Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. oslávilo prvé narodeniny


Iveta Paulová
Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z.
predseda

Občianske združenie Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. (ďalej len CVZP) bolo založené v septembri 2013. Ide o dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické záujmové združenie občanov a právnických osôb, ktorí majú záujem podporovať aktivity súvisiace so zlepšovaním kvality produktov, služieb, procesov, organizácií, kvality života. Dôraz je kladený na výnimočnosť organizácii súkromného sektora, ale i verejnej správy vrátane spoločenskej zodpovednosti organizácií.

Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania bolo založené s cieľom:

 • podporovať implementáciu modelu výnimočnosti EFQM v organizáciách verejného a súkromného sektora (samohodnotenie, benchmarking) s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť a trvalú udržateľnosť a dosiahnuť výnimočnosť,
 • podporovať implementáciu modelu CAF v organizáciách verejného sektora (samohodnotenie, benchmarking), modelu, ktorý je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti,
 • podporovať prístup k Efektívnemu užívateľovi modelu CAF (externá spätná väzba), na základe metodickej pomoci a vzdelávaním,
 • podporovať program a implementáciu modelu spoločensky zodpovedného podnikania (spoločenskej zodpovednosti organizácií – Corporate Social Responsibility – CSR) vo všetkých jej aspektoch – ekonomickom, environmentálnom a sociálnom vrátane firemnej kultúry a etiky v podnikaní.

Hlavnou činnosťou CVZP  je:
poskytovať poradenské, vzdelávacie, informačné, organizačné a iné dohodnuté aktivity formou vzdelávania, konzultácií, expertíznou, vydavateľskou činnosťou, samohodnotením, riešením projektov, organizovaním konferencií a seminárov alebo inou vhodnou činnosťou súvisiacou s poslaním združenia. S tým zároveň súvisí snaha o zoskupovanie výnimočných organizácií a ostatných, ktorí majú snahu stať sa výnimočnými a spoločensky zodpovednými a tak šíriť poznatky dobrej praxe.

Združenie si stanovilo poslanie, víziu a hodnoty, od ktorých sa odvíjajú dlhodobé a krátkodobé ciele:

Poslanie:
Svojimi aktivitami podporovať neustále zlepšovanie, inšpirovať a pomáhať organizáciám k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti.

Vízia:
Byť jednou z popredných organizácií na trhu v realizácii vzdelávacích, poradenských a projektových činností v oblasti komplexného manažérstva kvality, spoločenskej zodpovednosti organizácií a súvisiacich aktivít. Presadzovať a podporovať myšlienku výnimočnosti organizácií, ich trvalej udržateľnosti, spoločenskej zodpovednosti a vytvárať priestor pre zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami.

Hodnoty:
Etika – dodržiavanie etických princípov a noriem správania sa, čestné, spravodlivé a morálne jednanie s partnermi.
Transparentnosť – otvorené a čestné poskytovanie relevantných informácií o aktivitách združenia a ich dopadoch na zainteresované strany a celú spoločnosť.
Zodpovedné zaobchádzanie s informáciami – dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa zneužívania informácií, nepredávanie dôverných informácií tretím stranám.
Partnerstvo a dôvera – základom našich vzťahov s partnermi je vzájomná dôvera, úcta a rešpekt.
Úcta k človeku – dodržiavanie ľudských práv, ochrana zdravia a životného prostredia.
Odmietanie korupcie – legitímne vzťahy a ich využívanie s inými organizáciami, prijímanie iba tých ponúk a výhod, ktoré slúžia k legitímnemu obchodnému účelu, nie ako prostriedok získania neprípustných výhod.

Aktivity CVZP

Vzdelávanie:

Kurzy:

 • Manažér spoločenskej zodpovednosti (od januára 2015)
 • Metodik modelu výnimočnosti EFQM
 • Metodik modelu CAF

Školenia:

 • Model výnimočnosti EFQM
 • Model CAF
 • Externá spätná väzba modelu CAF (Efektívny užívateľ modelu CAF)
 • Úvod do problematiky spoločenskej zodpovednosti organizácií (CSR), normatívne požiadavky pre uplatňovanie CSR
 • Spoločenská zodpovednosť organizácií ako súčasť stratégie a riadenia organizácie
 • Firemná kultúra a riadenie ľudských zdrojov
 • Ekonomika pre neekonómov
 • Model spoločenskej zodpovednosti organizácií a postup jeho implementácie

Poradenstvo:

V oblasti poradenstva poskytuje združenie konzultačné, vzdelávacie, informačné, organizačné a iné dohodnuté činnosti pre:

 • implementáciu modelu výnimočnosti EFQM v organizáciách (samohodnotenie, benchmarking, SWOT analýzy, monitoringy spokojnosti), prípravy samohodnotiacich správ pre Národnú cenu SR za kvalitu a Európsku cenu za kvalitu,
 • implementáciu modelu CAF v organizáciách (samohodnotenie, benchmarking, SWOT analýzy, monitoringy spokojnosti), prípravy samohodnotiacich správ pre Národnú cenu SR za kvalitu,
 • prípravu na implementáciu a hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF,
 • poskytovanie metodickej pomoci pri tvorbe akčných plánov zlepšovania vyplývajúcich zo samohodnotenia a ich implementácii,
 • poskytovanie metodickej pomoci na zvyšovanie firemnej kultúry,
 • implementáciu modelu Spoločenskej zodpovednosti organizácií a prípravy samohodnotiacich správ pre Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť.

Spolupráca s praxou

Organizovanie stretnutí s výnimočnými a úspešnými organizáciami (víťazmi a finalistami Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť) ako forma sprostredkovania skúseností dobrej praxe (best practice).

Organizovanie konferencií, seminárov, workshopov za účelom rozširovania zaujímavých informácií a poznatkov z organizácií rôzneho zamerania. Spolupráca a partnerstvo s organizáciami rovnakého, resp. príbuzného zamerania (i z Českej republiky – Centrum excelence).

CVZP pôsobí na slovenskom trhu vzdelávania síce len od roku 2013, avšak jej predstavitelia pôsobia vo vzdelávacích, poradenských a hodnotiteľských projektoch v oblasti komplexného manažérstva kvality, modelov výnimočnosti (CAF a EFQM) a v oblasti problematiky firemnej kultúry a spoločenskej zodpovednosti už viac ako 20 rokov. Sú uznávanými odborníkmi v danej oblasti, z pohľadu ich publikačnej činnosti,  doma i v zahraničí.

Najdôležitejšie aktivity v roku 2014:

 • Organizovanie informačných seminárov k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť.
 • Koordinácia a hodnotenie organizácií zapojených do horeuvedených súťaží.
 • Vyžiadané prednášky o modeloch výnimočnosti (VÚC Košice, konferencia Ministerstva školstva, vedy a výskumu Praha).
 • Organizovanie XI. Medzinárodnej konferencie o kvalite.
 • Vzdelávanie a poradenstvo o modeli CAF a modeli výnimočnosti EFQM.
 • Partnerstvo s Centrom excelence (Česká republika).