Spoločenská zodpovednosť organizácií


Odborná sekcia Rady Národného programu kvality SR

Iveta Paulová
Rada Národného programu kvality SR
predseda odbornej sekcie
strategická skupina NPK SR – člen

Jaromíra Vaňová
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.

resumé
Ak chce byť organizácia úspešná a konkurencieschopná, nestačí, keď dokáže vyrobiť kvalitné  výrobky, resp. poskytnúť očakávanú službu. Svoje aktivity musí riadiť tak, aby svojimi dopadmi bola prospešná aj svojmu okoliu a celej spoločnosti spôsobom, ktorý rešpektuje etický prístup k jednotlivcom, organizáciám, prostrediu. Zároveň dokáže preukázať trvalú udržateľnosť svojich prístupov k riadeniu. Národný program kvality SR sa snaží svojou podporou prispieť k naplneniu tejto stratégie pre všetky organizácie.

Štátna politika podpory kvality v SR – Národný program kvality SR na obdobie 2013 – 2016

Jednou z podmienok prijatia Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie (EÚ) bola aj realizácia dokumentu prijatého Radou ministrov EÚ o „Európskej politike podpory kvality“, na základe ktorého prijala vláda SR uznesenie č. 673/1998, v ktorom vyhlásila Národný program kvality SR (NPK SR) do roku 2003. Zároveň sa zaviazala presadzovať komplexnú politiku kvality prostredníctvom jednotlivých nástrojov k ovplyvňovaniu kvality výrobkov, služieb a činností v rámci národnej ekonomiky a verejnej správy pre dosiahnutie a udržanie konkurencieschopnosti na európskych a svetových trhoch.

Na základe výsledkov vyhodnotenia z obdobia 2009 – 2012 bola naformulovaná vízia, poslanie a strategické zámery na obdobie 2013 – 2016 v súlade s dlhodobou stratégiou a so strategickými dokumentmi a verejnými politikami EÚ, SR a s cieľmi konkrétnych ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Medzi strategické zámery a priority NPK SR patrí okrem iného podnikanie vo význame všetkých druhov oblastí a druhov podnikania a dotýka sa:

 • zlepšovania podnikateľského prostredia, využívania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky,
 • zvýšenia záujmu o malé a stredné podniky na trhu EÚ,
 • zvýšenia príťažlivosti SR pre zahraničných investorov,
 • spoločensky zodpovedného podnikania – prepojenia ekonomiky, environmentu a etiky vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám (stakeholders),
 • zvyšovania podnikovej kultúry.

Medzi aktivity Rady NPK SR na obdobie 2013 – 2016 pre zlepšovanie podnikateľského prostredia a úspešnosť podnikania okrem iného patrí aj koordinovať program spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR – Corporate Social Responsibility) – zahájiť overovanie „správ CSR“ treťou nezávislou stranou (Korektné podnikanie) a využívanie dobrovoľných nástrojov k realizácii spoločensky zodpovedného podnikania.

Súčasné smerovanie CSR v Európskej únii

Európsky parlament dňa 15. apríla 2014 schválil smernicu, ktorá bude vyžadovať, aby veľké spoločnosti v Európe do svojich výročných správ zahrnuli aj indikátory udržateľného podnikania. Smernica sa týka zverejňovania nefinančných informácií a informácií o diverzite niektorých veľkých spoločností a skupín. Nové pravidlá sa týkajú predovšetkým verejne obchodovaných firiem s viac ako 500 zamestnancami, čo v EÚ predstavuje približne 6 000 firiem. Tie budú musieť vo svojich výročných správach poskytovať informácie o sociálnych a environmentálnych aspektoch svojho biznisu, o ľudských právach, protikorupčných opatreniach, ako aj vekovej a rodovej diverzite.

Popri vyššie uvedených indikátorov budú tieto firmy musieť tiež informovať o svojom obchodnom prístupe vzhľadom na udržateľné podnikanie, o dopadoch ich činnosti, ako aj o stratégii, ktorú pre jednotlivé oblasti firmy zvolia. Pre svoje správy budú firmy využívať medzinárodné štandardy pre reporting alebo sa na ne odvolávať [1].

Využiť môžu niektorú z uznávaných metodík, ako je napríklad iniciatíva OSN Global Compact, smernica OECD, GRI štandard alebo norma ISO 26000. Malých firiem sa opatrenie nedotkne priamo, ale sprostredkovane určite áno. Veľké firmy a korporácie už dnes vyžadujú napĺňanie základných princípov zodpovedného prístupu aj od svojich dodávateľov. V dôsledku smernice a tlaku na transparentnosť sa posilní aj sledovanie celého dodávateľského reťazca [1].

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR začalo pracovať na Národnom pláne CSR, a to ako reakcia na komunikáciu Európskej komisie o obnovenej stratégií v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem 2011 – 2014, ktorých cieľom je podnietiť členské štáty, aby vytvárali a koordinovali svoje vlastné národné stratégie spoločensky zodpovedného podnikania [2]. Dňa 2.4.2014 vláda ČR svojim uznesením č. 199 schválila strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR.

Vytvorenie odbornej sekcie Spoločenská zodpovednosť organizácií

V rámci NPK SR na obdobie 2013 – 2016 bola vytvorená odborná sekcia Spoločenská zodpovednosť organizácií.

