ISO/DIS 14001:2014 nové příležitosti v EMS


Jiří Welszar
Lloyd’s Register Quality Assurance
Lead Assessor

resumé
Červencovým vydáním ISO/DIS 14001:2014 jsme opět postoupili v procesu revize této normy určené pro systémy environmentálního managementu. Co nového to přineslo a na co se již nyní zaměřit? O novinkách, spojených s použitím závazného vnitřního uspořádání norem ISO dle Annexu SL, již bylo napsáno mnohé. Cílem tohoto a následujících příspěvků je zabývat se spíše tím, co je ISO 14001 vlastní.

Příležitosti spojené s vydáním ISO/DIS 14001:2014

Od prvního vydání této normy bylo její použití založeno na principu předcházení znečišťování. Tento princip ani nyní není opuštěn. I když požadavky na preventivní opatření již nejsou součástí neustálého zlepšování, předcházení znečišťování je zařazeno do plánování jako opatření k zaměření se na rizika souvisejícími s hrozbami a příležitostmi. Tato opatření nejsou ničím jiným než řízením významných environmentálních aspektů činností, výrobků a služeb té či oné organizace, která mají být integrována do řízení jejich podnikatelských procesů. Průnik procesního řízení a řízení významných environmentálních aspektů organizace je zaměřeno na řízení jejich environmentálních odpovědností a ve svých důsledcích přispívá k environmentálnímu pilíři udržitelnosti.

Takový systém environmentálního managementu pak poskytuje organizacím možnost dosahovat zamýšlených výsledků, a to včetně:

  • zvýšení environmentální výkonnosti,
  • být v souladu se závaznými požadavky,
  • plnění environmentálních cílů.

Jednou z novinek je zvýšení důrazu na ochranu životního prostředí. Z tohoto důvodu bude muset být závazek k předcházení znečišťování v environmentálních politikách organizací doplněn o závazek k ochraně životního prostředí. Tyto závazky, i případné další, by měly vycházet z porozumění vnitřním a vnějším souvislostem (rámci) každé organizace, která se bude ucházet o certifikaci svého EMS. Poznání toho, co organizaci ovlivňuje zvenčí či zevnitř včetně příčin těchto vlivů, pak bude významnou příležitostí k zaměření jejího systému managementu na plnění nejen závazných požadavků, ale také environmentálních cílů spojených s očekáváním všech zainteresovaných stran. Dalším důsledkem takového poznání a porozumění souvislostem bude vyšší zapojení vrcholového managementu organizace, a tím zjednodušení systému environmentálního managementu a snížení rizika spojeného s hrozbou ztráty části environmentálních způsobilostí, jejichž nositelem je často jediný „zástupce vedení pro EMS“.

Zástupce vedení pro EMS v dnešní době také často odpovídá za environmentální komunikování. Nově jsou požadavky na komunikování rozšířeny tak, aby každá organizace plánovala a zavedla takový proces pro externí a interní komunikování včetně toho:

  • co a kdy bude komunikováno,
  • s kým a jak bude komunikováno.

Při plánování tohoto procesu musí vzít organizace v úvahu své závazky včetně závazku být s nimi v souladu a zajistit, aby komunikované informace odpovídaly informacím, které získává pomocí svého systému environmentálního managementu, a aby byly spolehlivé. Takové komunikování organizace se zainteresovanými stranami může být základem pro lepší poznání příležitosti nebo hrozeb, které se v jejím prostředí vyskytují.

Poslední vydaný návrh ISO 14001 tedy princip předcházení znečišťování poněkud rozšířil, ale již nyní nám dává příležitost zamyslet se nad naším vztahem k životnímu a podnikatelskému prostředí. Pokud tak neučiníme, hrozí nám, že naše systémy environmentálního managementu budou nadále příliš zaměřeny na havarijní připravenost. Vyhledávání a využívání příležitosti je přirozenější jak pro život lidí, tak organizací. Další příležitosti a změny v přístupu k EMS budou předmětem mnoha diskusí, a také dalších článků.