Najlepšie organizácie dokázali svoju výnimočnosť


Katarína Kašubová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor kvality

Katarína Verešová
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
odbor kvality

Niet pochýb, že každý subjekt s cieľom zvyšovania svojej konkurencieschopnosti a plnenia požiadaviek svojich zákazníkov využíva všetky dostupné nástroje a metódy, ako posilniť svoju pozíciu na trhu. Kvalita je pritom prioritou a jednoznačným meradlom efektívnosti a účinnosti organizácie.

Pri výbere toho správneho nástroja manažérstva kvality môže organizácia zvažovať rôzne alternatívy, pričom najrozšírenejšou je v súčasnosti koncepcia manažérstva kvality založená na báze noriem ISO. Ich samotná certifikácia hovorí o splnení ich požiadaviek, ale v komparácii s akýmkoľvek iným subjektom nehovorí o tom, kto z nich je „lepší“. Nástroj komplexného manažérstva kvality, akým je model výnimočnosti EFQM alebo model CAF, dáva možnosť širšieho, „komplexného“ pohľadu na prístupy a výsledky organizácie a je veľmi vhodným nástrojom porovnávania sa s inými.

Práve tieto modely sú metodikou Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu (NCSRK), ktorú vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality. NCSRK je na Slovensku vyhlasovaná už 15 rokov, ale tento rok začala svoju históriu písať aj ďalšia súťaž, a to Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

Národná cena SR za kvalitu

Do súťaže sa mohla prihlásiť akákoľvek organizácia, či už z podnikateľského alebo verejného sektora, ktorá má sídlo v Slovenskej republike. To, čo musela organizácia splniť v rámci súťaže okrem prihlásenia sa, bolo vykonanie samohodnotenia podľa príslušného modelu kvality, zostavenie vlastnej samohodnotiacej správy a jej zaslanie vyhlasovateľovi súťaže. Podnikateľské subjekty vykonávali samohodnotenie podľa modelu výnimočnosti EFQM a organizácie verejnej správy si mohli vybrať medzi týmto modelom a modelom CAF.

Priebeh súťaže je jednoročný a má dve časti, prípravnú a realizačnú. V tomto ročníku súťaže sa v rámci prípravnej časti vo februári uskutočnil bezplatný informačný seminár, na ktorom bol všetkým zúčastneným predstavený priebeh súťaže, ako aj jednotlivé modely kvality. Organizácie mali následne možnosť prihlásiť sa do súťaže do 28. februára 2014, a tým sa začala realizačná časť súťaže.

Dôsledná príprava na samohodnotenie bola aj tento rok jednou z kľúčových úloh, a preto bol úvod realizačnej časti zameraný na vzdelávanie zástupcov účastníkov súťaže. Boli pre nich pripravené špecializované dvojdňové školenia o modeloch kvality a o metodike písania samohodnotiacej správy, ktoré prebehli v marci.

Po absolvovaní vzdelávania mali organizácie priestor na vykonanie samohodnotenia, kde v rámci piatich predpokladových kritérií oboch modelov zhodnotili svoje prístupy na dosahovanie strategických cieľov a v rámci zvyšných štyroch kritérií preukázali svoje výsledky. Samohodnotenie vykonali samohodnotiace tímy, ktoré si organizácie vytvorili a prebehli s podporou manažmentu a v spolupráci všetkých zamestnancov organizácií. Spracované samohodnotiace správy odovzdali organizácie vyhlasovateľovi v termíne do 2. mája 2014 a po tomto termíne bola výkonnosť súťažiacich preverená tímom posudzovateľov. Ten najprv posúdil samohodnotiacu správu každého účastníka a pripravil predbežné hodnotenie, s ktorým boli účastníci oboznámení na osobnom hodnotiacom rozhovore.

V letným mesiacoch prebehli posúdenia na mieste priamo v organizáciách účastníkov súťaže. Posúdenia prebiehali podľa jednotlivých kritérií modelu kvality a posudzovatelia počas nich preverili všetky informácie potrebné na stanovenie finálneho hodnotenia účastníkov.