Spoločenská zodpovednosť v organizáciách súvisí s prepojením ekonomiky, environmentu a etiky vo vzťahu k všetkým zainteresovaným stranám vrátane zvyšovania podnikovej kultúry, kde kvalita je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Poslanie: Podpora a koordinácia konceptu spoločenskej zodpovednosti organizácií v SR s dôrazom na transparentnosť v rámci EÚ.

Vízia: Stať sa uznávaným partnerom pri podpore a šírení myšlienok spoločenskej zodpovednosti v SR a byť svojimi prístupmi príkladom pre ostatných.

Hodnoty: etika, otvorenosť, úprimnosť, transparentnosť.

Strategické (dlhodobé) ciele:

 • spolupráca pri realizácii Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť a jej propagácia,
 • participácia pri príprave návrhu Akčného plánu spoločenskej zodpovednosti organizácií v SR,
 • spolupráca a organizovanie akcií v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti,
 • šírenie myšlienok, informovanosť a podpora uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v podnikateľskom sektore aj vo verejnej správe,
 • vytváranie nástrojov a metód pre uplatňovanie a preukazovanie spoločensky zodpovedného podnikania,
 • spolupráca, vytváranie partnerstiev a spoločné aktivity s odbornou sekciou Spoločenská odpovědnost organizácí Rady kvality ČR a organizáciami podporujúcimi spoločensky zodpovedné podnikanie,
 • spolupráca so strednými a vysokými školami pri podpore vzdelávania v oblasti spoločenskej zodpovednosti (spolupráca na návrhu predmetu Zodpovedné podnikanie, Spoločenská zodpovednosť),
 • publikovanie aktivít odbornej sekcie v odborných časopisoch,
 • spolupráca pri analýze uplatňovania spoločenskej zodpovednosti v organizáciách v SR.

Aktivity na rok 2014

 • podpora a pomoc pri realizácii Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť,
 • uzavretie spolupráce s významnými organizáciami zaoberajúcimi sa spoločenskou zodpovednosťou,
 • propagácia odbornej sekcie, konceptu spoločenskej zodpovednosti a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť v odborných časopisoch,
 • aktívna účasť na seminári, resp. konferencii – propagácia spoločenskej zodpovednosti a aktivít s ňou spojených v SR,
 • zorganizovanie spoločného seminára odbornej sekcie Rady NPK SR Spoločenská zodpovednosť organizácií a odbornej sekcie Spoločenská odpovědnost organizací Rady kvality ČR (preukazovanie Best practice).

Kľúčová aktivita odbornej sekcie Spoločenská zodpovednosť organizácií – podpora realizácie NCSRSZ

Jednou z kľúčových aktivít je podpora realizácie Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť (NCSRSZ). Ide o súťaž, ktorej 1. ročník vyhlásil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako garant súťaže v novembri 2013. NCSRSZ  je určená pre organizácie podnikateľského i verejného sektora. Priebeh súťaže je jednoročný.

Pomocou modelu KORP sa hodnotí v organizáciách úroveň včlenenia požiadaviek spoločenskej zodpovednosti do riadenia organizácií v troch oblastiach – ekonomickej, environmentálnej a etickej. Model KORP bol vytvorený odborníkmi v ČR a základ tvorí kombinácia prístupov modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF a hodnotení GRI. Prístup implementácie modelu vychádza z postupnosti a komplexnosti vnímania spoločenskej zodpovednosti ako stratégie, ktorú názorne preukazuje obrázok 1.

Ide o koncept, ktorý slúži organizáciám ako základ na dobrovoľnej báze integrovať sociálne záležitosti a otázky životného prostredia do svojej činnosti a vzájomných vzťahov so záujmovými skupinami (stakeholders) [3]. Pre organizácie platí, že popri ekonomických výzvach sa musia vysporiadať aj s ekologickými a spoločenskými výzvami.Koordinované plnenie všetkých úloh by malo viesť k integrácii, ku konečnému cieľu trvalo udržateľného rozvoja.

Kategórie súťaže

Uchádzači sú rozdelení do nasledovných kategórií:

A)    Podnikateľský sektor

A1)    organizácie od 251 zamestnancov
A2)    organizácie do 250 zamestnancov

B)    Sektor verejnej správy

B1)    organizácie od 251 zamestnancov
B2)    organizácie do 250 zamestnancov

Stupne ocenenia:

 • Spoločensky zodpovedná organizácia – víťaz
 • Spoločensky zodpovedná organizácia – ocenený finalista
 • Ocenenie za zapojenie sa organizácie do súťaže

Súťaž končí slávnostným vyhlásením výsledkov v novembri počas Európskeho týždňa kvality za účasti vrcholových predstaviteľov štátu. Ocenené budú organizácie, ktoré rešpektujú princípy spoločenskej zodpovednosti a začleňujú ich do svojej stratégie, dlhodobých i krátkodobých cieľov.

Literatúra:
[1]    http://byznys.ihned.cz/c1-62031910-evropsky-parlament-rozhodl-ze-firmy-musi-povinne-sdelovat-jak-jsou-odpovedne?goback=.gde_4125404_member_
[2]    http://www.souvisime.cz/nazory/deset-klicovych-csr-udalosti-roku-2013.html
[3]    Ankele K., Braun S., Clausen J., Loew T.: Bedeutung der internationalen CSR-Diskussion für Nachhaltigkeit und die sich daraus ergebenden Anforderungen an Unternehmen mit Fokus Berichterstattung. Endbericht, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung gGmbH und future e.V, Münster und Berlin 2004.