Ponickým (Vysoká škola podnikání) s problematikou související přímo se zvoleným mottem konference. V anketách spokojenosti byly všechny tyto příspěvky hodnoceny jako jedny z nejlepších.

Ocenění udělená u příležitosti konference

V rámci neformálního společenského večera předal Ing. Miroslav Chromečka z TÜV SÜD Czech s.r.o. certifikáty výjimečnosti následujícím firmám:

Firmě HOPAX  s.r.o., Červenka – Certifikát výjimečnosti, který zahrnuje certifikaci podle EN ISO 9001, EN ISO 9014, EN ISP 3834-2 systémy jakosti ve svařování, EN 15085 systémy svařování železničních vozidel pro ČD a DB.

Firmě PIK s.r.o., Přerov – Certifikát výjimečnosti, který zahrnuje certifikaci podle EN ISO 9001, EN ISO 9014, EN ISP 3834-2 systémy jakosti ve svařování, ČSN OHSAS 18001 – systémy BOZP, výroby tlakových zařízení podle směrnice EU 97/23/ES, Systému řízení výroby kovových konstrukcí podle EN 1090-1.

Firmě Krnovské škrobárny spol. s r.o., Krnov – Certifikát výjimečnosti, který zahrnuje certifikaci podle EN ISO 9001, ISO 22000 –bezpečnost potravin, ISCC – udržitelnost biopaliv a GMP – výroba krmiv.

V průběhu společenského večera se uskutečnilo i předávání Pamětních listů zahraničním účastníkům konference. Samotný průběh společenského večera zpestřilo vystoupení mladé zpěvačky Venduly Huvarové (Pop Academy Ostrava), která v doprovodu klavíristy prokládala předávání ocenění jazzovými vstupy a skladbami v brazilskému stylu bossa nova.

Závěrem

Všechny příspěvky, které zazněly v rámci konference, najdete v plném znění ve sborníku z konference, který si můžete vyžádat u organizačního garanta konference (Helena Ličková, h.lickova@dtocz.cz). Čtenářům si dovoluji již v tomto čísle časopisu nabídnout stručný příspěvek Ing. Šárky Janků, Ph.D. na mimořádně zajímavé téma – Kvalita člověka jako základ kvality národa aneb co je hrubé domácí štěstí. A dosud nepublikovaný příspěvek prof. Jaroslava A. Jiráska (určený pro 23. ročník konference, ale jelikož byl dodán po uzávěrce, nemohl být bohužel do sborníku zařazen) bude publikován v následujícím čísle našeho časopisu.

Už dnes se těšíme na případné setkání s vámi i vašimi partnery v rámci příštího ročníku konference Kvalita – Quality 2015.