Pridanou hodnotou súťaže je tzv. spätná správa z posúdenia na mieste spracovaná tímom posudzovateľov, ktorú obdržala každá organizácia. Tá obsahuje celkové zhrnutie hodnotenia organizácie, identifikované silné stránky a oblasti na zlepšovanie podľa jednotlivých kritérií modelov kvality a samozrejme celkové bodové hodnotenie organizácie a návrh stupňa ocenenia v rámci súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže na základe podkladov od tímov posudzovateľov spracoval materiál pre hodnotiteľskú komisiu súťaže, ktorá v septembri schválila víťazov a ocenených v rámci 15. ročníka NCSRK.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v novembri v rámci „Mesiaca kvality v Slovenskej republike“, ktorý vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Či už sa organizácie súťaže zúčastnia alebo nie, nespochybniteľnou výhodou oboch modelov kvality je, v prípade systematického vykonávania samohodnotenia, odhalenie všetkých oblastí zahrňujúcich ako silné stránky, tak i  oblasti na zlepšovanie. Spätnou väzbou modelov je podpora učenia sa, tvorivosti a inovácií, kedy na základe identifikácie prístupov a ich výsledkov môže organizácia určovať ďalšie smery svojho rozvoja a oblasti, do ktorých bude smerovať svoje inovácie. V neposlednom rade je implementácia niektorého modelu kvality ideálnym prostriedkom v prípade, ak organizácia hľadá cestu k ďalšiemu rozvoju manažérstva a kladie si otázku: „Čo ďalej po certifikácii nášho systému manažérstva kvality?“

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Kvalita sa nedá oddeliť od zodpovednosti, a to najmä tej spoločenskej. Pre človeka by mala byť zodpovednosť prirodzenou vlastnosťou, vyžaduje sa vo všetkých aspektoch jeho života, od osobného až po pracovný. Nie je tomu inak ani v „živote organizácií“, či už z podnikateľského sektora alebo verejnej správy. Žiadna organizácia totiž nefunguje izolovane od okolitého sveta, ale je jeho priamou a predovšetkým aktívnou súčasťou. Každá činnosť, každý vyrobený výrobok alebo poskytovaná služba vplýva vo väčšej či menšej miere na ľudí, okolitú spoločnosť a životné prostredie. Z toho dôvodu je zamyslenie sa nad vplyvom na svoje okolie a spoločnosť čoraz dôležitejšou úlohou všetkých manažérov.

Význam spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa uplatňuje v pilieroch ekonomiky, environmentu a sociálnej oblasti, sa prejavuje vytváraním a rozvíjaním čoraz viacerých prístupov k jej aktívnemu manažérstvu. Tie kladú dôraz na prechod od aktivít uskutočňovaných ad hoc k systémovému prístupu k spoločenskej zodpovednosti.

Spomínanú významnú väzbu kvality a spoločenskej zodpovednosti podporuje aj fakt, že sa  čoraz väčší dôraz kladený na uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti stal i súčasťou Národného programu kvality SR na obdobie 2013 – 2016. Dôkazom toho je vyhlásenie 1. ročníka súťaže Národná cena Slovenskej republiky za spoločenskú zodpovednosť.

Súťaž po metodickej stránke prebehla podobne ako NCSRK. Bola predstavená súbežne s NCSRK na bezplatnom informačnom seminári. V rámci realizačnej časti sa uskutočnilo vzdelávanie zamerané na spoločenskú zodpovednosť a metodiku písania správy o spoločenskej zodpovednosti, ktorú organizácie odovzdali vyhlasovateľovi do 16. mája 2014. Tá prebehla hodnotením tímov posudzovateľov a následne sa v auguste uskutočnili posúdenia na mieste, výstupom ktorých boli spracované spätné správy z posúdenia na mieste. Tie slúžili ako podklad pre rozhodnutie hodnotiteľskej komisie súťaže. Výsledky 1. ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa vyhlásia počas slávnostného vyhlasovania výsledkov Národnej ceny SR za kvalitu.

A ktoré organizácie získali tento rok významné ocenenie? To sa dozviete v budúcom čísle časopisu. Výsledky budú okrem toho zverejnené aj na webovej stránke ÚNMS SR www.unms.sk a webovej stránke Národného programu kvality SR www.npksr.sk v priebehu niekoľkých dní po slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaží.

Na záver môžeme skonštatovať, že je pre nás potešením, že do súťaže NCSRK, ako aj do 1. ročníka Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť sa prihlásili organizácie, ktoré svoj úspech nestavajú na aktivitách krátkodobého efektu, ale na systematickom rozvoji prístupu k manažérstvu kvality a manažérstvu spoločenskej zodpovednosti.