Kvalitní a bezpečná montáž: Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž – Program Česká kvalita


Lubomír Krůta
Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
manažer produktu SŘ

Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž patří mezi přijaté značky v rámci Programu Česká kvalita. Tento program je součástí Národní politiky kvality a podporuje poskytování kvalitních služeb.

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. (dále jen EZÚ) je správcem Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž a jedinečnost této licenční značky si EZÚ chrání i registrací na Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Značka vychází z tradiční a veřejnosti známé chráněné značky ESČ, která ve své původní podobě vyjadřuje stálou shodu vlastností produktů s normami na elektrickou bezpečnost a je jednou z nejstarších značek tohoto druhu v Evropě.

Grafické znázornění Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž a certifikát

Grafické znázornění udělené Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž je zřejmé z obr. 1. Prestižní certifikát, který je předáván oprávněným uživatelům této licenční značky, je jako vzor na obr. 2.

Držitel Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž má právo užívat značku v souladu s pravidly certifikačního schéma EZÚ po dobu platnosti licenčního certifikátu. Značka je vhodně publikována na firemních webových stránkách a v rámci firemních jednotných manuálních stylů (např. dopisní papíry, katalogové listy, nabídková dokumentace, propagační předměty apod.).

Účel udělování Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž a přínosy

Účelem certifikačního schématu a udělování Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž je zviditelnit organizace, které v oblasti elektromontáží poskytují trvale spolehlivé služby. Důvěryhodnost těchto firem je dána nejen plněním závazných předpisů a norem, způsobilostí personálních zdrojů a vybavení, ale současně i uplatňováním základních principů a zásad managementu.

Vedení organizací požaduje nezávislé objektivní ověření třetí stranou, které EZÚ provádí, s cílem získat prestižní uznání, ale i obdržet relevantní informace využitelné k dalšímu zlepšování a směřování vlastního podnikání.

Objednatelé, inženýrské organizace, investoři a další zainteresované strany mohou s důvěrou využívat služeb elektromontážních firem, které jsou držiteli Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž. Toto prestižní ocenění zvyšuje firemní aktiva a je důkazem stability a spolehlivosti každé konkrétní organizace.

Pilíře Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž

Licenční značka Kvalitní a bezpečná montáž vychází z následujících základních pilířů – viz obr. 3.

Co musí držitel Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž prokázat?

Udělení Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž zaručuje tyto atributy:

 • Firemní způsobilost;
 • Personální způsobilost;
 • Dodržování závazných předpisů a technických norem v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 • Uplatňování aktuálních montážně-technologických postupů;
 • Používání vhodného a způsobilého vybavení, nářadí, pomůcek a měřících zařízení;
 • Montáž schválených a ověřených materiálů, zařízení, technologií a systémů;
 • Využívání kvalifikovaných subdodavatelů;
 • Ověřování v průběhu realizovaných prací a finalní ověřování;
 • Úplnost dokumentace a záznamů;
 • Kvalifikované řešení neshod, nedodělků, stížností a reklamací.

Systematický přístup k zvládnutí výše uvedených oblastí je nedílnou součástí ověřování ze strany EZÚ.

Způsoby získání Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž

Každá elektromontážní firma může získat tuto značku, a to:

 • Na základě podstoupení ověření ze strany EZÚ [vhodné zejména pro malé organizace a společnosti, které nejsou držitelé certifikátů systému managementu kvality dle ISO 9001 (dále jen QMS), systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001 (dále jen SM BOZP), systému environmentálního managementu dle ISO 14001 (dále jen EMS)];
 • Na základě prováděných auditů auditory EZÚ v rámci certifikačních služeb EZÚ v oblastech QMS, SM BOZP a EMS (vhodné pro držitele certifikátů QMS, SM BOZP a EMS od EZÚ);
 • Na základě předložení platných certifikátů a zpráv z auditů v oblastech QMS, SM BOZP a EMS a podstoupení auditu auditory EZÚ, audit je z hlediska rozsahu specificky zaměřen (vhodné pro držitele certifikátů QMS, SM BOZP a EMS od akreditovaných certifikačních orgánů).

Návrhy řešení a kontaktní osoba

Veškeré informace týkající se certifikačního schéma a udělování Licenční značky Kvalitní a bezpečná montáž Vám poskytne: Lubomír Krůta – manažer produktu SŘ.