Kvalita a predstihová inovácia – Quality and Leading Innovation QaLI – QWPL´2014


Kristina Zgodavová
Technická univerzita Košice
vysokoškolský pedagóg

V rámci Národného programu kvality Slovenskej republiky, odbornej skupiny Vzdelávanie, Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta a Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovo hospodárska fakulta so sídlom v Košiciach usporiadala v dňoch 18. a 19. septembra v Košiciach medzinárodnú vedeckú konferenciu.

Zakladateľmi a zároveň odbornými garantmi tohto projektu sú prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. a Prof. RNDr. Michal Tkáč, PhD.

Konferencia nadviazala na dlhoročnú tradíciu Slovenska v oblasti kvality práce, produkcie a života a na konferencie, ktoré boli v postupnosti rokov na túto tému realizované.

Jej poslaním bolo umožniť účastníkom získať faktografické a zovšeobecnené poznatky pre zlepšovanie kvality a námety na predstihové inovácie v podmienkach Slovenska a Európskej únie.

Súhrnným cieľom bolo vytvoriť fórum, v ktorom si účastníci mohli vymieňať názory a myšlienky o problémoch a trendoch v oblasti kvality práce, produkcie a života, inovatívneho zlepšovania a otvorených inovácií. Témami konferencie boli najnovšie poznatky z oblasti inžinierstva a manažérstva kvality, vývoja nových produktov a inovácií najmä v priemysle, službách (školstvo, energetika, zdravotníctvo, informačné a komunikačné a podobne).

Vo vedeckom výbore konferencie boli zastúpení  významní odborníci z Česka, Fínska, Grécka, Kanady, Rumunska a zo Slovenska.

Podujatie otvoril Prof. Ing. Jozef Mihok, PhD., predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov z akademického prostredia a odbornej praxe, odznelo 9 vyžiadaných prednášok v plenárnom zasadnutí, 20 prednášok v sekciách a 4 virtuálne prednášky z Macedónskej republiky, Malajzie a Slovenska.

Vedecký výbor konferencie udelil čestné ocenenia za celoživotný prínos vo vzdelávaní a praxi kvality práce, produkcie a života:
Prof. Ing. Ivanovi Slimákovi, PhD. a Prof. Ing. Alexandrovi Linczényimu, PhD.

Za najlepšie prednášky boli ocenení:
Ing. Anna Nagyová PhD., Ing. Michal Tkáč, PhD. a Ing. Ľubomír Lengyel.

Ocenenie za najlepší vedecký príspevok s témou: „Integrated cost model for improving the production in companies“ získala:
doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.